Provincie presenteert nieuwe cultuurnota: Cultuur maakt Drenthe/ Drenthe maakt cultuur

Gepubliceerd op 14 mei 2024

In de nieuwe cultuurnota ‘Cultuur maakt Drenthe/ Drenthe maakt Cultuur’ legt de provincie prioriteit bij het in stand houden en versterken van de bestaande Drentse culturele basisinfrastructuur. Ook is in de nota te lezen dat de provincie zich richt op samenwerking met gemeenten voor ondersteuning van lokale initiatieven en de lobby richting het Rijk voor meer regionale spreiding van middelen. Inhoudelijk zijn er drie accenten; laagdrempelig aanbod voor iedereen met extra aandacht voor jeugd, het vertellen van Drentse verhalen door combinatie van kunst, erfgoed en landschap en samenwerking aan de groei van Drentse parels.

“We zijn trots en zuinig op ons cultureel aanbod en erfgoed. Zij dragen bij aan de identiteit en aantrekkingskracht van Drenthe. Om verder te kunnen bouwen aan cultuur en erfgoed en de ambities uit de nota te realiseren is een diverse culturele basisinfrastructuur essentieel. Daarom heeft dat voor ons ook prioriteit en willen we hier de komende periode extra in investeren", aldus gedeputeerde Jisse Otter. De samenwerking met gemeenten om lokale initiatieven te ondersteunen wil de provincie vorm gaan geven via één zogeheten Naoberschapsfonds.

Cultuurnota

Provincie Drenthe schrijft elke vier jaar een cultuurnota waarin zij haar ambities en doelen, beleidskeuzes, financiële inzet en het subsidie instrumentarium beschrijft. De cultuurnota 2025-2028 is tot stand gekomen met inbreng van het culturele veld in Drenthe, landelijke instellingen, jongeren, leden van Provinciale Staten en gemeenten. De nota lag eind maart vier weken ter inzage voor reacties. Er zijn in totaal drieënvijftig inspraakreacties binnengekomen die voorzien van een reactie zijn opgenomen in een inspraaknota. Deze nota is samen met de cultuurnota 2025-2028 vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten. Beide nota's worden in juni besproken in de Statencommissie en in juli ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten.