Pingoruïnes


In Drenthe zijn in totaal zo’n 2500 komvormige laagtes aanwezig, hieronder vallen ook de pingoruïnes en mogelijke pingoruïnes.

Van lang niet alle locaties weten we nu wat voor type landschapselement het is. Behalve pingoruïnes kunnen het namelijk ook uitblazingskommen zijn of bv. vergravingen/zandwinlocaties etc.

Tot nu toe is van zo’n 300 locaties bekend om wat voor element het daadwerkelijk gaat (zie www.pingoruïnes.nl) Dit is gebaseerd op onderzoek en verhalen.

Mekelermeer Nieuw-Balinge 15-10-12 (7)

Pingoruïnes hebben, in tegenstelling tot uitblazingskommen, een belangrijke archief functie omdat ze meestal vrij diep zijn en gevuld zijn met veen en/of gyttja.

In dit veen is in de loop van de tijd informatie verzameld, in de vorm van pollenkorrels, die de ontwikkeling van het landschap in de loop van de tijd weergeven.

Behalve aardkundig hebben pingoruïnes daarom ook archeologische en (paleo)ecologische waarde!

Pingoruïnes dateren uit het Weichseliën, de laatste ijstijd, en dan m.n. uit de laatste fase van het Weichseliën.

Zo’n 20.000-15.000 jaar geleden vormden zich pingo’s, ijsheuvels, gevoed met kwelwater dat van onder de bevroren bodem doorbrak naar het oppervlak.

Ontstaan pingo-ruïnes

Eenmaal aan het oppervlak bevroor het water. De heuvel groeide door tot de mee opgetilde bodem openbrak en er zonlicht bij de ijslens kon komen.

Vanaf dat moment startte het smelten van het ijs en vloeide de met vocht verzadigde bodem langs het oppervlak naar beneden. Deze modderbrij vormde zo de randwal die soms bij pingoruïnes nog aanwezig is.

Vanaf het Bolling interstadiaal (13.000 jaar geleden) trad, als gevolg van een een warmere periode het afsmelten van de hele ijslens op. Vanaf dat moment waren het -diepe- open watertjes.

In de loop van de tijd raakten ze gevuld met gyttja en/of veen en werden het in recentere tijd vaak veentjes of moerasjes en/of kleine bosjes,

Vaak is er, zeker tot en met de tweede wereldoorlog, veen gewonnen op deze locaties.

Door hun karakteristieke samenstelling en hun vaak geïsoleerde ligging vormen het ecologische steppingstones in het het landschap; zeker als het gaat om locaties in het agrarisch cultuurlandschap.

Pingoruïnes staan sterk onder druk als gevolg van verdroging, verrijking door mest/stikstofdepositie, vergraving en het opbrengen van grond.

De pingoroutes bij Oosterhesselen

In het kader van het pingoprogramma zijn enkele routes ontwikkeld, waaronder deze twee wandelroutes rond Oosterhesselen. De oostroute is 5 km en de westroute 4,5 km.

Pingoroutes

zie: https://storytrails.eu/storytrail/Pingoruïnes-Oosterhesselen%2C-Oostroute/1f0124bb-6cb1-4ec9-91ff-b30a7e0bea94/bc7ba679-373e-4a77-8d0e-e82d0ed1624a

Pingoroutes 2

zie: https://storytrails.eu/storytrail/Pingoruïnes-Oosterhesselen%2C-Westroute/1f0124bb-6cb1-4ec9-91ff-b30a7e0bea94/6df398e3-a8e9-4112-acd7-5c7086bf001c