Programma 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer


Actuele stand van zaken en ontwikkelingen

Bereikbaar Drenthe

Regiospecifiek Pakket (RSP)

Het Regiospecifiek Pakket (RSP) is bij convenant in 2008 (Rijksconvenant 2008 (pdf, 897 kB)) overeengekomen tussen het Rijk en de noordelijke provincies ter compensatie van het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn. Het Drentse deel heeft een omvang van € 550 miljoen, waarvan de provincie afgerond € 100 miljoen betaalt. Naast het convenant voor het hele RSP zijn er samenwerkingsovereenkomsten afgesloten tussen de provincie en de gemeenten Assen, Emmen en Coevorden. De uitvoering/realisatie van het RSP zit in de afrondende fase; het RSP loopt tot eind 2020.

Bereikbaarheidsconvenant Provincie Drenthe-gemeente Emmen

Dit is een project waarbij wegen en aansluitingen rondom Emmen de komende 10 jaar worden verbeterd en geruild. Totale omvang € 88 miljoen incl. een tweetal RSP-projecten dat nog afgerond moet worden. Het project knoop N34-N391 (aansluiting rondweg Emmen) wordt dit jaar in uitvoering gebracht.

Partiële verdubbeling Hunebedhighway Emmen-De Punt

Dit betreft een partitief proces om te komen tot een nota Reikwijdte en Detailniveau die aan het einde van dit jaar door Provinciale Staten (PS) wordt vastgesteld als eerste stap in het proces van ongeveer zes jaar om te komen tot aanpak van de weg.

Start uitvoering verdubbeling N34 tussen Coevorden en Emmen

De twee tracés zijn apart aanbesteed en komen dit jaar nog in uitvoering.

Aansluiting N34 Klijndijk en aansluiting N34 Odoorn Noord

De aansluiting N34 Klijndijk en aansluiting N34 Odoorn Noord  zullen na een langdurige (o.a. juridische-) procedure de komende jaren worden uitgevoerd.

Opwaardering N391

De laatste twee aansluitingen worden de komende jaren aangepakt: Emmerschans en Pottendijk. Deze laatste maakt ook onderdeel uit van het bereikbaarheidsconvenant Emmen.

Grensoverschrijdende spoorverbinding Emmen-Rheine

In het najaar van 2018 is een projectorganisatie van start gegaan als vervolg op de gemeenschappelijke verklaring van betrokken overheden in de grensregio Drenthe-Grafschaft Bentheim, om zich in te zetten voor de reactivering van het spoorpersonenvervoer op het traject Emmen-Rheine (via Emlichheim en Coevorden). Momenteel vinden verkennende technische en financiële onderzoeken plaats, alsmede onderzoeken naar en lobby voor het aantrekken van middelen uit nationale en Europese fondsen.

Groningen Airport Eelde

De in 2016 gekozen 10-jarige koers ‘Investeren in Toegangspoort voor Noord-Nederland’, is verder doorgezet. De groei van het aantal passagiers verliep in 2018 voorspoedig. Het aantal passagiers in 2018 was: 241.737 (in 2017 waren dat er 227.982). De vliegmaatschappij Nordica heeft het contract voor de vluchten naar de hubs Kopenhagen en München per 31 december 2018 beëindigd. Groningen Airport Eelde (GAE) is in gesprek over alternatieven voor deze verbindingen en in de loop van 2019 komt hierover meer duidelijkheid.  
De voorbereidingen voor de transitie naar de nieuwe organisatie zijn ingezet evenals de voorbereidingen van de investeringsprojecten voor de brandweerkazerne, security en terminal. De aandeelhouders hebben op 1 maart de definitieve begroting 2019 vastgesteld. Voor meer informatie zie brieven GS van 15 november (pdf, 282 kB), 11 (pdf, 143 kB) en 21 december 2018 (pdf, 111 kB) en 1 maart 2019 (pdf, 158 kB).

Fietssnelweg Assen-Groningen

De eerste delen van de Fietssnelweg in Drenthe worden in 2019 aangelegd in de gemeente Tynaarlo. Ook de gemeente Assen zal in 2019 een deel van de Fietssnelweg op haar grondgebied realiseren. Met beide gemeenten zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de investeringskosten en kosten voor beheer en onderhoud. Voor Assen betreft het afspraken over het totale tracé in die gemeente. Voor Tynaarlo zijn afspraken gemaakt voor de deelprojecten ‘verharden zandpad’ en ‘fietsstraten’. In de afspraken met beide gemeenten is de door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toegekende subsidie van € 1,5 miljoen verwerkt.

Verkeersveilig Drenthe

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

De betrokken overheden en wegbeheerders (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) hebben afgesproken het huidige Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV), dat een looptijd had tot 2020, te vervangen door een nieuw plan met een looptijd tot 2030. Na een continue vermindering van aantallen verkeersslachtoffers over de periode 1973-2015 stijgt het aantal sindsdien. Zo is in de afgelopen 5 jaar het aantal gewonden in het Drentse verkeer toegenomen van 400 naar 530 (2018), maar daalde het aantal verkeersdoden van gemiddeld 26 per jaar naar 20. Met name het aantal verkeergewonden onder fietsers neemt toe. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat ten opzichte van het huidige beleid er ‘een flink tandje moet worden bijgezet’.

Inmiddels is een gezamenlijke visie op de aanpak verkeersveiligheidsbeleid ‘Het strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 Veilig van deur tot deur’ naar de Tweede Kamer gestuurd en hebben het Rijk en de decentrale overheden op 14 februari 2019 het Startakkoord voor het SPV-2030 ondertekend. In een later stadium, naar verwachting in 2020, wordt gesproken over de financieringsstrategie. Zowel Rijk als regio’s (bij ons is dat provincie Drenthe) maken uitvoeringsagenda’s verkeersveiligheid. In 2020 moeten deze uitvoeringsagenda’s er liggen. Voor de Drentse provinciale wegen zijn de projecten van de nieuwe uitvoeringsagenda gelijk aan de projecten met veiligheidscomponent van het nieuwe Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (IVV). De ‘zuivere’ gemeentelijke projecten (d.w.z. zonder provinciale bijdrage) zitten daar niet in.

Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer

In het nieuwe IVV worden ook provinciale projecten opgenomen met een duurzame bereikbaarheidscomponent vanuit het Regionale Mobiliteitsprogramma, dat vanuit het nog te sluiten Klimaatakkoord wordt overeengekomen. Daarnaast worden in het nieuwe Investeringsprogramma ook de projecten opgenomen die doorlopen vanuit het oude Investeringsprogramma (2010-2020), waaronder de laatste RSP-projecten.

Beheer en onderhoud van vaarwegen

Projecten wegen en vaarwegen

Projecten voor de wegen en vaarwegen die ontstaan vanuit het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP) Drenthe, zullen via pilots worden getoetst aan het landelijk instrumentarium Ambitieweb (een praktisch hulpmiddel voor het inzichtelijk maken en realiseren van duurzame ambities voor een project). Het project partiële verdubbeling Hunebedhighway Emmen-de Punt is daar één van.

Kosten onderhoud infrastructuur

Momenteel worden de kosten voor het onderhoud van de infrastructuur doorgerekend. Mogelijke scenario’s worden met de bijbehorende kosten en risico’s in beeld gebracht. Ook bereikt een deel van de infrastructuur het einde van de technische levensduur. Dit geldt in het bijzonder voor de oeverconstructies van de kanalen. Ook hiervoor wordt verkend wat de gevolgen en oplossingsrichtingen zijn. Het investeringsprogramma voor de noodzakelijke vervanging komt in 2019 gereed. De wijze van uitvoering van genoemde werkzaamheden zal op de Drentse ambities voor het Klimaatakkoord worden afgestemd.