ontwerp-Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2019 en ontwerp NNN-kaart 2018 terinzage


Gedeputeerde Staten hebben het ontwerp-Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2019 en de ontwerp-NNN-kaart 2018 vastgesteld. Het Natuurbeheerplan beschrijft de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden, (agrarische) natuur en landschapselementen in de provincie Drenthe. Hierop staat ook aangegeven voor welke percelen een wijziging wordt voorgesteld en welke vorm van beheer van toepassing is. Deze kaart is het kader voor de subsidieverlening.

Het ontwerp-Natuurbeheerplan en de ontwerp NNN-kaart 2018 maken onderdeel uit van het uitvoeren de Rijksafspraken uit het Natuurpact. Van 1 februari tot en met 14 maart 2018 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage en kan hierop gereageerd worden.

Voor belangstellenden houdt de provincie Drenthe twee informatieavonden. Deze vinden plaats op 6 februari in zalencentrum Onder de Linden in Vries en op 22 februari in zalencentrum Meursinge in Westerbork. De avonden beginnen om 19.30 uur.