RBO geeft richting


Samenwerking tussen de overheden in Rijn-Oost én met maatschappelijke partners is ook in de praktijk een succesfactor gebleken voor werken aan een goede waterkwaliteit en andere wateropgaven. De KRW heeft hier, met haar nadruk op de stroomgebiedbenadering, een stevige impuls aan gegeven. Water houdt zich immers niet aan grenzen.

Spil in de samenwerking

In Rijn-Oost is het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) de spil in deze samenwerking. “Grensontkennend samenwerken” is daarbij kenmerkend: niet kijken naar de grenzen van een waterschap, gemeente of provincie, maar kijken vanuit de opgave en naar wie daaraan een bijdrage kan leveren.

Dat heeft onder andere geleid tot:

 • besef van medeverantwoordelijkheid voor het watersysteem als geheel;
 • beter op elkaar afstemmen van doelen en maatregelen;
 • uniforme werkwijzen bij vaststellen van doelen en bepalen van de toestand van het water;
 • gebruik maken van elkaars kennis;
 • doelmatiger en kostenefficiënter werken.

Strategisch programma

Het RBO heeft in haar Strategisch Programma 2016-2021 aangegeven dat zij eind 2018 streeft naar:

 1. zicht op de resterende opgaven voor de waterkwaliteit;
 2. een beeld van nieuwe opgaven (zoals ‘nieuwe, opkomende stoffen’ en medicijnresten);
 3. een handelingsperspectief om deze opgaven op te pakken.

Dit vormt mede de basis voor de water- en KRW-plannen voor de komende periode (2022-2027).

Uitvoering in volle gang

Tegelijk gaat de uitvoering van wat gedaan moet worden voor KRW en ZON en de periode 2016 – 2021 onverminderd door. Het RBO houdt de vinger aan de pols bij het volgen van de uitvoering en monitoren van de bereikte resultaten. Ieder jaar brengt het RBO hierover verslag uit.

Schoon water op de agenda

Waar nodig agendeert het RBO onderwerpen op nationaal of internationaal niveau. Het Kabinet en de Tweede Kamer hebben immers samen voor een belangrijk deel het stuur in handen wat betreft de haalbaarheid van waterkwaliteitsdoelen. En de samenwerking met Duitsland vraagt afstemming over afwenteling van stoffen,
 vismigratie 
en maatregelen voor en beheer van grond- en oppervlaktewater. 
> meer over afstemming

Rijn-Oost in actie

Het Strategisch Programma benoemt als concrete activiteiten onder meer:

 • probleemstoffen: opgave in beeld brengen en plan van aanpak
 • partners zoeken in de (landbouw)keten
 • (technisch) aanpassen van KRW-doelafleiding (GEP)
 • nog beter in beeld brengen effecten van maatregelen
 • aangeven van doelen voor “overige wateren” (niet-KRW waterlichamen).

Het Strategisch Programma is nauw afgestemd met de KRW-agenda 2016-2021 en het Werkprogramma “Wel goed water geven” voor de zoetwatervoorziening.

Downloads:

Strategisch Programma Rijn-Oost 2016-2021 (pdf, 814 kB)

KRW-agenda Rijn-Oost 2016-2021 (pdf, 4.5 MB)

Samenvatting KRW-agenda (pdf, 330 kB)

Werkprogramma “Wel goed water geven” (pdf, 4.1 MB)

> Terug naar beginpagina