Projectvoorstellen indienen


De Stuurgroep Regionaal Landschap heeft in 2016 een Ontwikkelagenda (pdf, 1.1 MB) vastgesteld. Daarmee geeft de Stuurgroep invulling aan de opgave om het hele gebied in samenhang te ontwikkelen

Opgave en middelen

De provincie Drenthe heeft de Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek in 2013 ingesteld. Bij de instelling heeft de stuurgroep een opdracht meegekregen om de natuurkernen en de omgeving ervan in samenhang te ontwikkelen. De provincie Drenthe stelt daarvoor ook een budget beschikbaar. De verschillende partijen in de Stuurgroep hebben gezamenlijk afgesproken om de opgave te ondersteunen met menskracht en waar nodig met middelen.

Bestedingenplan

De stuurgroep stelt jaarlijks in november het Bestedingenplan voor het volgende jaar vast. In dat bestedingenplan wordt het beschikbare budget verdeeld over projecten en opgaven die samen leiden tot realisatie van de Ontwikkelagenda. In april 2017 heeft de stuurgroep een procedure vastgesteld over hoe ze omgaat met aanvragen en beoordelen van projecten.

Procedure

Om tot een goede afweging van prioriteiten te komen, stelt de Stuurgroep voor 1 januari van het desbetreffende boekjaar een bestedingenplan vast. Daarin worden de middelen verdeeld over projecten en doelstellingen zoals benoemd in de Ontwikkelagenda.

Om tot een zorgvuldige afweging te komen, hanteert de Stuurgroep de volgende werkwijze:

  1. Voor 15 september worden ideeën voor projecten of uitvoeringsplannen kenbaar gemaakt aan de secretaris van de Stuurgroep Regionaal landschap.
  2. De plannen en ideeën worden besproken in de verschillende werkgroepen en projectgroep. Op basis van een eerste selectie wordt aan de indiener een advies meegegeven voor uitwerking of verbetering.
  3. Definitieve projectvoorstellen worden voor 15 oktober ingediend bij de secretaris van de Stuurgroep Regionaal Landschap. Deze projecten worden besproken in de projectgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek en er wordt een voorstel voor het bestedingenplan opgesteld.
  4. De Stuurgroep Regionaal Landschap stelt voor 1 januari het bestedingenplan vast en stuurt deze ter kennisgeving aan Gedeputeerde Staten van Drenthe.
  5. Indieners van projecten die zijn opgenomen in het bestedingenplan kunnen na publicatie van het subsidieplafond een verzoek tot subsidie indienen bij de provincie Drenthe (gebruik het algemene formulier, zolang de regeling Nationale Parken nog niet is vastgesteld). Meer informatie over dit proces is te vinden onder Subsidieloket provincie Drenthe. Tips voor het invullen van dit formulier vindt u op onze site.

Procedure na vaststelling van het bestedingenplan

  1. Als er na vaststelling van het bestedingenplan nog budget beschikbaar is, worden projecten die ten minste 2 maanden voor de volgende stuurgroep vergadering zijn ingediend, op dezelfde wijze behandeld als hiervoor beschreven.
  2. De Stuurgroep stelt in de eerst volgende vergadering een aangepast bestedingenplan vast.

Provinciaal beleid

De provincie Drenthe heeft een Uitvoeringsregeling Behoud, beheer en ontwikkeling van Nationale Parken in voorbereiding. De uitvoeringsregeling bepaalt dat projecten slechts in aanmerking komen voor subsidie als zij de instemming hebben van de Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek (artikel 12). In artikel 8 is bepaald dat de Stuurgroep bij meer aanvragen dan budget, de prioriteit bepaalt.

Subsidies worden gebaseerd op de Subsidiegids Platteland, artikel 2.3 Behoud, beheer en ontwikkeling van Nationale Parken