Beoordeling maatregelpakketten pakt goed uit voor de provincie Drenthe

Gepubliceerd op 11 juni 2024

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij kent € 270 miljoen toe aan de provincie Drenthe voor het nemen van maatregelen en werken aan projecten die bijdragen aan de opgaven voor verduurzamen van de landbouw, natuurherstel en water. € 130 miljoen is definitief over de resterende € 140 miljoen moet de Tweede Kamer nog een besluit nemen.

Gedeputeerde Jisse Otter: ‘Ambtelijk en in samenwerking met onze partners is er hard gewerkt aan deze maatregelpakketten. Een groot compliment voor de inspanningen die ze samen hebben geleverd. Het heeft geresulteerd in een toewijzing van € 270 miljoen door het Rijk. En daarmee heeft Drenthe het grootste bedrag toegekend gekregen van alle provincies. We kunnen nu stapsgewijs van start gaan met een aantal maatregelen en projecten uit deze maatregelpakketten die bijdragen aan de opgaven voor verduurzamen van landbouw, natuurherstel en water. Waarbij we wel opmerken dat dit geld voor de komende twee jaar is en de middelen voor de lange termijn nog steeds onzeker zijn’.

De maatregelpakketten

De provincie Drenthe krijgt vanuit het ministerie LNV-voorwaarden waaraan ze het geld kunnen besteden.

Generiek maatregelpakket

Voor het generiek maatregelpakket kan in totaal € 72 miljoen worden besteed aan projecten in de landbouw. Waarvoor 30 miljoen euro beschikbaar is voor de doorontwikkeling van Kritische Prestatie Indicatoren voor boeren. Hiermee wordt gestimuleerd dat boeren (nog meer) gaan bijdragen aan duurzame landbouw. Boeren kunnen van deze regeling gebruikmaken en ontvangen dan een stimuleringsvergoeding als ze duurzame oplossingen toepassen in hun bedrijf. Nog eens € 30 miljoen is bestemd voor de investeringsregeling Reductie Stikstofemissie (laaghangend fruit). De drie noordelijke provincies (Drenthe, Friesland en Groningen) werken sinds juni 2023 gezamenlijk aan deze subsidieregeling. Gezien het succes willen de drie provincies deze regeling continueren. Maatregelen die hier verder onder vallen zijn coaching en advies over de mogelijkheden voor het verhogen van het aantal uren weidegang van de veestapel en voor het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het rantsoen van de veestapel. Maar ook voor investeringen in installaties en registratiesystemen ten behoeve van stikstofreductie in veestallen. Er is € 12 miljoen toegekend voor pilots waarbij gekeken wordt of de in te zetten innovaties ook daadwerkelijk bijdragen aan de doelen van de NPLG-opgaven op lange termijn.

Gebiedsgericht maatregelpakket

Uit het gebiedsgericht maatregelpakket kan de provincie maatregelen voor water en natuur gaan uitwerken. Onder andere aan hydrologische onderzoeken naar effecten van wateronttrekking op het N2000 gebied Dwingelderveld en onderzoek naar de CO2-uitstoot door veenoxidatie in het Hunzedal. Naast onderzoek is er ook geld voor fysieke water- en natuurmaatregelen zoals aanleg van vispassages, hydrologische buffers en beekherstel (hermeandering). De provincie ontvangt een bedrag van € 58 miljoen voor het uitvoeren van deze gebiedsgerichte maatregelen.

Maatregelen voor brede transitie in voorlopige toezegging

De maatregelen (€ 140 miljoen) waarover de Tweede Kamer nog een besluit moet nemen gaan over de brede transitie waarbij we oplossingen willen bieden aan de landbouw en tegelijk werken aan de wettelijke en vastgestelde opgaven zoals de KRW, VHR en bomen- en bossenstrategie. Het gaat dan over het realiseren van de wettelijke opgaven en het overbruggen van waardeverschillen (indien van toepassing) van gronden van bedrijven die vrijwillig hun grond willen ruilen of verkopen. Wij verwachten dit najaar een besluit over de bijdrage van € 140 miljoen.

Hoe verder?

De komende periode werkt de provincie de maatregelen en projecten verder uit. Deels betreft dit ook maatregelen voor al lopende projecten. In de komende 2 en een half jaar is het streven om de 130 miljoen goed besteed te hebben.