Beekbodemverhoging Drentsche Aa


De natuur in het beekdal van de Drentsche Aa lijdt onder verdroging. Ook de ecologische kwaliteit van de beek is onvoldoende. Een oplossing hiervoor wordt gezocht in het verhogen van de beekbodem. Deze ligt mede door onderhoudswerkzaamheden (baggeren) dieper dan gewenst.

Het waterschap Hunze en Aa's is daarom gestart met een pilot.

Voorafgaand aan de pilot werd veel zorg geuit, zowel door inwoners als door deskundigen op het gebied van hydro-ecologie, cultuurhistorie, archeologie en aardkunde.

Daarom is geïnventariseerd wat de waarden in het gebied zijn en hoe die kunnen worden ontzien. Dit is meegenomen in het werkprotocol. Ecologen zien erop toe dat natuurwaarden zo min mogelijke worden verstoord en waar nodig vindt archeologische begeleiding plaats.

Begin dit jaar is gestart met het Anloërdiep. De bodem van de benedenloop is verhoogd met zand en hout (zoals takken). Later dit jaar worden het Zeegserloopje en het Taarloschediep opgepakt. Deze drie trajecten vormen de Pilot Beekbodemverhoging Drentsche Aa.

De komende jaren wordt gemonitord of de beekbodemverhoging het gewenste resultaat oplevert.

De zorg over de erfgoedwaarden blijft echter bestaan. Voor aardkundige waarden gaat het daarbij om de volgende vragen: welke invloed heeft de verhoging van de beekbodem op het stromingspatroon, erosie en sedimentatie? Ook deze effecten moeten goed worden gemonitord en geëvalueerd alvorens de pilot verder uit te rollen.

Voor meer informatie zie Beekbodemverhoging Drentsche Aa - Waterschap Hunze en Aa's