Welke KPI’s worden er gebruikt?


De KPI’s die worden gebruikt zijn afkomstig uit de Biodiversiteitsmonitor akkerbouw: stikstofbalans, broeikasgasemissie, organische stof aanvoer, milieubelastingspunten, percentage bodembedekking en rustgewassen, gewasdiversiteit en natuur& landschap.

Voor Drenthe zijn daar drie KPI’s aan toegevoegd: fosfaatbodemoverschot, ammoniakemissie en gewasrotatieindex. Dit is gedaan op basis van eerdere ervaring met doelsturing en om ruimte te geven aan de Drentse omstandigheden, waar bijvoorbeeld het ruilen van grond met veehouders veel voorkomt.

De gegevens om deze KPI’s te berekenen zijn afkomstig uit het Bedrijfsmanagementsysteem, Nutriënten Balans, Cool Farm Tool, Gecombineerde opgave, satellietdata, Scan-Gis.