Internationaal


Internationaal

Water houdt niet op bij de grens. Daarom is er een goede samenwerking tussen Rijn-Oost en onze Duitse buren. Zo is er een internationaal SGBP voor het rijnstroomgebied, is er afstemming van monitoringgegevens en werken we ook regionaal samen, bijvoorbeeld in het Grensoverschrijdend platform.

Afstemming met Duitsland

De Duitse stroomgebieden Vechte en IJsselmeerzuflüsse zijn de bovenstroomse gebieden van Nederlandse beken en rivieren, zoals de Vecht en de Berkel. Daarom zijn deze een onderdeel van het SGBP Rijn, waar ook Rijn-Oost onderdeel van is.

Uitwisseling van kennis en -waar nodig- afstemming van KRW-maatregelen vindt plaats in de Arbeitsgruppe en Steuerungsgruppe Deltarhein (AGDR en SGDR). Hierin overleggen vertegenwoordigers van Nederlandse en Duitse overheden.

Voor het hele Rijnstroomgebied is het belangrijkste overlegorgaan de Internationale Commissie voor Bescherming van de Rijn (IKSR)

Gezamenlijk beeld

Door verschillende maatregelen aan weerszijden van de grens is de waterkwaliteit in de loop der jaren verbeterd. Er resteren echter nog aanzienlijke opgaven. De waterbeheerders aan weerszijden van de Duits-Nederlandse grens in het deelstroomgebied Rijn-Oost hebben daarom gezamenlijk in beeld gebracht waar de toestand van grond- en oppervlaktewaterlichamen onvoldoende is en waar grensoverschrijdende factoren een rol spelen. Ook is informatie uitgewisseld over de voorgenomen maatregelenpakketten. De resultaten van deze ‘joint-fact-finding’ is eind 2020 vastgesteld door de Stuurgroep Rijndelta (SGDR).

Download documenten:

Nota AGDR Werkgroep Waterkwaliteit (pdf, 425 kB)
Nota AGDR Werkgroep Grondwater (pdf, 4.2 MB)
Nota AGDR Werkgroep Vismigratie (pdf, 3.4 MB)
Tabel 1 Chemie-Biologie (xlsx, 62 kB)
Tabel 2 Normen en monitoring (xlsx, 31 kB)
Tabel 3 Beoordeling en maatregelen (xlsx, 27 kB)

Dokumente in Deutsch

Bericht AGDR AG Gewässergüte (pdf, 487 kB)
Bericht AGDR WG Grundwasser - version 181120 (pdf, 3 MB)
Bericht AGDR WG Fischmigration - version 181120 (pdf, 3.3 MB)
Tabel 1. Bewertung alle Parameter Chemie-Biologie pro WK (xlsx, 62 kB)
Tabel 2. Normen und Monitoring in D und NL (xlsx, 31 kB)
Tabel 3 Bewertung und Massnahmen pro Wasserkörper (xlsx, 27 kB)

Platform voor grensoverschrijdend waterbeheer

Landkreis Grafschaft Bentheim, Kreis Borken, waterschap Rijn en IJssel en waterschap Vechtstromen hebben in 2011 een ‘Grensoverschrijdend platform voor regionaal waterbeheer' opgericht.
Het platform richt zich vooral op afstemming en samenwerking bij de uitvoering. Daarbij gaat het zowel om maatregelen voor de KRW, maar ook op regionale hoogwaterproblematiek en calamiteitenbestrijding. Het regionaal platform organiseert ook met enige regelmaat bijeenkomsten over verschillende thema's op het gebied van grensoverschrijdend waterbeheer.
  Meer informatie

Links naar waterplannen Duitse deel van het stroomgebied

Nordrhein-Westfalen

Algemene KRW-pagina 
  Deelstroomgebied IJsselmeerzuflüsse (Rijn-Oost)

Niedersachsen

KRW-pagina
Bijdrage Niedersachsen aan Rijn-Oost

Projecten

Voorbeelden van grensoverschrijdende projecten

Project Grensmeander

> Terug naar beginpagina