GS-besluitenlijst 6 september 2022


Extra gelden voor het versterken van toezicht en handhaving in het buitengebied

Gedeputeerde Staten hebben besloten om voor 2022 een bedrag van € 250.000,- beschikbaar te stellen, te verdelen over Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Het Drentse Landschap en Stichting Veiligheidszorg Drenthe, voor het versterken van het toezicht en de handhaving, omdat onze buitengebieden meer bezoekers aantrekken.

Leerstoel Regionale Economie

Het college van Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met de invulling van de Leerstoel Regionale Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. De focus van de leerstoel ligt op Circulaire Economie, waardoor economische ontwikkelingen op dit gebied en het onderwijs met elkaar worden verbonden. De drie noordelijke provincies subsidiëren elk € 10.000,--  per jaar voor de periode 2022-2026.

Wijziging Openstellingsbesluit POP3+ Uitvoering LEADER 2022

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben het Openstellingsbesluit POP3+ Uitvoering LEADER 2022 gewijzigd vastgesteld. De wijziging betreft het ophogen van de subsidieplafonds voor de deelgebieden Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Drenthe.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)-kaart 2022

De NNN-kaart 2022 is van belang in verband met de koppeling met de openstelling van het (agrarisch) natuurbeheer en de planologische bescherming conform de Provinciale Omgevingsverordening.

Natuurbeheerplan Drenthe (NBP), versie 2023

Gedeputeerde Staten hebben het Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2023, vastgesteld. In het Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2023 staat aangegeven waar en welke (agrarische) natuur aanwezig is of ontwikkeld kan worden, hoe deze natuur beheerd kan worden en welke mogelijkheden er geboden worden voor landschapsonderhoud.

Subsidieaanvraag Implementatie ANLb - Activiteiten BoerenNatuur en collectieven

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben ingestemd met het voornemen tot verlening van een subsidie van € 154.700 aan Vereniging BoerenNatuur voor de implementatie van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). Hiermee kan invulling worden gegeven aan de verbreding van het ANLb en de onlosmakelijke samenhang met een groen-blauwe-architectuur.

Jaarplan 2022 en jaarverslag 2021 Dutch TechZone

Gedeputeerde Staten sturen het jaarverslag 2021 en het jaarplan 2022 van het programma Dutch TechZone (DTZ) ter informatie aan Provinciale Staten. DTZ is een samenwerking van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de regio Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Hardenberg. Vanuit de overheid zijn naast deze gemeenten ook het ministerie van EZK en de provincie Drenthe deelnemer van de samenwerking. DTZ zet zich in voor de economische structuurversterking van de regio.

Voortgang projecten en symposium over de jonge geschiedenis van Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de opgeleverde rapporten over de jonge landschappen van Drenthe ter kennisgeving aangenomen.

Subsidiëring project ‘verkeersmaatregelen de Pol Grolloo’ in het kader van de regeling Veilig en Bereikbaar Drenthe 2022 – 2025

Gedeputeerde Staten stellen op basis van de subsidieregeling Veilig en Bereikbaar Drenthe een bedrag van € 176.720,-- beschikbaar aan de gemeente Aa en Hunze voor het project verkeersmaatregelen de Pol Grolloo. Provinciale Staten worden in de gelegenheid gesteld eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Subsidieverlening uitrol wandelknooppuntennetwerk Drenthe deel 5

Het college van Gedeputeerde Staten stellen voor een bijdrage van € 766.217,- beschikbaar te stellen aan het Recreatieschap Drenthe voor de realisatie van wandelknooppunten in de gehele gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo, Hoogeveen, Assen, Midden-Drenthe en voor een deel in Westerveld, Emmen, Noordenveld en Meppel. De gemeenten de Wolden, Borger-Odoorn en Coevorden zijn inmiddels afgerond of in de afrondende fase. Dit is de afsluitende fase van het provinciedekkend wandelknooppuntennetwerk. Als het wandelnetwerk helemaal uitgerold is over Drenthe, is er voor 5.500 km aan wandelroutes beschikbaar. Provinciale Staten worden in de gelegenheid gesteld eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen vastgesteld. Deze subsidie is beschikbaar voor spouwmuur- en bodemisolatie voor woningeigenaren met een inkomen rond het sociaal minimum. Inwoners die subsidie aanvragen krijgen maximaal € 2.500,- subsidie. De regeling is in het leven geroepen, omdat voor veel Drentse woningeigenaren met een laag inkomen een hoge energierekening en een slecht geïsoleerd huis dagelijkse realiteit is. Verduurzaming van de woning kan helpen, maar dat vraagt om een investering en omdat dit juist voor deze groep lastig is, wil de provincie met deze regeling daarbij helpen.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Monitor Brede Welvaart Drenthe 2021

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het verschijnen van de Monitor Brede Welvaart Drenthe 2021. In de monitor is te zien hoe de brede welvaart zich door de jaren heen in Drenthe ontwikkelt. Drenten zijn zeer positief over het leven. Ze geven het leven gemiddeld een 7,9, maar we zien ook dat de brede welvaart niet gelijk is verdeeld. Jongvolwassenen en mensen met lage inkomens, een slechte gezondheid en / of een laag opleidingsniveau zijn kwetsbaarder voor een stapeling van financiële, gezondheids- en sociale problemen.

Organisatieontwikkeling provincie Drenthe

Gedeputeerde staten informeren Provinciale Staten per brief over het definitieve besluit tot reorganisatie van de ambtelijke organisatie i.h.k.v. organisatieontwikkeling.

Koloniën van Weldadigheid en stikstof

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de brief over Werelderfgoed en stikstof van de gemeente Westerveld namens de stakeholders in werelderfgoedcomponent Frederiksoord-Wilhelminaoord. Dit ten behoeve van het opstellen van een reactie door de Stuurgroep voor het Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid. Ook informeren Gedeputeerde Staten de gemeente Westerveld hierover.

Beantwoording schriftelijke vragen CDA-fractie over aanwijzingsmogelijkheid opvang vluchtelingen

Gedeputeerde Staten hebben de schriftelijke vragen van de CDA-fractie over de aanwijzingsmogelijkheid in de opvang van vluchtelingen beantwoord. 
De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen .

Beantwoording PvdD-fractie over opvangcrisis asielzoekers

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben de statenvragen van de PvdD-fractie over de opvangcrisis asielzoekers beantwoord.

De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen .

Beslissing op bezwaar Farmers Defence Force inzake besluit verlenging Natura 2000-beheerplannen

Gedeputeerde Staten hebben besloten om – overeenkomstig het advies van de Commissie Rechtsbescherming - het bezwaar tegen het besluit tot verlenging van de Natura 2000.

Overeenkomst overdracht IT Hub van provincie Drenthe aan Stichting IT Hub

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de overeenkomst voor de overdracht van het pand van de IT Hub aan de Stichting IT Hub.

Huurovereenkomst 2023-2024 voor de Stichting Health Hub Roden

De huurovereenkomst 2023-2024 voor de Stichting Health Hub Roden is door Gedeputeerde Staten vastgesteld en zal na ondertekening in werking treden per 01/01/2023.

Verwijderen omgekeerde vlaggen aan provinciale eigendommen

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het besluit om tot verwijdering over te gaan van de omgekeerde vlaggen aan provinciale eigendommen. Deze zomer hebben de Drentse gemeenten en de provincie, in tegenstelling tot beleid, ruimte gegeven aan de boerenprotestacties waarbij omgekeerde vlaggen aan publieke eigendommen werden bevestigd. Na overleg hebben de gemeenten en provincie geconstateerd dat de overheden, allemaal op eigen wijze, in overleg zijn, of in overleg gaan met groepen in de samenleving, over het verwijderen van de vlaggen.

Zie voor meer informatie het persbericht