Plannen voor 2022-2027


Naar plannen voor 2022-2027

Waterschappen, provincies en andere overheden zijn al druk bezig met de voorbereiding van de plannen voor de KRW-periode 2022-2027. In 2027 moeten in principe alle maatregelen genomen zijn die nodig zijn om de KRW-doelen te halen.

Tussen 22 maart 2021 en 21 september 2021 komen de programma's van Rijk, provincies en waterschappen voor de periode 2022-2027 ter inzage. Hieronder vindt u informatie over waar u kan inspreken en een overzicht van plannen en inspraaktermijnen in Rijn-Oost.

Er is hard gewerkt aan het meten en analyseren van de biologische en chemische kwaliteit van het water in Rijn-Oost.  In december 2017 is al het rapport “Herkomst probleemstoffen in oppervlaktewater“ gereed gekomen (zie hieronder).

Inspraak waterplannen 2021

In de periode 12 maart tot 21 september 2021 liggen de plannen van Rijk, provincies en waterschappen om in 2027 de doelen voor schoon water te halen ter inzage. Het Nationaal Waterprogramma ligt deze hele periode ter inzage, de andere plannen een periode van meestal 6 weken binnen deze periode. Hieronder een overzicht van de soorten plannen en de mogelijkheden hierop in te spreken.

Inhoud

Plannen van verschillende overheden

Waterkwaliteit raakt iedereen, en dat betekent ook dat elke Nederlandse overheid (gemeente, waterschap, provincie, Rijk) een eigen taak heeft op het gebied van waterkwaliteit.

Gevolg daarvan is dat er tussen 22 maart 2021 en 21 september 2021 inspraak mogelijk is op heel veel plannen met doelen en maatregelen om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren. Dat is mede het gevolg van de voorschriften uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De verschillende plannen zijn op elkaar afgestemd.

Voor burgers en organisaties die willen inspreken, kan het lastig zijn de weg te vinden in de hoeveelheid plannen. Deze leeswijzer is daarvoor een hulpmiddel.

De overheden hebben goede afspraken gemaakt over doorsturen en beantwoorden van de inspraakreacties. Als uw reactie (voor een deel) niet bij de juiste overheid binnenkomt, zal deze uw reactie doorsturen naar het juiste adres. U krijgt in elk geval antwoord.

Let er bij het insturen van uw reactie wel op dat deze binnen de juiste termijn binnenkomt.

Algemene informatie

Bekijk hier algemene informatie over waterkwaliteit, Kaderrichtlijn Water en de plannen in Rijn-Oost. Wilt u weten in welk waterschap u woont? Voer uw postcode in op de website Waterschappen (opent externe website).

Waar moet ik inspreken?

In het algemeen

 • Wilt u reageren op regionale zaken, zoals doelen en maatregelen voor een specifiek oppervlaktewater of grondwater? Dan moet u inspreken bij provincie of waterschap.
 • Wilt u reageren op doelen of maatregelen voor een rijkswater (zoals grote rivier, IJsselmeer of Noordzee)? Dan moet u inspreken op het Nationaal Waterprogramma (NWP) bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Dit moet vóór 22 september 2021.
 • Wilt u reageren op landelijke beleid of landelijke maatregelen? Dan moet u inspreken op het Nationaal Waterprogramma (NWP) bij het ministerie van IenW. Dit moet vóór 22 september 2021. Het stroomgebiedsbeheerplan (sgbp) is hierbij een bijlage.

Welk onderwerp bij welk plan

Wilt u reageren op:

 • doelen voor oppervlaktewateren, en begrenzing en status van waterlichamen? Dan moet u inspreken op het Regionaal Waterprogramma (RWP) of het Waterprogramma van de provincie.
 • maatregelen voor oppervlaktewateren? Dan moet u inspreken op het Waterbeheerprogramma of KRW-programma van het waterschap. Waterschappen rapporteren ook over de toestand van het oppervlaktewater, provincies leggen deze vast.
 • doelen en maatregelen voor grondwater? Dan moet u inspreken op het Waterprogramma van de provincie.
 • doelen en maatregelen voor grote rivieren, kustwateren, IJsselmeer, Noordzee, Waddenzee en andere rijkswateren? Dan moet u inspreken op het Nationaal Waterprogramma (NWP) van het ministerie van IenW.
 • landelijk beleid, generieke maatregelen (waaronder uitvoering Europese richtlijnen en beleid voor nutriëntenbeleid en gewasbescherming)? Dan moet u inspreken op het stroomgebiedsbeheerplan (sgbp) Rijn van het ministerie van IenW. Dit is een bijlage van het Nationaal Waterprogramma.
 • het landelijk waterbeleid, inclusief waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit? Dan moet u inspreken op het Nationaal Waterprogramma (NWP) van het ministerie van IenW.

Overzicht plannen en inspraaktermijnen

Links naar de inspraakpagina van een plan worden opgenomen zodra de inspraaktermijn start. Data in mei en later nog onder voorbehoud.

Onderzoek probleemstoffen Rijn-Oost

Het RBO Rijn-Oost heeft onderzoek laten doen naar de aanwezigheid, de bronnen en mogelijke aanpak van probleemstoffen in het oppervlaktewater en grondwater. Het rapport hierover is in december 2017 gepresenteerd.

Probleemstoffen zijn stoffen die op meer dan 10% van de meetpunten de geldende norm overschrijden. Op Rijn-Oostniveau zijn als probleemstof aangemerkt:

 • Nutriënten: totaal-fosfaat, totaalstikstof en ammonium
 • Zware metalen: arseen, kwik, kobalt, seleen, uranium, barium en zink
 • Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK): benzo(a)pyreen, fluorantheen, benzo(a)anthraceen, chryseen
 • Gewasbeschermingsmiddelen: imidacloprid
 • Tributyltin

Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen zijn ook in grondwater een probleem.

De belangrijkste bronnen zijn:

 • Voor nutriënten zijn landbouw, rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) en de bovenstroomse aanvoer uit Duitsland de belangrijkste bronnen.
 • Waterbodems kunnen door nalevering een belangrijke bijdrage leveren aan de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater. Deze zijn niet in de analyse meegenomen.
 • Er zijn diverse bronnen voor zware metalen, PAK en gewasbeschermingsmiddelen: deels spelen (natuurlijke) achtergrond­gehalten een rol, deels RWZI’s, deels de aanvoer uit Duitsland (via de IJssel en/of bovenlopen van beken), deels is er sprake van diffuse belasting vanuit de landbouw.

Voor alle stoffen geldt dat de bijdrage van deze bronnen per beheerder/beheergebied kan verschillen.

Op basis van het onderzoek is beschreven welke maatregelen mogelijk zijn om de uitstoot van de probleemstoffen te beperken.

Downloads:

Samenvatting rapport (pdf, 168 kB)
Volledig rapport onderzoek (pdf, 12 MB)