Inclusie Agenda


Na het vaststellen van de Sociale Agenda door Provinciale Staten kunnen we nu ook vorm en inhoud geven aan het thema Inclusie in de vorm van een ‘uitvoeringsagenda’ met als motto Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe!

Deze uitvoeringsagenda is een uitwerking van het thema Inclusie uit de Sociale Agenda. Dit thema bestaat in de basis uit een bundeling van bestaande uitvoeringstaken vanuit het VN Verdrag inzake mensen met een Handicap en de uitvoering van diverse moties te weten: Regenboog, Toegankelijkheid, Vrijwilligersprijs, VN-verdrag en Orange the World. Voor een overzicht van deze moties verwijzen we naar bijlage 1. Ook is de opbrengst vanuit diverse bijeenkomsten met samenwerkingspartners over het thema Inclusie benut om deze uitvoeringsagenda nadere invul- ling te geven. Voor het thema Inclusie is in totaal 1,1 miljoen euro gereserveerd in de Sociale Agenda, naast de middelen uit de reguliere begroting voor o.a. de uitvoering van de moties.

Uitvoeringsagenda

Deze uitvoeringsagenda heeft betrekking op de gehele looptijd van deze collegeperiode (i.c. de looptijd van de Sociale Agenda). Deze uitvoeringsagenda is dynamisch. We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen en op basis van nieuwe inzichten kan de concrete invulling van de thema’s wijzigen, dan wel er kunnen nieuwe activiteiten worden toegevoegd. De bovengenoemde zes thema’s blijven echter altijd de ‘paraplu’ - dit is onze focus en op deze thema’s is onze inzet gericht.