Werkgebonden personenmobiliteit

Vanaf 1 juli 2024 zijn alle bedrijven met meer dan 100 medewerkers verplicht om de werkgebonden personenmobiliteit te registreren. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland schreef er een handreiking voor.

De regeling in het kort


• Verwachte ingangsdatum: 1 juli 2024
• Is bedoeld om te stimuleren
• Geldt voor werkgevers met meer dan 100 werknemers
• Verplichte jaarlijks rapportage van zakelijke kilometers en woon-werk verkeer
• Tot 2026 is er geen normstelling, het gaat alleen om het verzamelen van gegevens
• Vanaf 2026 kunnen er eisen worden gesteld

Handreiking RvO

Om werkgevers voor te bereiden op deze verplichting, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in mei 2023 een 'handreiking werkgevers' gemaakt waarin staat hoe ze dit moeten doen. Een adviseur van Drenthe reist Duurzaam kan u helpen bij het werken en reizen te verduurzamen.

Download de handreiking op de pagina op rvo.nl
Handreiking gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit

Status handreiking en hoe verder

Totdat de rapportageverplichting in werking is getreden, kunt u deze handreiking gebruiken als leidraad om u op tijd voor te bereiden op het verzamelen van de gegevens. Als u de gegevens voor de rapportageverplichting volgens deze handreiking verzamelt, bent u in staat aan te tonen dat u zorgvuldig te werk gaat. Dat helpt bij een controle door de omgevingsdienst. Ook kunt u de periode tot 1 januari 2025 gebruiken voor het vrijwillig indienen van een rapportage. Dat kan helpen om nu al inzicht te krijgen in uw CO2-uitstoot en om te testen hoe alles verloopt.

In 2026 bekijkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of de CO
2-uitstoot van alle werkgevers in Nederland samen onder het CO2-uitstootplafond is gebleven. Als dit zo is blijft het bij de jaarlijkse rapportageverplichting. Werkgevers krijgen dan geen maximale CO2-uitstoot opgelegd. Als het uitstootplafond wél wordt overschreden dan krijgen werkgevers een maximale CO2-uitstoot opgelegd. Dit geldt als maximale waarde voor iedere werkgever en zal werkgevers die daarboven zitten tot actie dwingen. Werkgevers moeten daar uiterlijk in 2030 aan voldoen.

Wat moeten werkgevers jaarlijks aanleveren

Woon-werk en zakelijke kilometers van alle medewerkers
Onderverdeeld naar type vervoer en brandstofsoort:

  • Aanbieders van mobiliteit
  • Lease en eigen wagenpark
  • Declaraties

De kilometers met het openbaar vervoer hoeft niet in de rapportage gemeld. Het gedeclareerde bedrag is voldoende.

Deadline voor aanleveren

De rapportage moet eenmaal per jaar worden ingediend. Uiterlijk op 1 juli moet de rapportage van het voorgaande kalenderjaar binnen zijn. Dus uiterlijk 30 juni 2025 stuurt u de gevraagde gegevens over 2024 in.

Waar en hoe registreren?

U kunt gebruik maken van een digitaal systeem, dat de omgevingsdienst gaat beheren. Het is echter niet verplicht om dit rapportagesysteem te gebruiken. U mag ook rapporteren in een zelfgekozen vorm, zolang het maar voldoet aan de eisen.

Waar haalt u als werkgever de gegevens vandaan?

  • Via de leasemaatschappij
  • Via de kilometerregistratie van voertuigen in eigendom van het bedrijf
  • Via aanbieders van mobiliteitsdiensten, zoals deelmobiliteit en openbaar vervoer
  • Via kilometerdeclaraties voor woon-werkverkeer
  • Via kilometerdeclaraties voor zakelijke ritten

Privacy

Noem alstublieft beslist geen namen bij de verzameling aan gegevens. De omgevingsdienst heeft ze niet nodig en zal hier nooit naar vragen.

De jaarlijkse rapportage zal een goed beeld gaan geven om de norm in 2026 vast te kunnen stellen en suggesties terug te kunnen geven aan de betreffende werkgever. Maatwerk dus. En u kent uw CO2-uitstoot om op te kunnen sturen.

Toezicht en handhaving

De lokale omgevingsdienst controleert uw rapportage op kwaliteitseisen, waarbij geautomatiseerde en steekproefsgewijze controles zullen
plaatsvinden. Binnen een maand na het indienen van de rapportage zal de omgevingsdienst laten weten of aan de verplichting is voldaan.

Aanleiding en doel

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de Rijksoverheid regels maakt voor werkgevers met 100 of meer werknemers om negatieve klimaateffecten van werkgebonden personenmobiliteit (zakelijk verkeer en woon-werkverkeer) terug te dringen. Dit moet in de periode tot 2030 leiden tot een reductie van 1 Mton CO2. Vanaf 2050 mag er helemaal geen CO2 meer worden uitgestoten (klimaatneutraal). Het ontwerpbesluit is bedoeld om dat te stimuleren. Als werkgever heeft u een grote rol in het duurzamer maken van de werkgebonden personenmobiliteit. Bijvoorbeeld door uw werknemers thuis te laten werken. Of door ze met het openbaar vervoer, de fiets of een elektrische auto naar het werk te laten komen. U heeft als werkgevers met elkaar de sleutel in handen.

Meer informatie

Het ontwerpbesluit is bedoeld om minder werkgebonden personenmobiliteit te stimuleren. Als werkgever heeft u een grote rol in het duurzamer maken van de werkgebonden personenmobiliteit. Bijvoorbeeld door uw werknemers thuis te laten werken. Of door ze met het openbaar vervoer, de fiets of een elektrische auto naar het werk te laten komen. U heeft als werkgevers met elkaar de sleutel in handen.