Projectvoorstellen indienen


De Stuurgroep Regionaal Landschap heeft in 2016 een Ontwikkelagenda (pdf, 1.1 MB) vastgesteld. Daarmee geeft de Stuurgroep invulling aan de opgave om het hele gebied in samenhang te ontwikkelen

Opgave en middelen

De provincie Drenthe heeft de Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek in 2013 ingesteld. Bij de instelling heeft de stuurgroep een opdracht meegekregen om de natuurkernen en de omgeving ervan in samenhang te ontwikkelen. De provincie Drenthe stelt daarvoor ook een budget beschikbaar. De verschillende partijen in de Stuurgroep hebben gezamenlijk afgesproken om de opgave te ondersteunen met menskracht en waar nodig met middelen.

Bestedingenplan

De stuurgroep stelt jaarlijks in november criteria vast waaraan voorstellen voor het nieuwe jaar getoetst worden. De criteria (pdf, 156 kB) worden op de website gepubliceerd. Voorstellen, projecten en opdrachten worden ambtelijk getoetst aan de criteria en beoordeeld of en zo ja er een bijdrage wordt toegekend of opdracht verstrekt. Passende voorstellen worden opgenomen in het bestedingenplan van dat jaar.

Procedure

Voorstellen en projecten die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkelagenda, worden besproken met de secretaris van de Stuurgroep

  1. Indieners van projecten die voldoen aan de criteria en daarna worden opgenomen in het bestedingenplan, kunnen een  verzoek tot subsidie indienen bij de provincie Drenthe (gebruik het algemene formulier, zolang de regeling Nationale Parken nog niet is vastgesteld). Meer informatie over dit proces is te vinden onder Subsidieloket provincie Drenthe. Tips voor het invullen van dit formulier vindt u op onze site.

Provinciaal beleid

De provincie Drenthe heeft een Uitvoeringsregeling Behoud, beheer en ontwikkeling van Nationale Parken in voorbereiding. De uitvoeringsregeling bepaalt dat projecten slechts in aanmerking komen voor subsidie als zij de instemming hebben van de Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek (artikel 12). In artikel 8 is bepaald dat de Stuurgroep bij meer aanvragen dan budget, de prioriteit bepaalt.

Subsidies worden gebaseerd op de Subsidiegids Platteland, artikel 2.3 Behoud, beheer en ontwikkeling van Nationale Parken