Landschapsbiografie Drents-Friese grensstreek


Voor de Drents-Friese grensstreek is een concept landschapsbiografie opgesteld. Deze is op 25 juni 2021 door de Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek vastgesteld als werkrapport. Het komende jaar dient de landschapsbiografie als bouwsteen voor de op te stellen landschapsvisie. In de loop van 2022 zal de biografie ook in gedrukte vorm verschijnen.

Inhoudsopgave

Inleiding

 • Aanleiding en doel
 • Doelgroep en diepgang
 • Werkgebied
 • Werkdocument
 • Leeswijzer

Deel 1 Oude landschappen

1.     Aardkundig ontstaan

 • De natte rand van het Drents Plateau
 • Het pleistoceen
 • Keileem
 • Ligging van de dalen
 • Stuwwallen
 • De Weichsel-ijstijd
 • Pingoruïnes en uitblazingskommen
 • Kadertekst keileem
 • Uitgebreide veenvorming in het holoceen
 • Invloed van zee en mens
 • Venen en vennen

2.     Prehistorische landschappen

 • Paleolithicum: jagers-verzamelaars in een natuurlandschap
 • Mesolithicum: jagers-verzamelaars in het bos
 • De Kano van Pesse
 • De eerste boeren
 • Hunebedden
 • Het landschap van de Trechterbekercultuur
 • De late prehistorie
 • Extreme bodemverarming in zandgronden: het ontstaan van podzolen
 • Veenbrug: getuige van het groeiende veen
 • Grafheuvels en Celtic fields

Deel 2 Historische landschappen vanaf de middeleeuwen

3.     Machtsvorming in de middeleeuwen

 • De opkomst van het Frankische rijk
 • Kerstening
 • Ontwikkeling van landsheerlijke macht
 • Grootgrondbezit versus eigenerfde boeren
 • De beperkte macht van de bisschop
 • Lokale machthebbers
 • Groeiende invloed van de elite vanaf de 13e eeuw
 • De Stellingwerven maken zich los
 • Het einde van het Oversticht

4.     Essen en esdorpen

 • Bevolkingsgroei en aanpassingen in de landbouw in de middeleeuwen
 • Plaggenlandbouw
 • Ingebruikname van de beekdalen
 • Verschuivende bewoning
 • Groeicijfers van Uffelte
 • Groeiende elite
 • Marken
 • Het landschap van de essen
 • Herkenbaarheid van de essen
 • De esdorpen nu
 • Friese esdorpen

5.     Beekdalen

 • Van bos naar onverdeelde graslanden
 • Van broekbos naar grasland: boven-, midden- en benedenloop van beken
 • Ontginning en privatisering
 • Stroomlanden met sloten en bovenlanden met houtwallen
 • Bevloeiing van beekdalen
 • Wateroverlast vanuit de beken
 • Aanpak van de overstromingen
 • Het landschap van de beekdalen nu
 • Een nieuw waterschap en de normalisatie van de Wapserveense Aa
 • Veranderingen in het beekdal van de Oude Vaart
 • Historische en prehistorische beekoversteek bij Anholt
 • Het eiland Rheebruggen

6.     Heide en stuifzand

6.1.  Grote en kleine heidevelden

 • Bos verdwijnt, heide verschijnt
 • Veen op de heide
 • Karakteristieken van de heide
 • Bergweides op het Holtingerveld
 • Historische en prehistorische sporen op het Hijkerveld
 • Crowdfunding voor het Dwingelderveld
 • Ontginning en natuurontwikkeling op het Noordenveld

6.2.  Stuifzanden

 • Verwoestijning
 • Beteugeling
 • De stuifzanden nu
 • Successie van stuifzand
 • Randwallen langs de es van Ansen
 • Woestijnen en moerassen op het Oosterzand
 • Forten en hereplaten
 • Uitgestoven karrensporen

7.     De strokenlandschappen van de veen- en woudontginningen

 • De venen op de rand
 • Nieuwe belangstelling voor het veen
 • De ontginning
 • Lange eigendomskavels over diverse landschappen
 • De strook van de kerk
 • Secundaire bebouwingslinten
 • Singels en bosstroken
 • Het dubbellint van Ruinerwold
 • De rafelige achterzijde van de veen- en woudontginningen
 • Botsende veen- en woudontginningen

De beekzijde van de veen- en woudontginningen

 • Kerken zonder toren, met klokkenstoel

8.     Kastelen en havezaten

 • Genieten van landschap en natuur
 • Havezaten in de Drents-Friese grensstreek
 • Oldengaerde
 • Kader Havezate, Buitenplaats, Landgoed of Heerlijkheid
 • Overcinge
 • Rheebruggen
 • Westerbeeksloot
 • De Eese
 • Bosontwikkeling door landgoedeigenaren: boseilanden in het beekdal
 • Friese elite

Deel 3: Jonge landschappen

9.     Veenkoloniën en vaarten

 • Gerechtigden over het veen
 • Vervening en oplevering als landbouwgrond
 • Het Veenkoloniale landschap in 1930 en nu
 • Waterhuishouding op de Drentse Hoofdvaart
 • Smilde, bewoningslint langs de Drentse Hoofdvaart
 • Appelscha, van esdorp naar veenkolonie
 • Diependal en aardappelzetmeelfabriek Oranje
 • De bloei van Meppel
 • Het einde van de vervening, het Fochteloërveen

10.   Koloniën van Weldadigheid

 • Gunstige omstandigheden
 • Inrichting van de koloniën
 • Vrije kolonies, strafkolonies en vestiging buiten de kolonies
 • De ruimtelijke ontwikkeling van de koloniën op kaarten van 1850, 1937 en 2020
 • Veenwinning op de veen- en woudontginningen van Noordwolde
 • Vierdeparten
 • Ontginning tot landbouwgrond
 • Plaggenhutten- of desperadokolonies
 • Verbetering in Vledderveen
 • De Rijksrietvlechtschool in Noordwolde
 • Wateren, Zorgvlied en Oude Willem

11.   Nieuwe landbouwgrond op de heide

 • Eerste heideontginningen
 • Verdeelde heide
 • Ontginningsmaatschappijen
 • Particuliere ontginningen
 • Ontginningswijzen op het Echtenerveld
 • Heideontginning binnen de veen- en woudontginningen
 • Oude vondsten op de eigendomsstrook van de kerk

12.   Nieuwe bossen op het stuifzand

 • De eerste stuifzandbebossingen door boeren
 • De randduinen van Appelscha
 • Stuifzandbebossingen door particulieren
 • Stuifzand en keileem

13.   Nieuwe bossen op de heide

 • Planmatige heidebebossing
 • Tewerkgestelden
 • De ideeën van houtvester Jansen en zijn opvolgers
 • Spontaan opgekomen bos met vliegdennen

14.   Militaire landschappen

 • De Friese Waterlinie
 • Landweer
 • Flugplatz Steenwijk bij Havelte
 • Onderduikersholen
 • Frieslandriegel
 • De Johannes Postkazerne en Amerikaanse basis
 • Werkkampen

Deel 4 Ontwikkelingen in de twintigste eeuw

15.   Recreatie en toerisme

 • Het onaangetaste Drenthe
 • Van ‘Kleine Veluwe’ tot het ‘Valkenburg van het Noorden’
 • Rijwielvierdaagse
 • Natuur en cultuurhistorie
 • Betekenis van het hedendaags toerisme

16.   Modernisering van de land- en tuinbouw

 • Ruilverkaveling
 • De eerste ruilverkavelingen
 • Nieuwe doelstellingen
 • Heideontginning en ruilverkaveling
 • Harry de Vroome
 • Sturing door de provincie Drenthe

Jongste ontwikkelingen

17.   Natuurbehoud en natuurontwikkeling

 • Opkomst van de natuurbescherming
 • Beleidsmatige aandacht
 • Vernieuwingen in bos- en natuurbeheer
 • Nationale Parken

Verantwoording

 • Bronnen
 • Websites
 • Kaarten
 • Huidige topografische situatie
 • Historische topografische kaarten (samengebracht in kaartlagen Topotijdreis)
 • Historische kaarten
 • Thematische kaarten

Disclaimer

Ziet u nog fouten of meent u aanspraak te kunnen maken op gebruikte afbeeldingen, laat het ons weten via dwingelderveld@drenthe.nl