Over de Inclusie Agenda


Na het vaststellen van de Sociale Agenda door Provinciale Staten kunnen we nu ook vorm en inhoud geven aan het thema Inclusie in de vorm van een ‘uitvoeringsagenda’ met als motto Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe!.

Deze uitvoeringsagenda is een uitwerking van het thema Inclusie uit de Sociale Agenda. Dit thema bestaat in de basis uit een bundeling van bestaande uitvoeringstaken vanuit het VN Verdrag inzake mensen met een Handicap en de uitvoering van diverse moties te weten: Regenboog, Toegankelijkheid, Vrijwilligersprijs, VN-verdrag en Orange the World. Voor een overzicht van deze moties verwijzen we naar bijlage 1. Ook is de opbrengst vanuit diverse bijeenkomsten met samenwerkingspartners over het thema Inclusie benut om deze uitvoeringsagenda nadere invul- ling te geven. Voor het thema Inclusie is in totaal 1,1 miljoen euro gereserveerd in de Sociale Agenda, naast de middelen uit de reguliere begroting voor o.a. de uitvoering van de moties.

Ambitie

De overkoepelende ambitie op het thema Inclusie is in de Sociale Agenda als volgt verwoord:

“We willen een inclusieve samenleving zijn. Een samenleving waar iedereen welkom is, iedereen meedoet en iedereen erbij hoort.

Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe! Er zijn voldoende (basis)voorzieningen beschikbaar, bereikbaar en toegankelijk vooral onze inwoners. Waar nodig, is maatwerk mogelijk. De provincie heeft hierin een belangrijke voorbeeldfunctie”.

Uit deze ambitie volgt dat deze Inclusie Agenda verschillende speerpunten en doelen bevat:

  • We bevorderen dat iedereen maatschappelijk kan meedoen door aandacht te vragen voor het wegnemen van fysieke, mentale en financiële drempels voor inwoners
  • We zetten in op het verbeteren van (digitale) toegankelijkheid
  • We versterken de voorbeeldfunctie van de provincie op diverse aandachtgebieden, door a. aandacht te besteden aan toegankelijkheid en als regenboogprovincie
  • We ondersteunen en faciliteren onze partners bij het vormgeven van inclusie

Aanpak en proces

Deze Inclusie Agenda is als onderdeel van de Sociale Agenda opgesteld in samenwerking met de Drentse gemeenten

en betrokken maatschappelijke organisaties. In een aantal workshops, zowel fysiek als digitaal, zijn de verschillende onder- werpen rondom inclusie inhoudelijk verder verkend. Centraal daarbij stond de vraag welke thema’s voor de partners belangrijk zijn en waar de provincie een bijdrage aan zou kunnen leveren.

Deze besprekingen hebben geresulteerd in de keuze voor de volgende onderwerpen voor de Inclusie Agenda:

  1. Toegankelijkheid
  2. Regenboog/LHBTI+
  3. Dementievriendelijk Drenthe
  4. Mantelzorg
  5. Vrijwilligers
  6. Nieuwkomers

Overkoepelend daaraan laten we CMO STAMM een onderzoek uitvoeren onder onze kwetsbare inwoners, naar de problematiek waar zij mee te maken hebben en waarin de overheden iets zouden kunnen betekenen. We vragen hun – in het kader van “niet over maar met”- wat ze nodig hebben. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen de bovengenoemde onderwerpen nog verder aanscherpen of aanvullen qua activiteiten of projecten.

Alliantieprojecten

In deze uitvoeringsagenda wordt ieder onderwerp nader toege- licht. We beschrijven kort per onderwerp wat het doel is, hoe we daaraan willen werken, met wie en hoe en wat onze rol en inzet is op de verschillende onderwerpen. Zoals gezegd vindt de uitbreiding en aanvulling daarop plaats d.m.v. alliantieprojecten. In deze agenda wordt een onderscheid gemaakt tussen activi- teiten die we als provincie zelf uitvoeren (we zijn dan initiator, ‘opdrachtgever’ of uitvoerder van een activiteit of project) en projecten/activiteiten, die als samenwerkingsproject (alliantiepro- ject) bijdragen aan de realisatie van de ambities. Samenwerkende partijen worden uitdrukkelijk uitgenodigd om projectaanvragen in te dienen voor een innovatieve oplossing of experimentele werkwijze, die onze doelen dichterbij brengt. De uitnodiging voor aanvragen wordt meerdere keren gedaan, in diverse ‘rondes’.

Ten tijde van het schrijven van deze uitvoeringsagenda is de eerste uitvraagronde vrijwel afgerond en de tweede gestart. De (voorlopige) uitkomst van de eerste ronde is meegenomen in het overzicht, onder voorbehoud van het nog te nemen GS-besluit.

Financiën

De kosten voor de uitvoering van deze agenda worden deels gedekt met geld uit de reguliere begroting en deels met geld uit de investeringsagenda (=incidenteel geld). In de Sociale Agenda (Investeringsagenda) is voor het onderwerp Inclusie een budget van in totaal € 1.100.000 opgenomen voor de jaren 2020-2023. Dit zijn dus incidentele middelen, bedoeld voor innovatieve projecten. Dit budget is in de Sociale Agenda al verdeeld over de z.g. Drenthe-brede projecten (provincie is zelf penvoerder/ initiator) en Alliantieprojecten (het budget is beschikbaar voor projectvoorstellen van derden). Op het thema Inclusie zijn twee Drenthe-brede projecten benoemd en voorzien van budget van in totaal € 200.000. Voor alle onderwerpen geldt dus dat er daarnaast de mogelijkheid is voor financiering van alliantie projecten via de Sociale Agenda. Hiervoor is in totaal een bedrag van € 900.000 beschikbaar gesteld voor de jaren 2020-2023.

Voor de besteding hiervan zijn we afhankelijk van initiatieven uit de samenleving en de beoordeling door de Adviesraad Sociale Agenda. Voor een totaaloverzicht van de financiën verwijzen we naar bijlage 2.

Samenwerking

We werken regionaal samen met de Drentse gemeenten, de gesubsidieerde systeeminstellingen, zijnde BOKD, CMO STAMM, Sport Drenthe, Kunst & Cultuur Drenthe, Zorgbelang Drenthe, stichting Leren en Leven en Biblionet, en diverse partijen op het gebied van inclusie(bevordering): MEE Drenthe, ICO Drenthe, Garage TDI, HANN en diverse welzijnsorganisaties.

Landelijk is er samenwerking met Movisie (landelijk kennisinsti- tuut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken) en een aantal pilotprovincies, zoals Overijssel en Utrecht. Dit onder de vlag van het Ministerie van OCW, om de kennis te vergroten, de blik te verbreden, gezamenlijk op te trekken en de beweging te maken van doelgroepenbeleid naar inclusiebeleid.