Hoe zijn de KPI's en streefwaarden voor melkveehouderij bepaald?


Deze 11 KPI’s zijn samen bepaald met de partners: LTO Noord, Drents Agrarisch Jongerenkontakt, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Agrarische Natuur Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe.

Een brede set van KPI’s is in 2022 getest met melkveehouders, akkerbouwers en gemengde bedrijven in samenwerking met de WUR. Van de melkveehouders hebben we terug gekregen dat zij graag ook KPI’s in de set zien waarvan zij regelmatig de score ontvangen zodat ze daar gedurende het jaar op kunnen sturen. Hierdoor zijn de KPI’s tankmelkureum en ruw eiwit in rantsoen opgenomen.

We hebben natuurlijk in Duurzame Melkveehouderij Drenthe al gewerkt met Kritische Prestatie Indicatoren. Maar dat waren er minder en we hebben de streefwaarden destijds gebaseerd op de prestatie van de top 25% melkveehouders uit Noord-Nederland. We hebben ons nu meer gericht op de opgaven die er liggen. Omdat deze opgaven nog niet helemaal duidelijk zijn hebben we hooguit richtwaarden kunnen ontwikkelen. De streefwaarden betreffen doelen en geen normen, ze zijn richtinggevend. Door de deelnemende melkveehouders wordt gewerkt aan de doelen. Met deze regeling wordt de beweging om op bedrijfsniveau te verduurzamen in werking gezet. We hebben daarbij vooral gezocht naar een praktische insteek. Doelen moet uitdagen maar ook zeker haalbaar zijn. Door te werken met staffels maken we instappen laagdrempelig met een relatief lage beloning.  Naarmate de doelen scherper worden, gaat de beloning omhoog.

Het doel van de regeling is de melkveehouders te stimuleren om stappen te zetten in de verduurzaming van hun bedrijfsvoering op het gebied van water, bodem, klimaat en stikstof.