Schoon en voldoende grondwater


Gezond grondwater

De grondwaterkwaliteit is over het geheel genomen in Rijn-Oost bijna overal op orde. Er is echter een aantal zorgpunten, onder andere bij sommige drinkwaterwinningen en op plekken waar het grondwater een belangrijke bron is voor stromende wateren, zoals beken. De zorgpunten blijken uit de meetronde grondwater die de gezamenlijke provincies in 2015 hebben laten uitvoeren.

In het algemeen positief beeld

Rijnoost-12

Het algemene beeld van het grondwater is positief, maar vanwege de kwetsbare zandbodem komen er in Rijn-Oost plaatselijk normoverschrijdingen voor van nitraat en gewasbeschermingsmiddelen. In het ondiepe grondwater komen meer overschrijdingen voor dan in het diepe grondwater. Doordat de bodem lange tijd intensief door de landbouw is bemest, is deze opgeladen met fosfaat. Door de grote voorraad aan fosfaat in de bodem is er grote kans op op uit- en afspoeling naar het grondwater. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor drinkwaterwinningen en voor natuurgebieden die afhankelijk zijn van grondwater. Bij de meest gevoelige grondwaterwinningen voor de drinkwaterproductie leidt de kwetsbaarheid van de bodem al tot normoverschrijdingen.

Meetronde

In 2015-2016 is er een uitgebreide meetronde geweest van stoffen in het grondwater. De resultaten van deze meetronde vindt u in het Waterkwaliteitsportaal.

De aanpak van deze problemen vraagt maatwerk. De knelpunten voor de drinkwaterwinning komen aan de orde in gebiedsdossiers. Hierin worden ook maatregelen beschreven om de grondwaterkwaliteit structureel te verbeteren.

Gebiedsdossiers in Rijn-Oost:

Voorbeelden van maatregelen:

Waterbuffer Smildergerveen ten behoeve van Fochteloërveen (N2000-gebied, Drenthe). Zie https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/140820/Het-Fochteloerveen-krijgt-weer-natte-voeten

Boeren voor drinkwater, gericht op "grondwaterbewuste bedrijfsvoering" op agrarische bedrijven (Overijssel en Achterhoek), zie www.boerenvoordrinkwater.nl

Bestuursovereenkomst Nitraat: aanpak van provincies samen met LTO, Vitens, het Rijk en vaak ook de waterschappen voor grondwaterbeschermingsgebieden die voor nitraat boven de norm zitten, of in de gevarenzone. In Rijn-Oost is 't Klooster (Gelderland) een voorbeeld van deze aanpak. De bedoeling is dat agrarische bedrijven maatregelen gaan nemen om de nitraatuitspoeling naar het grondwater te verminderen. Voor die maatregelen zijn verschillende subsidies beschikbaar.

> Terug naar beginpagina