Achtergrondinformatie speerpunt 2: Economisch Drenthe- Begroting 2019


Ondernemend Drenthe

Vanuit onze provinciale verantwoordelijkheid voor een sterke regionale economie en vanuit de overtuiging dat de overheid van de toekomst een samenwerkende overheid is, hebben wij in het bestuursakkoord de ambitie uitgesproken om samen met onze partners integraal te werken aan de versterking en verduurzaming van de Drentse economie. Daarnaast zijn in ons strategisch beleidskader ‘De Economische Koers Drenthe’ de richtinggevende principes benoemd waarmee wij het verdienvermogen van de Drentse economie willen versterken. Deze doelstellingen en uitgangspunten zijn onderstreept in de Voorjaarsnota 2018.

Rekening houdend met het verschil in ontwikkeling tussen en binnen regio’s in Drenthe, hebben wij de afgelopen jaren allianties gesmeed waarin bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden in triple-helix verband op gelijke voet samenwerken en fungeren als een elkaar versterkend netwerk. Voorbeelden daarvan zijn de Dutch Techzone, de regio Assen-Groningen, de regio Zwolle en het noordelijke TopDutch programma. Daarmee hebben we met onze samenwerkingspartners op regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal niveau een goede uitgangspositie verworven om de (toekomstige) opgaven, onder meer op het gebied van duurzaamheid, vergroening, de versterking van het ondernemers- en investeringsklimaat, welvaart en werkgelegenheid met vertrouwen tegemoet te treden.

Na het aantreden van het huidige kabinet zijn voor deze dossiers ook nieuwe kansen gerezen. Met name het Interbestuurlijk Programma (IBP) en het instrument Regio Deals ondersteunen onze inzet bij het in samenhang realiseren van maatschappelijke opgaven op gebiedsniveau. Zo zullen wij in afstemming met het rijk en onze regionale partners de komende maanden extra inzet plegen op de concretisering van de door ons (mede) ingediende Regio Deals: Zuid- en Oost-Drenthe, Vitale vakantieparken, Natuur-inclusieve landbouw en Retail.

Investeren in de arbeidsmarkt en human capital blijft nodig

Nu de economische crisis achter de rug is, staat Drenthe er relatief goed voor. De (maak)industrie is op stoom, er is werk, in de winkelstraten is het druk en voor het vierde jaar op rij stijgt de bouwproductie. In een groot aantal Drentse sectoren zitten sommige bedrijven zelfs tegen het plafond aan en kampen steeds meer met een tekort aan productiemiddelen en mensen. Zoals in de Voorjaarsnota 2018 is benoemd, is de verwachting dat de concurrentie tussen bedrijven om gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden alsmaar sterker zal worden. Om ervoor te zorgen dat de economische groei op termijn niet door het gebrek aan voldoende goed geschoolde werknemers onder druk komt te staan, is een goed functioneren van de arbeidsmarkt van groot belang. De provincie blijft zich daarom ook in 2019 samen met haar partners inzetten voor een duurzame arbeidsmarkt in Drenthe. De uitvoering van Motie 2017-9 ‘Intensiveren aanpak mismatch arbeidsmarkt’ draagt hieraan bij.

Sterk MKB

Van oudsher speelt het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in Drenthe een grote rol. Met de begroting 2019 houden we koers en blijven wij hierop inzetten, met ons integraal en op maat gemaakt innovatie-instrumentarium. Het Exportprogramma, de Bedrijvenstimuleringsregeling en de Voucherregeling ‘Ik ben Drentse Ondernemer (IBDO)’ zijn voorbeelden die huidige en toekomstige Drentse bedrijven ook in 2019 ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe en het behoud van bestaande werkgelegenheid. De verdere uitvoering van het Binnenstadsfonds draagt daarnaast bij aan robuuste, toekomstbestendige en compacte binnensteden met minder structurele leegstand.

Dankzij de gunstige geografische ligging in Noordwest-Europa, de goede kwaliteit van de verbindingen en expertise van het bedrijfsleven is de logistieke sector als enabler van strategisch belang voor de Drentse economie. In 2019 spitst onze inzet zich op dit terrein toe op het project TopDutch Logistics van VNO NCW en de logistieke campagne van TopDutch.

Innovatieclusters

Voor het noordelijk innovatie-ecosysteem is 2019 een overgangsjaar. Het is het laatste jaar dat we de noordelijke clusterorganisaties Energy Valley, Wetsus, Greenlincs en HANNN als 3 provincies structureel subsidiëren. In 2019 vindt besluitvorming plaats over hoe we daar vanaf 2020 een vervolg aan zullen geven. We blijven samen met onze partners inzetten op nieuwe initiatieven voor concrete projectontwikkeling en business development voor innovatie. Waar mogelijk worden de kansen van de Europese structuurfondsen voor innovatie benut, met een belangrijk accent op het MKB.

De blik vooruit

Wereldwijd vinden momenteel grote veranderingen plaats die van invloed kunnen zijn op de Drentse economie. We volgen deze trends en ontwikkelingen. Sommige, zoals de omslag naar een meer circulaire groene economie, de afbouw van de gaswinning en de energietransitie (ook in relatie tot de innovaties op het gebied van waterstof) zien we dicht bij huis. Anticiperend hierop overleggen wij met partners en het Rijk over een transitieprogramma. Maar ook de mondiale trends als robotisering en technologisering in relatie tot arbeid, en de kansen die bijvoorbeeld alternatieve valuta (bitcoin), en het ‘Internet of Things’ de komende jaren bieden, hebben onze aandacht in 2019.

Versterking groene economie

In 2019 versterken we onze groene propositie. Dit doen we door in te zetten op circulaire economie, biobased economie en de raakvlakken tussen energie(reductie) en economie te benutten. De ‘Roadmap Circulaire Economie’ bevat voor Drenthe een strategie en handelingsperspectief om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Ze geeft ons op provinciale schaal voldoende aanknopingspunten voor concrete acties. We willen als launching customer circulair gaan uitvragen en inkopen. Samen met NICE (Noordelijke Innovatielab Circulaire Economie) werken we verder aan innovatieve circulaire initiatieven in onder andere de bouw en afval en kunststofverwerking.

Ook over de provinciegrenzen bundelen we onze krachten. Op Noordelijke schaal zal het grondstofstromenonderzoek aanleiding zijn om concrete acties in gang te zetten. Onder andere op het transitiepad bouw liggen er ook kansen op Noord-Nederlandse schaal.

Een ander initiatief is ‘Chemport Europe’. Het prille initiatief is gericht op een intensivering van de contacten tussen de chemieclusters en aanverwante bedrijvigheid in Emmen en de Eemsdelta. Middels gerichte branding en acquisitie moet dit leiden tot nieuwe bedrijvigheid in onze regio.

Digitalisering en breedband

Samen met het Breedband Platform Drenthe (VerbindDrenthe) wordt ingezet op verdere samenwerking en professionalisering van de breedbandinitiatieven. Eind 2018 hebben bijna 9.000 witte adressen de beschikking over snel internet. In 2019 wordt hard gewerkt om de resterende witte adressen aan te sluiten op snel internet. Uiteindelijk doel is dat alle 24.500 witte adressen in Drenthe de beschikking krijgen over snel internet.

Vrijetijdseconomie

In 2019 zetten we samen met onze partners waaronder Marketing Drenthe in op toeristische marketing en promotie met als doel de toekomstbestendigheid van de Drentse vrijetijdssector.

Onze actieve acquisitiestrategie in combinatie met het programma “Versterken Vrijetijdseconomie en Fietsen’ trekt nieuwe spelers in dag- en verblijfsrecreatie aan en bevordert de innovatiekracht van de VTE-ondernemer. Dit leidt tot een duidelijk werkgelegenheidsimpuls. Het investeringsprogramma 2016-2019 van € 17 mln. leidt tot een economisch effect van ca. € 100 mln. aan extra bestedingen door vakantiegangers en dagjesmensen die naar Drenthe komen. Internationaal staat Drenthe als voorbeeldregio met het UCI Bike Region Label goed op de fietskaart.

In de voorjaarsnota hebben we aangegeven ook in 2019 veel aandacht te willen genereren voor de regio en de vrijetijdssector. Dat doen wij o.a. met de realisatie van grootschalige fietsevenementen zoals het WK paracycling 2019, de opening van het project fietsen op de VAM-berg en de uitvoering van ons Bike Region programma waarin we onderscheidende en beeldbepalende projecten in beeld brengen en zorgen voor verbinding tussen deze mooie fietsinitiatieven en de fietspartners. Samen met gemeenten en de sector werken we daarnaast aan de uitvoering van het actieprogramma vitale vakantieparken Drenthe waarmee we vitale parken stimuleren om te excelleren en niet-vitale vakantieparken ondersteunen bij het transformeren naar een passende nieuwe functie. Dit actieprogramma hebben we ook als Regio Deal ingediend bij het Rijk.