Achtergrondinformatie speerpunt 1 Samenwerkend Drenthe - Begroting 2019


Dynamisch besturen

In 2019 loopt het huidige collegeprogramma af. Na de verkiezingen in maart zal een nieuw collegeprogramma de leidraad zijn voor de komende bestuursperiode.

In het lnterbestuurlijk Programma (lBP) werken wij met het Rijk, de gemeenten en de waterschappen samen aan maatschappelijke opgaven. De maatschappelijke opgaven van nu bevinden zich op lokaal, regionaal, nationaal, Europees en mondiaal niveau, maar vooral op meerdere schaalniveaus tegelijk. De belangrijkste opgaven voor provincies zijn:

  • samen aan de slag voor het klimaat;
  • toekomstbestendig wonen;
  • regionale economie als versneller;
  • naar een vitaal platteland.

Samen met het Rijk en de gemeenten staan we aan de lat voor de opgaven:

  • goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving;
  • overkoepelende thema's (gebiedsgericht werken, Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en Europa).

Vanzelfsprekend betrekken we hierbij ook onze maatschappelijke partners zoals het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en belangenorganisaties.

Als voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland geven we een impuls aan samenwerking die past bij de moderne netwerksamenleving. In de zomer dragen wij het stokje over aan de provincie Friesland.

Als college gaan we actief naar buiten en overleggen we jaarlijks met de Drentse gemeenten en de in Drenthe liggende waterschappen. Samen met de gemeenten bespreken wij wat er in de samenleving leeft en hoe we elkaar kunnen versterken in het realiseren van gezamenlijke ambities. Ook hierbij geldt: maatwerk, afhankelijk van de behoeften van gemeenten.

We zetten in op de uitbreiding van subregionale samenwerkingsvormen, zoals de Regio Zwolle, de verdere invulling van de Duitslandagenda 2017-2020 en de uitvoering van een dynamische lobby top 10.

Regio Deals

Succesvol op het gebied van participatie in netwerken, beleidsbeïnvloeding, maar ook in het benutten van middelen. Dit vergt een actieve houding van zowel het bestuur als de ambtelijke organisatie. Het kabinet heeft regio’s uitgenodigd om via Regio Deals partnerschappen voor regionale opgaven te sluiten met het Rijk. Vanuit Drenthe hebben we meerdere Regio Deals ingediend. Gedeputeerde Staten geven bestuurlijke prioriteit aan de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Naast deze Regio Deal heeft Drenthe samen met de provincies Fryslân en Groningen de Regio Deal ‘Natuurinclusieve Landbouw’ ingediend.

Daarnaast is samen met alle Drentse Gemeenten een Regio Deal ‘Vitale Vakantieparken’ ingediend. In het voorjaar is hiervoor een actieprogramma ontwikkeld. Doel is om een grote kwaliteitsslag te maken en het aantal niet-vitale vakantieparken te halveren.

De provincie Drenthe is tevens partner in het voorstel voor de Regio Deal ‘Retailagenda – kennis van regionale transitie’, samen met Retailland, provincie Fryslân, gemeente Bodegraven en regio Twente. Dit is een voorstel voor een strategisch vastgoedfonds.

Bovendien heeft het college van GS steun uitgesproken voor de Regio Deal ‘HollandCity – grenzeloze gastvrijheid in Giethoorn?’ van de gemeente Steenwijkerland in samenwerking met de Regio Zwolle en de provincie Overijssel. Datzelfde geldt ook voor de Regio Deal Human Capital Agenda ‘Investeren in mensen 2019 – 2022’ die is voorbereid door de gemeente Zwolle namens de Regio Zwolle. Met deelname van de gemeenten Meppel, De Wolden en Westerveld.

Aanpak externe betrekkingen

Onder externe betrekkingen verstaan wij al onze inspanningen om de Drentse doelen samen met onze partners te realiseren, bij het Rijk (Den Haag), Europa (Brussel) en de Europese regio’s (Nedersaksen in het bijzonder). Wij willen als Drenthe zichtbaarder en succesvol zijn.

We benutten de lopende Europese programma’s om onze doelstellingen te realiseren. De contouren voor de verdeling van EU-middelen na 2021 worden steeds duidelijker. In 2019 zullen de Europese lidstaten cruciale stappen moeten zetten als het gaat om het vormgeven van de toekomstige Europese samenwerking in relatie tot het Meerjarig Financieel Kader. Het is de verwachting dat ten gevolge van de Brexit en de verschuiving van aandacht richting veiligheid en migratievraagstukken de Europese middelen substantieel anders worden ingezet. Dit zal gevolgen hebben voor de voor Drenthe relevante Europese programma's op het gebied van landbouw, platteland en innovatie. De inzet van het Rijk is cruciaal voor de middelen waarop Nederland aanspraak kan maken. Niet alleen wat betreft de middelen die vanuit de EU beschikbaar komen, maar ook als het gaat om de verantwoordelijkheid over het inzetten van deze budgetten (centraal of decentraal).

Samen met onze noordelijke partners zullen wij ook na moeten denken over het benutten van andere Europese instrumenten. In aanvulling daarop zoeken wij verbinding met de Europese lobby vanuit Oost-Nederland en Nedersaksen. Wij voeren een intensieve lobby om voor Drenthe zoveel mogelijk middelen binnen te halen om onze doelen te realiseren.