4,7 ton voor ‘Schoon erf, schoon water’


Gedeputeerde Staten willen samen met het waterschap Noorderzijlvest ruim 470.000 euro beschikbaar stellen aan de projecten ‘Schoon erf, schoon water’ voor akkerbouwers en melkveehouderijbedrijven in Noordwest-Drenthe. Het gaat om twee projecten van LTO-Noord, die bijdragen aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Provinciale Staten kunnen nog bedenkingen indienen tegen de subsidieverlening. Het bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft inmiddels ingestemd.

Het project ‘Schoon erf, schoon water’ is bedoeld om de uitstroom van bestrijdingsmiddelen of mest naar het oppervlaktewater te verminderen. “Met deze bijdrage stimuleren we agrarische ondernemers om duurzame en innovatieve maatregelen te nemen ter verbetering van de waterkwaliteit,” licht gedeputeerde Cees Bijl toe. Carla Alma, dagelijks bestuurslid van Noorderzijlvest voegt hieraan toe: “We hebben de boeren nodig om minder vervuilende stoffen in het slootwater langs de akkers en weilanden te krijgen. Deze subsidie helpt daarbij.”

Over het project

‘Schoon erf, schoon water’ is voor akkerbouwers en melkveehouders in het Drentse deel van het beheergebied van het waterschap Noorderzijlvest. LTO-Noord voert het project uit. Activiteiten binnen het project zijn onder andere workshops, trainingen en demonstraties. Daarnaast kunnen akkerbouwers en melkveehouders individueel advies krijgen. Deelnemers ontvangen begeleiding bij het opstellen van een plan van aanpak (erfplan) en kunnen een bijdrage aanvragen voor investeringen in innovaties.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Beide projecten dragen bij aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Dit is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Het doel is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een duurzame en economisch sterke landbouw. Kijk voor meer informatie op: agrarischwaterbeheer.nl