Over Duurzaam Boeren Drenthe


We werken met duurzaamheidsdoelen op het gebied van:

  • Water
  • Bodem
  • Klimaat
  • Stikstof

Duurzaam Boeren Drenthe is een initiatief van de provincie en partners uit landbouw, natuur en milieu. Want een gezamenlijke en geïntegreerde aanpak helpt Drenthe op weg naar meer kringlooplandbouw en draag bij aan biodiversiteit en landschapskwaliteit.

KPI- Aanpak

De KPI-aanpak sluit goed aan bij de praktijk. Het zijn doelen met daaraan gekoppelde waarden die duurzaamheid inzichtelijk maken. Boeren kunnen deze doelen realiseren door zelf maatregelen te nemen, die het meest effectief zijn in hun eigen situatie. Dat betekent dus voortgang op duurzaamheid, waarbij het eigen ondernemerschap dus voorop staat.

Duurzaam Boeren Drenthe is er voor iedereen die verder wil met natuurinclusieve landbouw. Het project ondersteunt en beloont boeren bij het realiseren van duurzaamheidsdoelen. Dat doen we op verschillende manieren:

Kennis

Het realiseren van de duurzaamheidsdoelen doe je niet alleen. Meedoen betekent dat je kunt rekenen op een breed netwerk van kennis. Binnen het project delen collega’s ervaringen met elkaar. Specialisten en collegaboeren komen aan het woord tijdens workshops, presentaties en veldbijeenkomsten. En natuurlijk vind je op onze website veel voorbeelden. Daarnaast kun je natuurlijk altijd rekenen op de gebiedscontactpersonen. Neem contact op als je even wilt sparren of als je op zoek bent naar andere praktische informatie.

Belonen

Op basis van een integrale set van 11 kritische prestatie indicatoren (KPI’s) kunnen melkveehouders een beloning ontvangen. Hoe ambitieuzer het doel, hoe hoger de beloning. De subsidieregeling biedt de mogelijkheid aan 475 professionele Drentse melkveehouders om deel te nemen. Aanmelden kan vanaf 20 februari 2023

Voor akkerbouwers en gemengde bedrijven werken we in een pilot aan het bepalen van de juiste KPI’s voor deze sector.

Uitvoeringsregeling natuur & landschap

Duurzaam Boeren Drenthe draagt bij aan biodiversiteit en landschapskwaliteit. Op dit moment zijn hier voor ons nog geen bruikbare kpi’s voor te formuleren. Naast de subsidieregeling Duurzaam Boeren Drenthe - Melkveehouderij volgt daarom nog een stimuleringsregeling voor verbetering van de natuur- en landschapsonderdelen