Wooninitiatieven nieuwe woonvormen


Het blijkt soms lastig om nieuwe woonvormen vanuit de samenleving van de grond te krijgen, particulieren zijn uiteindelijk geen professionele ontwikkelaars en om je dan een weg te banen in die materie kan best ingewikkeld. Er is vanuit de Drentse Woon- en Sociale Agenda een ondersteuningsstructuur opgezet in Drenthe voor de ontwikkeling van nieuwe kleinschalige particuliere wooninitiatieven. De provincie ondersteunt initiatieven van nieuwe woonvormen indien de locatie passend is. Initiatieven kunnen in hun ontwikkelfase een subsidie voor onafhankelijk advies en begeleiding aanvragen om te komen tot een haalbaar plan. We willen met deze ondersteuning zorgen voor meer maatwerk voor passende en betaalbare woningen voor onder andere jongeren, ouderen of groepen met een bijzondere zorg – of woonbehoefte.

Wat we doen

We bieden professionele procesbegeleiding bij wooninitiatieven, nog voordat de fase van daadwerkelijk bouwen begint. Dit doen we voor gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en uiteraard voor de initiatiefnemers. We kunnen gemeenten en anderen helpen bij het beoordelen van de haalbaarheid van ideeën van inwoners en het organiseren van de samenwerking. Ook kunnen we de financiële gevolgen inzichtelijk maken van een grond- en opstalexploitatie. En we denken graag creatief mee over optimalisatie van het project.

Initiatiefnemers ondersteunen we onder andere bij de ontwikkeling, organisatie en planning van een bouwproject. We kunnen bovendien samen met de initiatiefnemer kijken hoe het idee gefinancierd kan worden en welke (subsidie)regelingen beschikbaar zijn. De provincie heeft een subsidieregeling waarin startsubsidies en renteloze leningen voor collectieve wooninitiatieven snel toegekend kunnen worden aan nieuwe woonvormen. Ook brengen we initiatiefnemers in contact met de juiste professionele partijen.

Hoe we werken

De provincie stelt vanuit het Impulsteam Wonen de kennis en ervaring van twee procesbegeleiders ter beschikking: Anne van der Wiel en Gerben Kamphorst. Zij onderzoeken wat een project nodig heeft en bieden passende aanbevelingen en adviezen voor alle betrokken partijen. Hun doel is de samenwerking tussen de verschillende partijen te optimaliseren, door initiatieven te professionaliseren en gemeenten, corporaties of marktpartijen te ondersteunen bij het geschikt maken van hun verkoopprocessen.

Samen met de aanvrager kijken ze naar de kansen voor een project en wat er nodig is om het project van de grond te krijgen. Daarbij wordt gelet op de volgende onderdelen:

  • Financieel (businesscase), is het project financieel haalbaar
  • Organisatie en samenwerking met de juiste partijen
  • Juridische zaken
  • Locatie en fysieke/planologische belemmeringen
  • Beleid (Provinciale Omgevingsverordening, Ladder Duurzame Verstedelijking en draagvlak bij de gemeente)
  • Praktische uitvoerbaarheid
  • Maatschappelijk draagvlak voor het initiatief

Doel van de ondersteuningsstructuur is kennis bundelen en kennis delen zodat de ontwikkeling van wooninitiatieven met en door particulieren steeds meer een vanzelfsprekende optie wordt.


Contact en meer informatie

Heb je zelf een idee of wil je meer informatie? Anne van der Wiel en Gerben Kamphorst werken vanuit het Impulsteam Wonen en willen graag helpen met het begeleiden van wooninitiatieven. Zij zijn te bereiken via het Klant Contactcentrum van de provincie Drenthe 0592 365 555.

Drents Impulsteam Wonen

De ondersteuningsstructuur wooninitiatieven wordt georganiseerd vanuit het provinciaal Impulsteam Wonen. Gemeenten, corporaties en initiatiefnemers kunnen een beroep doen op dit Impulsteam. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de voorbereiding van woningbouwprojecten, ondersteuning van herstructurering en planvoorbereiding en het verder brengen van gebiedsgerichte projecten. De exacte inzet en samenstelling van het Impulsteam wisselt per vraag en project en zal met de initiatiefnemers zelf worden bepaald.

Afbeelding huis