Programma 5: Milieu, Energie & Bodem


Actuele stand van zaken en ontwikkelingen

Klimaatakkoord/Energietransitie Drenthe

Klimaatakkoord

In 2018 is veel tijd en energie besteed aan de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Op 21 december 2018 is het 'Ontwerp van het Klimaatakkoord' (OKA) door de voorzitter van het Klimaatberaad aangeboden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Dit ontwerpakkoord bouwt voort op het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Het ontwerp is tot stand gekomen na maanden onderhandelen door overheden (waaronder provincies), maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. De komende maanden zullen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) het OKA doorrekenen op haalbaarheid en betaalbaarheid om te bezien of de plannen opgeteld leiden tot 49% CO2-reductie in 2030. Gelijktijdig zullen het Rijk en medeoverheden de uitvoerbaarheid toetsen door een uitvoeringslastenonderzoek uit te voeren.

Het OKA beslaat ambities en afspraken over de gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, landbouw en landgebruik en elektriciteit. Ook zijn afspraken gemaakt voor de thema’s die meerdere sectoren raken, zoals kennis & innovatie en onderwijs & arbeidsmarkt. De besluitvorming vindt in 2019 plaats. De verwachting is dat dit grote invloed gaat krijgen op de provinciale agenda.

Zie ook presentatie PS (pdf, 424 kB) van 30 januari 2019 over het OKA.

Winning van gas en olie

Naarmate de duurzame energievoorziening groeit, zal voortdurend afgewogen moeten worden of winning van gas en olie nog noodzakelijk is. Zo nodig zal hierop de Structuurvisie voor de diepe ondergrond moeten worden herzien.

Regionale Energie Strategie

Voor Drenthe zullen de onderdelen ‘Gebouwde omgeving’ en ‘Hernieuwbare energie’ uit het Klimaatakkoord worden uitgewerkt in de Regionale Energie Strategie (RES).

Drentse Energietransitie

In de Drentse Energietransitie wordt inhoudelijk aangehaakt op de vijf transitiepaden waarbinnen het Rijk aan zijn Energieagenda werkt: kracht en licht, lage-temperatuurwarmte, hoge-temperatuurwarmte, mobiliteit en voedsel en natuur. Voor Drenthe hebben we deze vertaald in vijf programmaonderdelen die we ook wel expedities noemen: Industrie en MKB, Landbouw en Natuur, Grootschalige hernieuwbare energieproductie, Gebouwde omgeving en Mobiliteit. Een belangrijk onderwerp dat deze programmaonderdelen met elkaar verbindt, is het nieuwe Energiesysteem van Drenthe. Hierin zullen naast nieuwe kabels en trafo’s ook slimme netten, waterstof en opslag een rol gaan spelen.

Uitvoeren van het programmatisch werken voor VTH-taken

In 2017 hebben Provinciale Staten (PS) de Kwaliteitsverordening vergunningverlening, toezicht en handhaving (pdf, 337 kB) (VTH) vastgesteld. In deze verordening heeft de provincie zich geconformeerd om de aan haar opgedragen VTH-taken uit te voeren conform de op landelijk niveau opgestelde kwaliteitscriteria (pdf, 2.1 MB). Ons college van Gedeputeerde Staten (GS) rapporteert jaarlijks (voor het eerst in 2019 over het uitvoeringsjaar 2018) aan PS over de naleving van deze kwaliteitscriteria.

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

In Drenthe controleert de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe) sinds 2014 namens de Drentse gemeenten en de provincie of de wet- en regelgeving op het gebied van milieu, asbest en bodem correct wordt nageleefd. Het vergunningen- en handhavingsbeleid is vastgelegd in de Nota Goed Geregeld (pdf, 469 kB). In de folder van de RUD Drenthe ‘Landelijke Handhavingsstrategie – Naleving van milieuregels (pdf, 2.3 MB)’ wordt uitgelegd wat deze strategie inhoudt.