Toelichting subsidieformulier

Uw projectvoorstel wordt eerst getoetst aan de criteria voor een bijdrage en als dat het geval is, opgenomen in het bestedingenplan (zie procedure aanvraag projectvoorstellen)

In januari van het subsidiejaar stelt de provincie Drenthe het subsidieplafond voor de regeling Behoud en ontwikkeling Nationale Parken vast.

Als aan beide voorwaarden is voldaan, moet u een formele subsidieaanvraag indienen bij de provincie Drenthe. Daarvoor kunt u gebruik maken van het algemene subsidieformulier. Hieronder volgen enkele aanwijzingen voor het invullen ervan.

Tips voor het invullen van het subsidieformulier

De eerste 2 pagina's gaan over uw gegevens. Alleen de vragen met een * zijn verplicht. De andere alleen invullen als ze op uw organisatie van toepassing zijn. Mocht u niet weten wat u moet invullen, dan kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met het subsidieloket. U kunt ook eerst kijken bij de veel gestelde vragen.

Criteria

U moet altijd eerst contact hebben met de secretaris van de Stuurgroep Regionaal Landschap (mevrouw C. Scholten) vanwege opname in het bestedingenplan. Als dat heeft plaatsgevonden, kunt u hier ja, en C. Scholten invullen.

Projecten binnen de gemeente Ooststellingwerf ten behoeve van Nationaal Park Drents-Friese Wold, vallen ook onder deze regeling. Als uw project alleen aan de Friese kant van het Drents-Friese Wold plaatsvindt, mag u toch "gedeeltelijk" invullen .

Projecten uit het bestedingenplan dragen bij aan het collegeakkoord, onderdeel Ruimtelijk Drenthe.

Subsidieregelingen

Projecten uit het bestedingenplan vallen onder de regeling Behoud en ontwikkeling Nationale Parken.

Subsidiabele kosten

Kosten voor inzet (tijd) van vrijwilligers zijn niet-subsidiabel. Eventueel inzet in uren van zelfstandig ondernemers (eigen arbeid) die geen vast uurtarief ontvangen, kunnen in de begroting meegenomen worden tot een maximum van € 36 per uur (zie berekening loonkosten RVO). Dit is een all-in-tarief inclusief overhead en kantoorkosten etc.

Vergoeding van onkosten voor vrijwilligers (zoals bv kilometervergoeding van € 0,19/km) zijn wel subsidiabel, onder voorwaarde dat ze ook daadwerkelijk uitbetaald worden.