Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit


Vanaf 1 juli 2023 zijn werkgevers met 100 werknemers of meer verplicht gegevens bij te houden over het totaal van de door werknemers gereisde zakelijke en woon-werkkilometers. Aanvankelijk zou deze regeling ingaan op 1 januari 2023. Echter is de invoering recentelijk met een half jaar uitgesteld.

Klimaatakkoord
Het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit komt voort uit het Klimaatakkoord. Met dat akkoord spraken overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties maatregelen af om de CO2-emissies te verminderen. Daarbij hoort verduurzaming van het verkeer. 
Een van de afgesproken maatregelen is een wettelijke norm voor werkgevers met 100 of meer werknemers. Hiermee moet de CO2-emissie door werkgebonden personenmobiliteit in 2030 met 1 Mton worden teruggedrongen. Het ontwerpbesluit geeft invulling aan die afgesproken maatregel. Doel daarvan is dat werkgevers bewuste keuzes maken over verduurzaming van hun mobiliteit.

Wat verandert er? 
Vanaf 1 juli 2023 moeten werkgevers (met 100 of meer werknemers) jaarlijks gegevens aanleveren over de mobiliteit van hun werknemers. Het gaat daarbij om woon-werk en zakelijke mobiliteit. Voor 1 juli van het volgende jaar moeten werkgevers gegevens aanleveren over:

  • het aantal gereisde kilometers
  • de gebruikte vervoermiddelen
  • en de gebruikte brandstof.

Voor wie? 
De regels gaan gelden voor:

  • alle ondernemingen met 100 of meer werknemers, en
  • publieke rechtspersonen, zoals gemeenten, provincies en ministeries.

Kijk voor meer informatie op het platform CO2 reductie mobiliteit.

Normering
In 2025 evalueert het ministerie van IenW de CO2-reductie die in 2024 is behaald. Als organisaties goed op koers liggen, blijft het bij rapporteren. Als het niet lukt, kan vanaf 2026 een wettelijke norm worden ingesteld waarmee slimmer en zuiniger reizen kan worden afgedwongen. Want linksom of rechtsom: de CO2-winst is nodig om de klimaatdoelen te halen.

Digitaal platform
Om alle jaarlijkse gegevens te registreren bouwt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een digitaal platform. Via het platform leveren ondernemers de gevraagde gegeven aan. Ook de CO2-berekening wordt via het platform gedaan. Het platform wordt nu ontwikkeld en na de zomer 2022 met enkele werkgevers in de praktijk getest.