Programma 7: Dynamiek in leefomgeving


Actuele stand van zaken en ontwikkelingen

Landbouw en Agribusiness

Regio Deal Natuur-inclusieve Landbouw

Regio Deal Natuur-inclusieve Landbouw: we sluiten aan bij trajecten die al zijn gestart. Zoals de Ontwikkelagenda melkveehouderij & natuur en Innovatie Veenkoloniën. Samen met de provincies Groningen en Fryslân en de Drentse groenmanifestpartners kijken we naar de verdere invulling van de Regio Deal. De afspraken in deze Regio Deal zullen passen binnen de afspraken die de provincie en het Rijk gaan maken over de uitwerking van het Interbestuurlijk Programma, onderdeel Vitaal Platteland. Zie ook programma 1, Regio Deals.

Programma Toekomstgerichte Landbouw

Per januari 2019 is binnen het programma Toekomstgerichte Landbouw de uitrol van nog eens 200 duurzaamheidsplannen gestart. Ook de bijbehorende beloningsregeling en subsidieregeling Uitvoeringsbijdrage Duurzaam Presterende Melkveehouders provincie Drenthe zijn vastgesteld.

Innovatie Veenkoloniën en eiwittransitie

In dit gebied werken wij aan een kennisnetwerk van o.a. landbouwers, maar ook waterschappen en bedrijven. Gezamenlijk zetten we in op verduurzaming en innovatie van de agrarische sector. Een belangrijke pijler van dit programma is de eiwittransitie, de omslag van dierlijke eiwitten naar de productie van plantaardige eiwitten. Hierin werken we samen met Avebe. De productie van plantaardige eiwitten is duurzaam en goed voor mens, dier en klimaat. Het levert een belangrijke bijdrage aan een toekomstgerichte landbouwsector.

Kringlooplandbouw

Met de middelen uit de Investeringsagenda gaan we aan de slag met de projecten die benoemd zijn in de Ontwikkelagenda melkveehouderij & natuur. Daarbij sluiten we aan bij de landelijke visie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) én geven concreet uitvoering aan de omslag naar kringlooplandbouw.

Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid wordt in 2019 of 2020 vastgesteld. De nationale uitwerking vindt plaats in het Nationaal Strategisch Plan, waarvan de provincies mede-opdrachtgever zijn. Drenthe werkt hier ook actief aan mee.

Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord zal impact hebben op zowel natuur als landbouw. Met betrekking tot de landbouw gaat het erom hoe we de gevolgen van landbouw voor het klimaat verminderen. Wat betreft natuur kan dit een deel van de oplossing bieden voor de klimaatopgave die de provincie heeft. Dit leidt mogelijk tot discussie over ruimtegebruik (welke functies waar) ten aanzien van natuur, landbouw, water, energie, klimaat en economie.

Natuurlijk Platteland; versterken biodiversiteit

Ontwikkelopgave Natuurnetwerk Nederland

Het programma Natuurlijk Platteland is nu volop in uitvoering. Met het programma geven wij samen met onze gebiedspartners uitvoering aan de gemaakte afspraken in het kader van het Natuurpact en maken we sterke koppelingen tussen beschermen van natuur met het beleven en benutten daarvan. Zo is het EU LIFE-project Dwingelderveld in 2018 succesvol afgerond waarbij grootschalig heide is hersteld en de waterhuishouding en beleving is verbeterd. Ook de samenwerking met onze buurprovincies en buurland Duitsland is hierbij van belang. Zo is bij het deelprogramma Bargerveen de samenwerking met de Duitse partners een steeds crucialere factor aan het worden, om tot een goede uitvoering van de doelen te komen. De gebiedsprocessen in 8 verschillende deelprogramma’s zijn opgestart en de komende jaren volop in uitvoering, waaronder de Hunze, Drentsche Aa en Oude Diep.

Uitvoeringsmaatregelen Programmatische Aanpak Stikstof

In 10 Natura 2000-gebieden zijn in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) een groot aantal PAS-maatregelen opgestart, waaronder onderzoeken en beheers- en inrichtingsmaatregelen. Zo zijn binnen het deelprogramma Bargerveen belangrijke PAS-maatregelen gerealiseerd waaronder de grootste schaapskooi van Nederland die in 2018 officieel is geopend door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Ook zijn met alle betrokken terreinbeheerders afspraken gemaakt over het realiseren van PAS-beheersmaatregelen. Hiervoor zijn door de provincie subsidies beschikt aan de betreffende beheerders voor beheersmaatregelen uit de eerste PAS-periode tot en met 2021. De komende jaren zullen de verschillende maatregelen dan ook worden uitgevoerd.

Veel verleende natuurvergunningen op basis van de PAS zijn aangevochten bij de rechter. Landelijk betreft dit ongeveer 400 vergunningen en in Drenthe 25 gevallen. De uitkomst van deze rechtszaak wordt in 2019 verwacht. De zitting van de Raad van State is op 14 februari 2019 geweest. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de houdbaarheid van de PAS en de daarop gebaseerde vergunningverlening. De PAS-partners (12 provincies samen met diverse ministeries) staan samen aan de lat voor de gevolgen van de uitspraak.

Agrarisch natuurbeheer

Met agrarisch natuurbeheer nemen agrarische ondernemers verschillende maatregelen op en rond hun bedrijf ten gunste van natuur en landschap. De afgelopen paar jaar is meer focus en samenwerking gekomen in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dit heeft geleid tot meer effectiviteit en efficiëntie door intensiever in te zetten op de meest kansrijke gebieden voor agrarisch natuurbeheer en door een meer samenhangend collectief beheer. Ook kan gedacht worden aan maatregelen die bijdragen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en klimaatadaptie in combinatie met herstel en instandhouding van biotopen. In Drenthe is jaarlijks zo’n 1.700 ha agrarisch natuurbeheer.

Plan van aanpak Akker- en Weidevogels

De provincie werkt op basis van de in de Staten aangenomen Motie Boerenlandvogels, samen met een groot aantal maatschappelijke partners in het Ermberaad, aan uitvoering van het Plan van aanpak Akker- en weidevogels dat loopt van 2017-2019. Eind 2019 wordt het plan van aanpak door de Staten geëvalueerd.

Nationale parken in Zuidwest Drenthe

In de Omgevingsvisie hebben we aangegeven dat de Nationale Parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold samen met Holtingerveld meer in samenhang verbonden worden. Hier gaat robuuste natuur samen met klimaatadaptatie, een impuls voor recreatie en toerisme en een toekomstgerichte landbouw. Hieraan geven we de komende jaren verder invulling.

Nationaal Park Drentsche Aa

Nationaal Park Drentsche Aa is doorontwikkeld met de Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 (2016). Met de daarop gebaseerde uitwerking Inrichtingsvisie beekdalen Drentsche Aa (2017) is een gedegen, integrale basis gelegd om de uitvoering van het Programma Natuurlijk Platteland te kunnen versnellen. Conform de Omgevingsvisie zal deze werkwijze voor het gehele beeksysteem van de Drentsche Aa worden uitgewerkt met alle samenwerkende partners.

Wolvendraaiboek

Het wolvendraaiboek 2.0 (Interprovinciaal wolvenplan (pdf, 1.6 MB)) is vastgesteld. Dit is een uitbreiding van het eerste draaiboek en gaat met name over hoe te handelen als een wolf zich hier vestigt. In Drenthe zal er een gebiedsproces worden uitgerold.

Soortenrijk Drenthe

Op 29 november 2018 ondertekenden als onderdeel van het project Drenthe Kriebels acht gemeenten en drie waterschappen het Afsprakenkader Soortenrijk Drenthe. Inmiddels heeft ook een negende gemeente dit afsprakenkader ondertekend. De feitelijke werkzaamheden op basis van het kader lopen per 2019.

Dynamisch Drenthe

Leefbaarheid en krimp

De afspraken over uitvoering van de visie op leefbaarheid en krimp worden jaarlijks vastgelegd in de uitvoeringsagenda. Deze uitvoeringsagenda wordt samengesteld op basis van input en afstemming met de partijen in het veld. In de Uitvoeringsagenda Visie op Krimp en Leefbaarheid zijn 5 thema’s benoemd:

  1. Kennis
  2. Beschikbare en toegankelijke zorg en gezondheid en vitaliteit door sport en bewegen
  3. Onderwijskwaliteit en toegang arbeidsmarkt, iedereen doet mee
  4. Kwaliteit leefgebieden
  5. Bereikbare bovenlokale voorzieningen.

In de uitvoering wordt ook gewerkt aan uitvoering van de moties:

  • Functieverbreding van Drentse dorpshuizen
  • Armoede
  • Laaggeletterdheid
  • Regenboog Provincie
  • Zorgtafel.

Zorgtafel

De zorgsector is in beweging en verandert. Zeker in plattelandsregio’s, waar de vraag naar ondersteuning toeneemt en er schaarste is aan gekwalificeerd personeel, is dit een uitdaging.

Wij zijn gestart met een zorgtafel overleg. Deze tafel heeft een brede samenstelling, verbindt en heeft meerwaarde. Omdat we op deze manier vanuit verschillende belangen samenwerken aan de zorgopgave waar we gezamenlijk voor staan: goede zorg voor de inwoners van onze regio, voor nu en in de toekomst.