Programma 2: Regionale economie


Actuele stand van zaken en ontwikkelingen

Groene en duurzame economie

Chemport Europe

Chemport Europe betreft de strategische samenwerking tussen chemieclusters Emmen en Delfzijl/Eemshaven. Deze samenwerking is in 2018 opgestart en richt zich zowel op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid als op de al aanwezige bedrijvigheid. Profilering en acquisitie staan centraal. In 2019 volgt een voorstel voor het vervolg. Voor meer info https://www.chemport.eu/

Taskforce Groene Chemie

De Taskforce Groene Chemie ondersteunt ondernemers uit de Drentse chemie en procesindustrie bij allerlei innovatievraagstukken. De Taskforce helpt bij het opstellen van businesscases, vinden van innovatiepartners, aspecten rondom marketing etc. Ons college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft onlangs besloten tot financiering van de continuering van de Taskforce.

Drentse agenda chemie en procesindustrie

De Drentse agenda chemie en procesindustrie is een agenda voor en door ondernemers. De agenda wordt binnenkort openbaar en zal aanknopingspunten bevatten voor het toekomstige Drentse economische beleid.

Roadmap Circulair Drenthe

Circulaire economie: in 2018 hebben wij de Roadmap Circulair Drenthe (pdf, 8.8 MB) vastgesteld. In 2019 gaan de eerste grote initiatieven onder de vlag van de Roadmap in uitvoering. Te denken valt aan financiering NICE (Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie), de mogelijke start van de bouw van circulaire woningen door alle Drentse woningbouwcoöperaties, de start van circulaire aanbesteding van eigen provinciale opdrachten en de start van de circulaire renovatie ROC-schoolgebouw Volta 2020 te Hoogeveen.
Voortbordurend op de uitkomsten van het noordelijke Grondstofstromenonderzoek zullen in noordelijk verband projecten worden opgestart op het gebied van circulaire bouw, chemie en afval en kunststoffen.

OP-EFRO

Waar mogelijk worden projecten/initiatieven ook in het OP-EFRO voor ondersteuning voorgedragen.

Vergroten concurrentiepositie van Drenthe

Drenthe 4.0, Voortbouwen op de energie van Drenthe

Het besluit van het kabinet om de aardgaswinning in Groningen versneld te beëindigen, heeft direct gevolgen voor de werkgelegenheid bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en ook voor andere aardgasgerelateerde bedrijvigheid in Drenthe. Zeker 7000 banen komen mogelijk op de tocht te staan. Samen met een aantal betrokken partijen heeft de provincie het plan Drenthe 4.0 (pdf, 2.4 MB), ‘Voortbouwen op de energie van Drenthe’ opgesteld. Doel van dit plan is om in de energietransitie kansen te benutten om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, dan wel nieuwe werkgelegenheid te creëren. De vernieuwing en verduurzaming van de energievoorziening biedt veel kansen, zoals hergebruik van de fysieke infrastructuur en het sluiten van kringlopen van grondstoffen en energie. Ook willen we de hoogwaardige kennis over bijvoorbeeld de ondergrond behouden en verder uitbouwen. Verder zal personeel opgeleid en omgeschoold moeten worden. Het plan is aangeboden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat met de vraag om samen met de regio de plannen verder uit te werken. De komende tijd wordt het plan dan ook door de stakeholders, en met ondersteuning van het Rijk, uitgewerkt in concrete initiatieven.

Waterstof als nieuwe energiebron

Het toepassen van waterstof als nieuwe energiebron is een kansrijke economische ontwikkeling voor Drenthe. De provincie brengt dat breed onder de aandacht in zowel Den Haag als Brussel en zoekt hierin actieve samenwerking met het bedrijfsleven.

Europese fondsen

De programmaperiode van de Europese fondsen loopt af na 2020. Daarom is Noord-Nederland gestart met het actualiseren van de Regionale Innovatie Strategie voor Smart Specialisation (RIS3), als voorwaarde voor het inzetten van nieuwe structuurfondsen in de regio. Daarbij is in de lobby aandacht voor de positionering van Noord-Nederland bij de verdeling van de nationale enveloppe (waaronder ook de positie van transitieregio’s). Uitgangspunt hierbij is het integraal en zoveel mogelijk in afstemming inzetten van de bestaande fondsen EFRO, INTERREG, POP3, ESF+ en Horizon. Vervolgens worden de operationele programma’s opgesteld.

Ik ben Drents Ondernemer

Het Programma “Ik ben Drents Ondernemer 2011-2018 (IBDO)” ikbendrentsondernemer.nl met onder andere als onderdelen het Exportprogramma, de Voucherregeling en de ondernemersfabrieken loopt door in het programma IBDO 2018-2021 (pdf, 688 kB). Er zullen nieuwe initiatieven en ontwikkelingen plaatsvinden die innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (MKB) stimuleren. De kernboodschap is een generiek programma met de navolgende hoofdlijnen qua aanpak: Starten (dit is belegd bij de Ondernemersfabriek als onderdeel van het IBDO- programma), Groeien, Innoveren, Internationaal/Export, Financieren en Duurzaamheid.

Het programma IBDO zet in de Dutch Techzone regio in op de strategische samenwerking met Kennispoort Drenthe, om zo de verbinding met de regio en de koppeling met het onderwijs te versterken.

Ondernemersfabrieken

Over de voorzetting van de ondernemersfabrieken volgt in 2019 een voorstel aan Provinciale Staten (PS). De verschillende lokale ‘ecosystemen’ worden met alle betrokken partijen Drenthe breed nog sterker aan elkaar gekoppeld. In samenwerking met andere initiatieven wordt Drenthe breed een dekkend netwerk gecreëerd. Andere initiatieven zijn o.a. Growing Emmen (waar de Ondernemersfabriek ook is gehuisvest), De Drentse Zaak Assen en STiB Hoogeveen.

Bedrijvenregelingen

De twee bedrijvenregelingen, Bedrijvenregeling Dutch TechZone en Bedrijvenregeling Drenthe, worden geëvalueerd. Op basis daarvan wordt gekeken naar een eventueel vervolg van de regelingen.

MKB Fonds Drenthe

In 2019 wordt het MKB Fonds Drenthe geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie zal besluitvorming plaatsvinden over de toekomst van het MKB Fonds.

Retailagenda

Retailagenda: in 2016 heeft de provincie, samen met de gemeenten de Retailagenda 2016-2019 (pdf, 4.1 MB) opgesteld ter versterking van binnensteden en het terugdringen van leegstand, met als speerpunten: concentratie winkelgebieden, betrekken marktpartijen, financiering en gezamenlijk bepalen van kaders. Deze inzet leidt tot actieve samenwerking met de 12 gemeenten ten aanzien van winkelaanbod en leegstand.

Ruimtelijk Economisch Programma

Ruimtelijk Economisch Programma (REP): er resteert binnen zowel REP-SNN alsook binnen REP-Regio nog budget. Voor REP-SNN resteert er in totaal nog € 10,9 miljoen, waarvan iets meer dan de helft bestemd is voor de provincie Drenthe. Om dit goed te kunnen besteden, zal in 2019 een voorstel in PS (ook bij Groningen en Fryslân) komen om de looptijd van het REP-SNN te verlengen.

Aanvalsplan Internationaal Ondernemen Drenthe 2017-2021

De provincie Drenthe heeft de afgelopen jaren ingezet op exportbevordering door middel van het Aanvalsplan Internationaal Ondernemen Drenthe 2017-2021 (pdf, 2.4 MB). Momenteel zijn er 4.000 bedrijven in Drenthe die internationaal actief zijn. Gezamenlijk zijn ze goed voor een exportwaarde van € 4,5 miljard, wat neerkomt op bijna een derde van de bruto economische waarde van de provincie Drenthe. Het aanvalsplan biedt brede ondersteuning aan het Drents MKB om internationale kansen te verzilveren. Daarnaast is er een gerichte aanpak in relatie tot de mogelijke Brexit. Momenteel wordt er bijna € 400 miljoen verdiend vanuit Drenthe in het Verenigd Koninkrijk (VK). Enerzijds wordt ingezet op de bedreigingen en consequenties die de Brexit met zich meebrengt, anderzijds spelen we actief in op kansen die de Brexit biedt. Hiervoor hebben we in 2018 een ‘Memorandum of Understanding’ getekend met de regio East Anglia.

Een goed vestigings- en ondernemersklimaat

Formule 1

Begin 2019 wordt duidelijk of de Formule 1 in 2020 kan worden verreden in Zandvoort. Mocht Zandvoort de businesscase niet rond krijgen, dan is het TT-circuit er klaar voor en zal de provincie daar waar mogelijk en wenselijk de initiatiefnemer, de stichting Grand Prix Foundation F1, ondersteunen bij de realisatie van zijn plannen.

PS hebben op 6 februari 2019 een motie (M2019-2) aangenomen waarin het college van GS is verzocht zich tot het uiterste in te spannen om te bevorderen dat de Formule 1 naar Assen komt. Aan het college is gevraagd uit te stralen dat de provincie er klaar voor is; dat het een succesvol evenement kan zijn; dat ze met open armen worden ontvangen.

NOM en TopDutch

De NOM (Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland) voert de acquisitie uit van nieuwe internationale bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven. Daarbij wordt nauw aangesloten op TopDutch.

TopDutch (pdf, 93 kB) is een project met als doel extra aandacht te geven aan internationale acquisitie. Het project loopt tot eind 2019. In de nieuwe bestuursperiode zal een besluit worden genomen over een eventueel vervolg.

Vanaf 2020 zullen er nieuwe afspraken worden gemaakt met de NOM. Daarbij zullen wij ook het financieringslandschap in Drenthe opnieuw tegen het licht houden.

Economisch profiel

In 2019 wordt een strategisch slim economisch profiel voor Drenthe voorgelegd aan PS. Met een concrete visie, strategie en meerjarig uitvoeringsplan voor de profilering van Drenthe op het gebied van economie, innovatie, ondernemerschap en acquisitie. Aanvullend en versterkend op bestaande initiatieven zoals TopDutch, Ikbendrentsondernemer en ‘Doen’. Met als doel versterking van het Drentse economische imago, waarmee Drenthe als vestigingsregio beter in beeld komt.

Lobby op rijksdiensten

In de afgelopen jaren heeft de provincie samen met de gemeente Noordenveld, de Ondernemingsraad (OR) van de penitentiaire inrichting (PI) in Veenhuizen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) een actieve lobby gevoerd voor het openhouden van de gevangenis in Veenhuizen. De lobby is effectief geweest, in de zomer van 2018 heeft de minister van Rechtsbescherming aangegeven dat de PI Veenhuizen openblijft. Ingezet wordt op investeringen die de PI toekomstbestendig maken voor de komende decennia. Dit om te voorkomen dat de discussie over het voortbestaan van de PI elke nieuwe kabinetsperiode de kop opsteekt.

Over de toekomst van de justitiële jeugdinrichting (JJI) Juvaid wordt in 2019 een besluit genomen door het kabinet. Zowel via de ambtelijke, bestuurlijke als politieke lijn voeren wij een lobby om JJI Juvaid eveneens open te houden. De JJI Juvaid is de enige JJI in Noord-Nederland en het is van groot belang voor de regio dat deze jeugdgevangenis openblijft. In de lobby trekken we gezamenlijk op met de gemeente Noordenveld, Stichting Elker - Het Poortje, de gemeente Groningen en het SNN.

Tevens worden de masterplannen rijkskantoorhuisvesting in 2019 geactualiseerd. We volgen dit proces nauwgezet om te voorkomen dat Noord-Nederland onevenredig wordt getroffen door sluiting, inkrimping of verplaatsing van rijksdiensten.

Gezondheidseconomie

Door het wegvallen van Cordis is de Health Hub Roden ontwikkeld. De Health Hub is een verbindende schakel tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van leven dankzij innovatie, en de werkgelegenheid in de medische technologie/zorg te bevorderen. In 2019 verhuist de Health Hub naar een nieuw pand (besluit PS 28 maart 2018). Kennisinstellingen en ondernemers op het gebied van brede technologie kunnen hiervan gebruik maken.

In 2019 zal een tweetal symposia worden georganiseerd in samenwerking met de Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) over samenwerking tussen natuur en water en gezondheidseconomie en over Gezond Ouder Worden, waarbij vele thema’s vanuit de gezondheidseconomie worden belicht.

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt en human capital

Ook in 2019-2022 wordt er geïnvesteerd in de a. Voor het goed functioneren van de Drentse regionale economie is menselijk kapitaal de sleutel. Zeker in het licht van de sterk veranderende arbeidsvraag van bedrijven, die zich dáár vestigen waar het talent is, is een goede wisselwerking en aansluiting tussen economie, onderwijs en arbeidsmarkt belangrijker dan ooit. Met de daling van de Drentse beroepsbevolking is het noodzaak dat zowel Drentse talenten als talenten van buiten maximaal worden gestimuleerd zich continu te ontwikkelen, zowel in het onderwijs als in de praktijk van de bedrijven. Het vergroten van de arbeidsparticipatie en de inzet op scholing blijven urgente maatschappelijke opgaven voor Drenthe. Centraal staat het efficiënter bij elkaar brengen van vraag en aanbod en het versterken van kennisoverdracht en organiserend vermogen.

Aanpak mismatch arbeidsmarkt

Uitvoering motie M 2017-9 (aanpak mismatch arbeidsmarkt): in de GS-brief (5 april 2018) (pdf, 183 kB) en bijlage Uitwerking motie 2017-9 (pdf, 128 kB), Samen investeren in een toekomst die werkt, worden vijf maatregelen genoemd die elk bijdragen aan de generieke doelstelling van meer scholing in Drenthe.

Arbeidsmarktinzicht

Het dataportal ArbeidsmarktInZicht (www.arbeidsmarktinzicht.nl) is een innovatieve en betrouwbare online informatietool. Als provincie zorgen we met het portal ervoor dat ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt voor alle belanghebbenden (beleidsmakers, werkgevers en werkzoekenden) beschikbaar en vrij toegankelijk zijn. Zo zorgen we voor een (meer) transparante Drentse arbeidsmarkt.

Grensoverschrijdende samenwerking

Drentse Duitslandagenda 2017-2020

De in 2017 vastgestelde Drentse Duitslandagenda 2017-2020 (pdf, 512 kB) is in uitvoering. Er wordt gewerkt aan een jaarlijkse Duitslandmonitor. Vanuit de Drentse Duitslandagenda is ingezet op een aantal markante grensoverschrijdende projecten: de personenspoorverbinding Emmen-Coevorden-Nordhorn-Rheine, het project Smart Energy Region Emmen-Haren (grensoverschrijdende energieopwekking en uitwisseling) en de doorontwikkeling van het Natuurpark Moor-Bargerveen (recreatie, waterberging en natuurontwikkeling).

Samenwerking Nederland - Nedersaksen

In 2018 is een nieuwe Samenwerkingsagenda Nederland-Nedersaksen met bijbehorende governance uitgewerkt en op hoofdlijnen gepresenteerd aan PS. De formele vaststelling vindt begin 2019 plaats. Deze agenda betreft een langetermijnagenda voor de samenwerking met Nedersaksen op de thema’s 1) Economie & Handelsbevordering, 2) Arbeidsmarkt, Onderwijs & Taal, 3) Energie & Klimaat, 4) Infrastructuur & Bereikbaarheid, 5) Water & Natuur.

Op 6 februari 2019 is door PS een motie grensoverschrijdende samenwerking met Nedersaksen (M2019-1 (pdf, 76 kB)) aangenomen, onder meer betrekking hebbend op het investeren in grensoverschrijdende spoorverbindingen, wederzijdse erkenning van diploma’s en beroepskwalificaties, grensinformatievoorziening en het INTERREG A-programma Nederland- Duitsland.

INTERREG A-programma Nederland-Duitsland

In 2018 zijn de voorbereidingen gestart voor de ontwikkeling van een INTERREG A-programma Nederland-Duitsland voor de periode 2021-2027. Het huidige programma zal t/m 2020 doorlopen met projecten op het gebied van o.a. grensoverschrijdende arbeidsmarkt (incl. buurtaalonderwijs), innovatie- en exportbevordering bij het MKB en zorg.

Rijnland Instituut

Door NHL-Stenden, het Drenthe College en het Alfa College is het Rijnland Instituut opgericht als koepel voor de grensoverschrijdende activiteiten vanuit het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs. Ook de Hanze Hogeschool is inmiddels aangehaakt evenals de Hochschule Osnabrück en de BBS Lingen. Er wordt gewerkt aan verdere versterking van het netwerk.

Breedband

Het project breedband wordt dit voorjaar bestuurlijk afgerond. In heel Drenthe zijn breedbandinitiatieven zelf of in samenwerking met een marktpartij actief om breedband te realiseren. Ruim de helft van de initiatieven is geheel of gedeeltelijk klaar met de aanleg. De verwachting is dat in de resterende gemeenten in 2019 de schop in de grond is gezet. Voor de laatste stand van zaken zie Factsheet Samen op weg naar snel internet in Drenthe (pdf, 465 kB).

Het Breedband Platform VerbindDrenthe stelt in de eerste helft van 2019 een plan van aanpak op voor de verdere samenwerking en opschaling van de breedbandinitiatieven. Ook wordt een voorstel gemaakt voor het realiseren van een Drenthering, waarmee de verschillende initiatieven met elkaar verbonden worden. Dit maakt de breedbandinitiatieven robuuster en toekomstbestendiger.

Versterken van de vrijetijdseconomie

Versterken Vrijetijdseconomie en Fietsen

Met het programma Versterken Vrijetijdseconomie en Fietsen is de afgelopen vier jaar een extra impuls gegeven aan de vrijetijdssector. De inspanningen waren gericht op een optimale fietsbeleving, het vergroten van de zichtbaarheid van Drenthe en ruimte aan ondernemerschap, met als doel extra bestedingen en werkgelegenheid en een aantrekkelijker woonomgeving voor de eigen bevolking. Voor meer informatie over het programma zie https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/cultuur-sport-vrije/vrijetijdseconomie/

Bike Region Label van de UCI

De provincie Drenthe heeft in oktober 2016 als eerste regio het Bike Region Label van de UCI ontvangen. Meer informatie is te vinden op https://www.firstucibikeregion.com.

Kwaliteitsimpuls Optimaal Fietsnetwerk

De Kwaliteitsimpuls Optimaal Fietsnetwerk (pdf, 3.1 MB) en de bijbehorende uitvoeringsregelingen Beleving en Innovatie en Infra lopen tot eind 2019 en worden dan beëindigd. Meer informatie over fietsen is te vinden op www.opfietseindrenthe.nl

Marketing Drenthe

In 2018 is door PS besloten de meerjarige subsidierelatie met Marketing Drenthe voor 2019-2020 voort te zetten (Statenstuk 2018-834 (pdf, 6.7 MB)). De nieuwe koers zoals vastgelegd in de meerjarenstrategie 2017-2020 van Marketing Drenthe vormde hiervoor de basis. Er is voor gekozen om eenmalig met een tranche van twee jaar te werken, in plaats van vier jaar, om de meerjaren-cycli van Marketing Drenthe in de pas te laten lopen met toekomstige collegeperiodes en besluitvorming.

Actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe

Het convenant en het Actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe (pdf, 6.5 MB) lopen van 2018-2024 en worden uitgevoerd door de 12 gemeenten, RECRON, Recreatieschap Drenthe en de provincie. Er is een Taskforce opgericht, die als ‘expertise- en werkorganisatie’ functioneert. Begin 2019 wordt besloten tot de definitieve juridische vorm van de samenwerking.

Actie-agenda vakantieparken 2018-2020

In december 2018 is tijdens de landelijke vakantieparkentop de landelijke Actie-agenda vakantieparken 2018-2020 (pdf, 779 kB) gepresenteerd en door partners ondertekend.

Subsidieregeling Vrijetijdseconomie

De subsidieregeling Vrijetijdseconomie, waarmee projecten worden ondersteund die nieuw en onderscheidend zijn ten opzichte van het bestaande aanbod in de dag- en verblijfsrecreatie in Drenthe, loopt tot eind 2019.


icons overdrachtsdossier-04