Actualisatie geomorfologische kaart Drenthe


De provincie Drenthe is in samenwerking met Wageningen Environmental Research begonnen met het actualiseren van de geomorfologische kaart Drenthe.

Nadat we in 2019 een inventarisatie in twee pilotgebieden hebben gedaan (omgeving Exloo en omgeving Hoogeveen) is in 2020 het deelgebied Drentsche Aa/Hondsrug geactualiseerd.Bij wijze van verslag is er een Storymapgemaakt: Geomorfologie van de Hondsrug

Er is veel winst gehaald in detail en nauwkeurigheid doordat bronbestanden van hogere kwaliteit zijn dan bij de actualisatie in 2010. Er zijn meer verschillende vormen geïdentificeerd en gekarteerd en bestaande vormen zijn met meer detail afgegrensd, bijvoorbeeld bij het herkennen en intekenen van verschillende dek- en stuifzandvormen. Ook sluit de legenda nu weer aan bij de nieuwe landelijke legenda.

Een geomorfologische kaart geeft informatie over de vormen van het landschap en de processen die daarbij een rol spelen of hebben gespeeld. De kaart is van groot belang voor het provinciaal bodem- en ondergrondbeleid en vormt één van de basiskaarten voor complexe ruimtelijke opgaven.

De kaart wordt gebruikt bij planvorming in de groene ruimte: opstelling omgevingsvisies, maar ook bijvoorbeeld bij klimaatadaptatie, realisatie natuurnetwerk en beekherstel.

Bij de toepassing van de huidige Drentse kaart en vergelijking met recente data (Keileemkaart, Actueel Hoogtebestand Nederland) blijkt dat deze kaart toe is aan actualisatie. Zowel de begrenzing van de landvormen als de beschrijving in de legenda komen in sommige gevallen niet overeen met de veldsituatie, en de huidige legenda en detailniveau van de geomorfologische kaart is niet altijd geschikt voor het provinciaal beleid en ruimtelijke opgaven.

De geactualiseerde kaart is nu te vinden op Geoportaal Drenthe