GS-besluitenlijst 27 september 2022


Subsidieverlening Ecocertified Solarparks

Subsidie voor biodiversiteit en bodemkwaliteit in reeds bestaande zonneparken. De provincie Drenthe draagt samen met zeven andere provincies bij aan een landelijk onderzoek van Wageningen research naar biodiversiteit en bodem op zonneparken.

Evaluatie meerjarenprogramma bodem en ondergrond 2016-2021

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de evaluatie van het meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2021 en sturen deze ter informatie aan Provinciale Staten. Met de uitvoering van het meerjarenprogramma is in samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) gemeenten, andere overheden, bedrijven en belanghebbenden voortvarend gewerkt aan een schonere en veilige leefomgeving in Drenthe en het mogelijk maken van (ruimtelijke) ontwikkelingen.

Geannoteerde agenda Stuurgroep Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Nrd-Ned

Gedeputeerde Staten hebben de agenda van de Stuurgroep Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw van 30 september 2022 behandeld. De Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw is een initiatief van het Rijk en de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân, in nauwe samenwerking met de AgroAgenda. De Regio Deal kent de volgende drie pijlers: Gebiedsgerichte aanpak natuurinclusieve landbouw, Ontwikkelen instrumentarium natuurinclusieve landbouw en Netwerk en communicatie.

Afdoening toezegging over vakantieparken over huurders recht eerste koop

Tijdens het interpellatiedebat over vakantieparken is de vraag gesteld of er een mogelijkheid bestaat dat huurders het recht van eerste koop hebben. Voor zowel huurders van grond die voor eigen rekening een chalet hebben geplaatst of gekocht als voor huurders van een chalet kan er alleen sprake zijn van een recht van eerste koop als dat is vastgelegd in de huurovereenkomst of anderszins is afgesproken met de eigenaar. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten hierover.

Halfjaarrapportages 2022 NOM en MKB Fonds Drenthe

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten in kennis van de aan de aandeelhouders aangeboden rapportages. Hierin zijn de voorlopige resultaten van het eerste halfjaar 2022 van beide verbonden partijen opgenomen.

OV-bureau Groningen Drenthe; voorgenomen tarieven 2023, goedgekeurde dienstregeling 2023, huidige inzichten in financiële situatie en Transitievergoeding OV 2023

Provinciale Staten worden geïnformeerd over de voor inspraak vrijgegeven Tarieven 2023 incl. bijdrage OVpay, goedgekeurde Dienstregeling 2023 van de bus-concessie Groningen Drenthe, de huidige inzichten in de financiële situatie van het OV-bureau en de door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgestelde Transitievergoeding OV 2023.

Incidentele subsidie stichting HyNorth

Voor de opzet van een waterstofketen in Zuid-Drenthe door stichting HyNorth stellen Gedeputeerde Staten een subsidie beschikbaar van €100.000,--. HyNorth gaat in Zuid-Drenthe ondernemers bij elkaar brengen om samen de kansen en belemmeringen voor waterstof in deze regio in kaart brengen. Vervolgens kijken zij welke concrete projecten opgestart kunnen worden. Het project is bedoeld om de verdere ontwikkeling van de waterstofmarkt in de regio te stimuleren en de positie van Drentse ondernemers in waterstoftechnologie, -productie, -opslag, -distributie en -gebruik te versterken.

Beantwoording schriftelijke vragen CU-fractie over intensiever gebruik gasopslag Norg

Het college beantwoordt schriftelijke vragen CU fractie over intensiever gebruik gasopslag Norg De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen

Subsidieverlening Recreatieve fietspaden Bosweg Gasselterveld en Alberta Dr-Fr Wold

Gedeputeerde Staten zijn voornemens € 250.000,-- beschikbaar te stellen aan de gemeente Aa en Hunze voor de verbetering van het fietspad langs de Bosweg in het Gasselterveld en € 399.955,-- aan Staatsbosbeheer voor de verbetering van het fietspad Alberta in het Drents Friese Wold. De toekenning van de subsidie is onder voorbehoud van wensen en bedenkingen van Provinciale Staten. Zie voor meer informatie het persbericht.

Brief IPO over uitvoeringscondities op gebied van stikstofreductie

Het college stuurt Provinciale Staten ter informatie de brief van het IPO aan de minister over de uitvoeringscondities die de provincies noodzakelijk achten om de opgave op het gebied van stikstofreductie te kunnen realiseren.

Eerste duiding miljoenennota

Het college van Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de reactie op de Miljoenennota en de gevolgen uit de Septembercirculaire.

Letter of Intent t.b.v. spoorlijn Emmen-Rheine

Nederland en Duitsland zetten samen schouders onder de ontwikkeling van het spoor voor reizigers tussen Coevorden, Neuenhaus en Bad Bentheim. Daarvoor ondertekenden diverse partijen, waaronder staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen, Niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung Dr. Berend Lindner en gedeputeerde provincie Drenthe Nelleke Vedelaar, 26 september 2022 een intentieverklaring tijdens een bijeenkomst.

Beslissing op bezwaar Vereniging Meten is Weten en Stichting Natuurbeschermingswacht Meppel e.o. inzake besluit verlenging Natura 2000-beheerplannen

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben, overeenkomstig het advies van de commissie rechtsbescherming, besloten om een bezwaar tegen het besluit tot verlenging van de Natura 2000-beheerplannen niet-ontvankelijk te verklaren.

Subsidiëring Stichting IT Hub

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen een subsidie van € 2.061.197,59 toe te kennen aan Stichting IT Hub voor de aankoop van het pand en de uitvoering van de activiteiten tot het einde van 2023. De toekenning van de subsidie is onder voorbehoud van wensen en bedenkingen van Provinciale Staten.