Kano op Regge

Schoon water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. Voldoende water van goede kwaliteit is nodig voor drinkwater, natuur, landbouw en recreatie.

Zoetwater voorziening

Voldoende zoetwater

Voldoende zoetwater is belangrijk voor de bereiding van drinkwater, water in de stad, landbouw, natuur, scheepvaart, industrie, energievoorziening en recreatie. Klimaatverandering zet de beschikbaarheid van voldoende zoetwater onder druk.

Werken aan de Groesbeek

Klimaatadaptatie

Klimaatverandering is steeds duidelijker te merken. We passen het watersysteem en de leefomgeving aan om deze beter bestand te maken tegen veranderingen. Dit doen we met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).

Stroomgebied Rijn-Oost

Werken aan schoon water, voldoende water en droge voeten houdt niet op bij de grensen van een gemeente, provincie of waterschap. Daarom werken Rijn-Oost werken overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties al vele jaren in het RBO Rijn-Oost. Dit RBO (Regionaal Bestuurlijk Overleg) werkt aan de wateropgaven in ons gebied, voorl aan waterkwaliteit, de zoetwatervoorziening en het robuust maken van het watersysteem voor de klimaatverandering (klimaatadaptatie). Op deze site leest u daar meer over.

Rijn-oost is één van de 5 Nederlandse stroomgebieden

RBO is spil in samenwerking

Samenwerking tussen de overheden in Rijn-Oost én met maatschappelijke partners is een succesfactor voor werken aan de wateropgaven. In Rijn-Oost is het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) de spil in deze samenwerking. “Grensontkennend samenwerken” is daarbij kenmerkend: niet kijken naar de grenzen van een waterschap, gemeente of provincie, maar kijken vanuit de opgave en naar wie daaraan een bijdrage kan leveren. Partners in het RBO zijn: 5 provincies, 5 waterschappen, gemeenten, het Rijk, drinkwaterbedrijven en maatschappelijke partners zoals landbouw, natuur en recreatie. Meer over taken en samenstelling.

De wateropgaven in Rijn-Oost

In Rijn-Oost staan we voor een aantal stevige opgaven om te zorgen voor een robuust watersysteem dat bijdraagt aan een mooie en gezonde leefomgeving:

  • Zorgen voor voldoende zoet water: Het wordt ‘s zomers warmer en droger. In Rijn-Oost vallen beken en andere waterlopen vaker droog en komen dalende grondwaterstanden vaker voor. De droge jaren 2018 en 2019 hebben dat duidelijk laten zien. Er zijn maatregelen nodig om minder last te hebben van de toenemende droogte, zonder de wateroverlast te laten toenemen. Partijen in Rijn-Oost werken hieraan in het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON).
  • Zorgen voor schoon en gezond water: in veel beken, kanalen en meren zijn nog teveel meststoffen en resten van gewasbeschermingsmiddelen. Ook de inrichting en beheer van bijvoorbeeld oevers is vaak nog niet geschikt voor een gezond planten- en dierenleven. “Nieuwe” stoffen zoals medicijnresten en plastics vragen steeds meer aandacht en ook de bescherming van de bronnen van ons drinkwater is een zorg.
  • Het klimaat verandert en dat heeft gevolgen. Bijvoorbeeld meer wateroverlast maar ook vaker droogte- en hitteproblemen. Die gevolgen moeten goed in kaart worden gebracht en waar nodig moeten maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld om te zorgen voor verkoeling in steden. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie versnelt en intensiveert de aanpak hiervan.

Deze wateropgaven staan niet los van elkaar. En ze vragen samenwerking van alle overheden en andere partijen in ons gebied. Het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-Oost is de organisatie die de opgaven en de partners met elkaar verbindt.

Rijn-Oost in beeld

Foto 3a Lankheet 2

Foto 6a Rijenbemesting Haarlo 1

Foto 1a Schelwaldakkerranden juni 2009

Foto 5 Meten vis afsluitdijk

medicijnen 2

Foto 4a Grondwatermeetpunt 2a