Toegankelijkheid


Met het van kracht worden van het VN-verdrag personen met een Handicap in 2016, voelt de provincie zich medeverant- woordelijk voor de uitvoering hiervan. Van de ca. 495.000 inwoners van Drenthe hebben 95.000 een vorm van beper- king. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen.

Gewoon meedoen is voor hen niet altijd vanzelfsprekend. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Het verdrag geeft mensen met een beperking of chronische aandoening recht op gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen. Of het nu gaat om toegankelijkheid, naar school kunnen gaan, passend wonen, werken, een toereikend inkomen, passende zorg, vervoer, vrijetijdsbesteding. Het verdrag verplicht de overheid en maatschappelijke organisaties op al deze terreinen zichtbare en merkbare vooruitgang te boeken.

Als het gaat om inclusie heeft de provinciale organisatie een voorbeeldrol: wat je van buiten verlangt, dien je binnen ook op orde te hebben. Binnen onze organisatie zoeken we naar hoe we op een prettige manier met elkaar kunnen komen tot een inclusieve organisatie, waar iedereen, ongeacht handicap of beperking, seksuele voorkeur, gender of afkomst, mag zijn wie die is, mee mag en kan doen en zich vrij en veilig voelt. Werken bij de provincie Drenthe betekent werken in een toegankelijke organisatie, op fysiek en digitaal gebied. Wij willen ervoor zorgen dat onze provinciale gebouwen maximaal toegankelijk zijn. Maar ook op menselijk vlak. Wij streven naar een groep collega’s die een afspiegeling is van de samenleving. Wij willen graag meer mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Dat verrijkt iedereen en het is voor ons vanzelfsprekend. Wij zorgen voor begeleiding én aandacht om mensen met een beperking in onze organisatie goed te laten functioneren.

Onze ervaringen en aanpak met de inclusieve organisatie delen we met onze partners, zijnde de Drentse gemeenten en Inclusie-organisaties.

De opgave van het zijn van een goed werkgever en inclusieve, toegankelijke overheidsorganisatie betreft onze interne organisatie en zal verder geen onderdeel uitmaken van deze agenda. Vanuit de Sociale Agenda wordt € 150.000 euro hiervoor beschikbaar gesteld. Tevens adviseren we hierover vanuit de Inclusie Agenda.

Wat gaan we doen?

  • In de Algemene subsidieverordening wordt bij de actualisatie in 2021 een toegankelijkheidsparagraaf toegevoegd. Daarmee wordt bij iedere subsidie gevraagd om aandacht te besteden aan de toegankelijkheid van het project waarvoor de middelen worden aangevraagd. Denk bijvoorbeeld aan subsidies voor evenementen.
  • We stellen een externe Adviesraad Toegankelijkheid in als uitvloeisel van het voornemen in het coalitieakkoord en de Sociale Agenda. In beginsel adviseert de Adviesraad over aspecten van toegankelijkheid in Drenthe, waarbij de Inclusie Agenda leidend is voor wat betreft de onderwerpen waarop de Adviesraad bevraagd
  • Twee keer per jaar zullen we de Drentse gemeenten en instellingen uitnodigen om samen met de Adviesraad Toegankelijkheid de stand van zaken rond toegankelijkheid door te nemen. De Adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven op (te ontwikkelen) beleid, op uitvoering en projecten. De Raad doet dit vanuit haar persoonlijke ervaringsdeskundigheid.
  • Ondertiteling RTV Drenthe: we hebben hiervoor € 50.000 beschikbaar gesteld aan de omroep. Samen met RTV Drenthe houden we landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de Mediawet en ontwikkelingen op het gebied van ondertiteling en toegankelijkheid van programma’s nauwlettend in de gaten. We zijn in gesprek met RTV Drenthe over de subsidie- aanvraag.
  • Wij organiseren jaarlijks de een Week van de Toegankelijkheid, gericht op aandacht voor bewustwording, houding en gedrag.

Met wie?

Samen met de twaalf gemeenten en CMO STAMM geven we vorm en inhoud aan de uitvoering. De Adviesraad Toegankelijkheid kan ons daarin adviseren en scherp houden.

Hoe?

  • CMO STAMM levert inhoudelijke en praktische ondersteuning
  • We stimuleren partijen om projectvoorstellen te doen om de toegankelijkheid te bevorderen. De financiering van projecten loopt via de Sociale
  • We hebben € 10.000 geraamd voor activiteiten en projecten.