Wat houdt de KPI Gewasrotatie- index in?


De gewasrotatie-index is een maat voor de intensiteit van het bouwplan en daarmee een indicator voor de bodemvitaliteit. De waarde wordt bepaald door zes jaar terug te kijken per perceel en via een rekenregel de wortelgewassen, de rustgewassen en de vlinderbloemigen te wegen. De gewasrotatie-index is een hulpmiddel in de bedrijfsvoering van zowel akkerbouwers als melkveehouders. Bij samenwerkingen of een gezamenlijk bouwplan geeft de gewasrotatie-index een invulling van het percentage rustgewassen op de percelen ongeacht de gebruiker.

Het perceel krijgt een score tussen de 0 en 1. 0 is intensief gebruik, 1 is extensief gebruik van het perceel. De opgetelde scores (naar verhouding hectares) van alle percelen die een ondernemer in een bepaald jaar in gebruik heeft, vormen op bedrijfsniveau samen de gewasrotatie-index.

Maatregelen als rustgewassen en blijvend grasland, maken onderdeel uit van deze KPI.

Deze KPI hebben we in 2022 getest met melkveehouders, akkerbouwers en gemengde bedrijven in samenwerking met de WUR. Ondanks dat hij nog niet helemaal is doorontwikkeld hebben we hem wel opgenomen in de lijst omdat hij past in het gemengd grondgebruik wat in Drenthe op 50% van de landbouwgrond plaatsvindt.