Plannen voor 2022-2027


Naar plannen voor 2022-2027

Waterschappen, provincies en andere overheden zijn al druk bezig met de voorbereiding van de plannen voor de KRW-periode 2022-2027. In 2027 moeten in principe alle maatregelen genomen zijn die nodig zijn om de KRW-doelen te halen.

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het meten en analyseren van de biologische en chemische kwaliteit van het water in Rijn-Oost. Daarmee wordt duidelijk wat de opgave nog is voor de komende periode. In december 2017 is al het rapport “Herkomst probleemstoffen in oppervlaktewater“ gereed gekomen (zie hieronder).

Tijdschema

Het schema hieronder geeft de belangrijkste stappen tot en met het vaststellen van de plannen in december 2021.

Schema plannen 2021 Rijnoost

Onderzoek probleemstoffen Rijn-Oost

Het RBO Rijn-Oost heeft onderzoek laten doen naar de aanwezigheid, de bronnen en mogelijke aanpak van probleemstoffen in het oppervlaktewater en grondwater. Het rapport hierover is in december 2017 gepresenteerd.

Probleemstoffen zijn stoffen die op meer dan 10% van de meetpunten de geldende norm overschrijden. Op Rijn-Oostniveau zijn als probleemstof aangemerkt:

  • Nutriënten: totaal-fosfaat, totaalstikstof en ammonium
  • Zware metalen: arseen, kwik, kobalt, seleen, uranium, barium en zink
  • Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK): benzo(a)pyreen, fluorantheen, benzo(a)anthraceen, chryseen
  • Gewasbeschermingsmiddelen: imidacloprid
  • Tributyltin

Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen zijn ook in grondwater een probleem.

De belangrijkste bronnen zijn:

  • Voor nutriënten zijn landbouw, rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) en de bovenstroomse aanvoer uit Duitsland de belangrijkste bronnen.
  • Waterbodems kunnen door nalevering een belangrijke bijdrage leveren aan de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater. Deze zijn niet in de analyse meegenomen.
  • Er zijn diverse bronnen voor zware metalen, PAK en gewasbeschermingsmiddelen: deels spelen (natuurlijke) achtergrond­gehalten een rol, deels RWZI’s, deels de aanvoer uit Duitsland (via de IJssel en/of bovenlopen van beken), deels is er sprake van diffuse belasting vanuit de landbouw.

Voor alle stoffen geldt dat de bijdrage van deze bronnen per beheerder/beheergebied kan verschillen.

Op basis van het onderzoek is beschreven welke maatregelen mogelijk zijn om de uitstoot van de probleemstoffen te beperken.

Downloads:

Samenvatting rapport (pdf, 168 kB)
Volledig rapport onderzoek (pdf, 12 MB)