Havelterberg


Het Holtingerveld is één van de belangrijkste Natura 2000-gebieden in Drenthe, met veel verschillende plant- en diersoorten. Deze bijzondere natuur gaan we de komende periode versterken. Het projectgebied Havelterberg dat we opnieuw gaan inrichten is 37 hectare groot en grenst aan Havelte, de Toegangspoort Holtingerveld, de Schaapskooi en de oude Duitse startbaan uit de Tweede Wereldoorlog. Het gebied is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en van het Holtingerveld.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom de Havelterberg? Via onderstaande link kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Versterking en uitbreiding van heischraal grasland

Het meest bijzondere natuurtype van het Holtingerveld is het heischraal grasland. Dit is bloemrijk grasland waar bijzondere planten groeien zoals rozenkransje, valkruid of welriekende nachtorchis. Het komt onder andere voor op de Grote Startbaan en de Havelterberg. Het bloemrijke heischraal grasland op de berg is het beste voorbeeld van dit soort natuur in Nederland. Landelijk is afgesproken om de inmiddels piepkleine oppervlakte heischraal grasland in Nederland te versterken en uit te breiden. Eén van de plekken waar hiervoor kansen liggen is het gebied tussen de Grote Startbaan en de Havelterberg, de Meerkamp. Door het opener maken van het bos, zorgen we ervoor dat de Havelterberg en de Meerkamp met elkaar verbonden worden. Zo ontstaat een gevarieerd, aaneengesloten gebied met heischraal grasland, waarmee we voldoen aan Europese en Nederlandse natuurwetgeving.

Inventarisatie en onderzoek

In 2020 kreeg Prolander de opdracht van de provincie Drenthe om de Havelterberg opnieuw in te te richten. We zijn toen begonnen met inventariseren. Wat weten we al van het gebied? Wat hebben we nog nodig en wat zijn de eisen en de wensen voor de inrichting? Dit deden we samen met projectpartners.

We lieten verschillende onderzoeken uitvoeren, zoals onderzoek naar archeologie, aardkunde, cultuurhistorie en landschap en een vooronderzoek milieu en bodem. Met de resultaten van deze onderzoeken zijn we verder gaan kijken wat er mogelijk is op de Havelterberg.

Inrichtingsplan en definitief ontwerp

Begin 2022 is er een concept schetsontwerp opgesteld. Dit ontwerp legt de hoofdlijnen voor de inrichting vast en geeft een indruk van de toekomst van het gebied. Tijdens de wandeling op 18 juni 2022 is deze schets ook gedeeld met omwonenden.

De volgende stappen die we nemen zijn het opstellen van een inrichtingsplan en een definitief ontwerp. Dit houdt in dat we stap voor stap de schets uitwerken tot een uitvoerbaar plan met concrete maatregelen en ingrepen. Om hiertoe te komen, zal er eerst nog meer onderzoek moeten worden gedaan, bijvoorbeeld naar de aanwezige flora en fauna en vervolgonderzoek voor bodem en milieu.

In de toekomst organiseren we bijeenkomsten waar we de stappen toelichten en geïnteresseerden vragen kunnen stellen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Nieuws

Het Nationaal programma landelijk gebied

Ook in de toekomst willen we in een mooi, gezond en leefbaar land wonen, werken en voedsel produceren. De basis daarvoor zijn een gezonde bodem, rijke natuur en schoon en voldoende water. Helaas is dit niet meer vanzelfsprekend. Nu het klimaat verandert en grilliger wordt, moeten we anders omgaan met de ruimte en natuur in ons land.

Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zet het Rijk in op het landelijk gebied, met een integrale aanpak voor natuur, water en klimaat. Hiervoor is een transitiefonds van ca. 24 miljard euro beschikbaar. Het is aan de provincies om voor de taakstellende opgaven gebiedsprogramma’s op te stellen.

Op de website van de provincie Drenthe is meer te lezen over dit onderwerp.