Landelijke kaart aardkundige waarden


De Rijkdsdienst voor Cultureel Erfgoed heeft samen met de provincies de provinciale openbare kaarten van aardkundige waarden en monumentenverzameld en ontsloten via een viewer. Hiermee is een landsdekkend beeld ontstaan van de aardkundige waarden in Nederland.

Foto: Landelijke kaart aardkundige waarden

Dit beeld is echter niet eenduidig! Wat opvalt zijn de verschillen. Waar sommige provincies nadrukkelijk een koppeling maken naar de geomorfologie (door in het kaartbeeld ook de geomorfologie te presenteren, bijvoorbeeld Groningen, Utrecht en Zeeland), anderen een provinciedekkend beeld schetsen, (Overijssel), en weer anderen een beeld schetsen met de internationale, nationale of regionale waarde (bijvoorbeeld Zeeland en Gelderland).

Wat wel duidelijk is, is dat alle provincies een koppeling maken naar de kenmerken van het gebied en bescherming bieden via ruimtelijk beleid en de Provinciale Omgevingsverordening. Achterliggende documenten kunnen duidelijk maken hoe de selectie van waardevolle gebieden is gedaan en hoe de bescherming vorm krijgt. De metadata geeft hierover meer informatie.

De Kaart aardkundige waarden is te vinden op de website van de Rijksdienst, onder Bronnen en kaarten.

Daar is nog veel meer informatie te vinden op het gebied van landschap en erfgoed. Wij noemen er een paar:

De Paleogeografische kaarten maken inzichtelijk hoe het Nederlandse landschap zich sinds de laatste ijstijd heeft ontwikkeld.

HISTLAND bevat gegevens over de ontginning van het Nederlandse landschap en laat zien hoe dit landschap aan verandering onderhevig is.

De plekken waar nog veenontginningen zichtbaar zijn, staan op de Kaart agrarische veenontginningen

De applicatie Landgebruik in lagen laat het landgebruik in Nederland zien gedurende vier perioden uit het verleden. Hiermee kan de archeologische verwachting van een gebied worden vastgesteld.

De website Leestekensvanhetlandschap.nl biedt informatie over ruim 300 landschapselementen in Nederland.

Alle beschermde gezichten in Nederland zijn terug te vinden op de Kaart van beschermde stads- en dorpsgezichten.

De kaart groen erfgoedbundelt onder meer gebieden met oude boskernen, houtwallen en heggen, rijksbeschermde buitenplaatsen met beschermde groenaanleg, nationale parken en gegevens uit de eerste Nederlandse bosstatistiek.

Kijkt u vooral ook zelf op de pagina Overzicht bronnen & kaarten !