Revisie Omgevingsvisie Drenthe ter inzage


Meer ruimte en regie voor gemeenten

De ontwerp-Omgevingsvisie Drenthe 2018 ligt van 5 april tot en met 16 mei 2018 ter inzage, net als de ontwerp-Omgevingsverordening en het Milieueffectrapport. Iedereen die dat wil heeft dan de mogelijkheid een reactie te geven.

Omgevingsvisie Drenthe: de basis is goed

De Omgevingsvisie Drenthe omschrijft de koers voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de provincie. De basis van de huidige Omgevingsvisie Drenthe, die dateert uit 2014, is goed. Nieuwe ontwikkelingen vragen echter om een nadere uitwerking. Zo heeft ook Drenthe een grote opgave in de transitie naar duurzame energie en behoud van werkgelegenheid. Provincie Drenthe wil ruimte geven aan gemeenten, de regie laag houden en zoeken naar combinaties van ruimtegebruik. Dat is de essentie van de ontwerp-Omgevingsvisie Drenthe 2018.

Milieueffectrapport en omgevingsverordening

In het milieueffectrapport (MER) voor de Revisie Omgevingsvisie zijn voor energie beleidsscenario’s opgesteld die zijn beoordeeld op milieueffecten. Ook zijn milieugevolgen in kaart gebracht over het Drents stedelijk netwerk en de deelgebieden Noord, Zuidwest en Zuidoost Drenthe. De informatie uit het MER is gebruikt om de kansen voor energietransitie in kaart te brengen. In de provinciale omgevingsverordening (POV) staan de regels om het omgevingsbeleid uit de provinciale omgevingsvisie uit te kunnen voeren. Gemeenten en waterschappen moeten aan de regels uit de verordening voldoen bij het opstellen van hun ruimtelijke plannen.

Informatie op locatie

Tijdens de terinzagelegging is er de mogelijkheid op alle gemeentehuizen in gesprek te gaan over de plannen. Hiervoor komt een mobiele informatiestand naar alle gemeentehuizen waar medewerkers van de provincie Drenthe geïnteresseerden te woord staan. De ontwerp-Omgevingsvisie Drenthe 2018, het MER en de POV zijn digitaal in te zien via www.provincie.drenthe.nl/omgevingsvisie waar ook de data, locaties en openingstijden van de mobiele informatiestand te vinden zijn. Eventuele zienswijzen kunnen bij voorkeur online worden ingediend. De definitieve vaststelling van de Omgevingsvisie Drenthe 2018 is, na beantwoording van eventuele zienswijzen, beoogd in het najaar van 2018.


Zie ook