Dementievriendelijk Drenthe


In september 2018 ondertekende de provincie een convenant om de leefbaarheid van mensen met dementie te versterken. Doel van Dementievriendelijk Drenthe is niet alleen het herkennen van dementie, maar vooral iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of voor de mantelzorger. Het convenant Dementievriendelijk Drenthe kent een looptijd tot eind september 2022.

Wat gaan we doen?

  • We trainen de medewerkers van de convenantpartners, maar ook winkeliers, zwembadpersoneel e.a. in het omgaan met dementie.
  • We werken aan bewustwording. We doen dit bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan het thema in “Drenthe Dichtbij” en door (online) inspiratiesessies te
  • We hebben aandacht voor de koppeling tussen theorie en praktijk binnen het onderwijs. Dit doen wij met het project “De Brug” binnen het Interreg programma “Isolation to Inclusion”. Trekker van dit programma is de gemeente
  • We bevorderen een betere organisatie van de dementiezorg in Drenthe. Het Netwerk Dementie Drenthe neemt hierin het voortouw; hun inzet hierin is deels gefinancierd met een- malige extra middelen van de provincie van € 18.000.

Met wie?

We werken samen met de convenantpartners, te weten de Drentse gemeenten, Alzheimer Nederland – afdeling Drenthe, het Netwerk Dementie Drenthe en Zilveren Kruis.

Hoe?

  • Een werkgroep bestaande uit een zestal convenantpartners faciliteert de andere convenantpartners en stimuleert hen om te komen tot kennisuitwisseling en het opstellen van concrete jaarplannen. De provincie levert de ambtelijk secretaris.
  • Beschikbaar budget voor activiteiten en projecten: € 10.000 geraamd.
  • We stimuleren partijen om projectvoorstellen te doen om de dementievriendelijkheid te bevorderen. De financiering van projecten loopt via de Sociale Agenda.