Stage of afstudeeronderzoek: Eindevaluatie Zonnelening Drenthe


Wil jij de kans aangrijpen om een evaluatie vanaf de start op te zetten?

  • Waar: Provincie Drenthe
  • Wanneer: 3-5 maanden eind 2019 / eerste helft 2020
  • Vergoeding: stagevergoeding

Achtergrond: casus

In 2013 wilde het college van Gedeputeerde Staten een extra inspanning doen voor de productie van hernieuwbare energie in Drenthe en is in samenwerking met de gemeenten de Zonnelening ontwikkeld. Het betreft een lening voor particuliere woningbezitters voor de aanschaf en installatie van systemen voor de opwekking van zonne-energie. Het is een voordelige duurzaamheidslening met subsidie door een korting op de rente. De regeling is van kracht vanaf 1 januari 2014 en is ingetrokken per 1 januari 2020. Het betreft een budget van ruim € 20 miljoen van Drentse gemeenten en de provincie Drenthe voor ruim 2000 leningen. De uitvoering is in samenwerking tussen gemeenten, provincie, Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMF), Drents Energie Loket (DEL), Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Achtergrond: de beleidscyclus

In de wereld van overheidsbeleid vindt het doorlopen van de beleidscyclus van beleidsvoorbereiding, beleidsvorming, uitvoering, monitoring en beleidsevaluatie niet altijd volledig plaats. De stap die voorafgaat aan nieuwe beleidsvorming is de evaluatie van het uitgevoerde beleid. In de dynamische praktijk ontstaat heel vaak al nieuw beleid tijdens de uitvoering. We zijn al bezig met het nieuwe, voordat het oude af is. De motivatie om dan het oude na afronding alsnog te evalueren ontbreekt dan vaak.

Wat ga jij doen?

Voor de Zonnelening Drenthe willen we het anders doen. In de periode 2014-2019 heeft er een regionale zonnelening plaatsgevonden die we graag willen evalueren! De evaluatie heeft op dit moment nog geen specifieke vraagstelling, maar daar willen we graag met jou over in gesprek. Op deze manier is het mogelijk om je eigen richting te geven aan de evaluatie, we zullen je daarbij helpen. De verwachting is dat het winst oplevert als basis voor nieuwe beleidsvorming.

Het onderzoek

Bij het evaluatieproces hoort de zoektocht om te bepalen waar de evaluatie zich op richt. In het evaluatieproces worden een aantal fasen doorlopen: aanpak bedenken, gegevensbronnen inventariseren, onderzoeksvragen bepalen, het onderzoek uitvoeren etc. Producten kunnen bijv. zijn een verkenningsrapportage, een plan van aanpak, een evaluatierapport. Om een beeld te geven om welk soort zaken het bijvoorbeeld zou kunnen gaan, zijn er wel thema’s te benoemen die bij de casus van toepassing zijn. Mogelijke thema’s:

  • Beleid: bijv. het beoogde beleidsdoel in relatie tot de uitvoering van de regeling
  • Financiën: bijv. de beschikbaar gestelde middelen en de besteding daarvan.
  • Samenwerking: bijv. hoe dat lukte per gemeente en per uitvoeringsorganisatie.
  • Regeling: bijv. de uitvoerbaarheid en effect ten opzichte van andere regelingen.
  • Resultaat: bijv. het effect van de regeling op de groei van de plaatsing van zonnepanelen.

Kortom:

De kans om in een dynamische omgeving van bestuur en politiek je eigen draai te geven aan een onderzoek en bij te dragen aan toekomstig beleid van de provincie Drenthe! Bij interesse of vragen kan je mailen of bellen met Arjan van Harten, post@drenthe.nl, 0592-365 555.