Programma 2. Toelichting programma en bestaand beleid


Toelichting programma

De provincie zet zich in voor een sterke regionale economie. Een goede werkgelegenheid binnen de regio is daarbij het hoofddoel. Om die te bereiken investeert de provincie in een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers. Een sterke regionale economie kan niet zonder kennis en innovatie. De provincie zorgt daarom voor goede randvoorwaarden en samenwerking met universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen.

Toelichting bestaand beleid

Economische zaken en arbeidsmarkt

De inzet van de provincie Drenthe, op economische terrein is uitgewerkt in de ‘Economische Koers Drenthe 2015-2019 (pdf, 3.7 MB)’. De Koers bevat de richtinggevend principes waarmee wij het verdienvermogen van de Drentse economie versterken. Daarnaast beschrijft de Koers de kansen die wij zien om onze ambities te realiseren. Om deze te benutten zullen we de maatschappelijk opgaven ook in te toekomst integraal moeten aanvliegen in nauwe samenwerking met rijk, gemeenten en waterschappen en inwoners.

Het beleid is onder meer terug te vinden in de onderstaande beleidsdocumenten:

Arbeidsmarkt en Onderwijs

In de Economische Koers staat naast 'Concurrentiekracht', 'Groene Economie' en 'Vestigingsklimaat' ook de versterking van de Drentse arbeidsmarkt centraal. Een arbeidsmarkt waar alle werkgevers beschikken over voldoende en goed geschoold personeel en waar werknemers een baan vinden die aansluit bij hun opleiding en competenties.
Het uitvoeringsprogramma Arbeidsmarkt en Onderwijs geeft voor de jaren 2016 tot met 2019 het kader voor de inzet van de provincie Drenthe op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs weer. Het programma draagt daarmee bij aan een sterkere verbinding tussen de plannen en activiteiten van de arbeidsmarktpartners in Drenthe.

Het beleid is onder meer terug te vinden in de onderstaande beleidsdocumenten:

Drenthe, dé Fietsprovincie

De Kwaliteitsimpuls Optimaal Fietsnetwerk vormt het kader om de provinciale ambitie en doelen te kunnen realiseren voor een optimaal en toekomstbestendig fietsnetwerk en de vrijetijdseconomie in Drenthe te stimuleren.

Revitalisering verblijfsrecreatie

In samenwerking met gemeenten en de sector is als uitwerking van het bestuurlijke convenant Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe 2018-2024, het actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe opgesteld. Het actieprogramma vormt het fundament voor de uitvoering van het programma Vitale Vakantieparken.