Paragraaf 2.5 Bedrijfsvoering


Actuele stand van zaken en ontwikkelingen

Een flexibele organisatie die is toegerust op de Drentse opgaven

De beschikbare middelen zullen doelgericht worden ingezet op het realiseren van een gezonde generatiebalans. Het gebruik van het generatiepact zal verder worden gestimuleerd. Het traineeprogramma wordt momenteel geëvalueerd en er wordt een voorstel voor een volgende lichting trainees ontwikkeld. Per 1 januari 2018 is het persoonlijk ontwikkelbudget ingevoerd dat doorloopt in de volgende bestuursperiode.

Uitvoering taakstelling op het personeelsbudget

In de begroting 2020 e.v. zit op dit moment nog een taakstelling op het personeelsbudget. Op de huidige formatie moet nog een reductie worden bereikt van € 1,7 miljoen. Ook vervalt het budget groen voor grijs ad € 1,5 miljoen (een van de instrumenten die van belang is voor kennisoverdracht) vanaf 2020. Daarnaast vervallen vanaf 2020 de budgetten voor frictiekosten en organisatieontwikkeling, samen ten bedrage van € 1,8 miljoen (2018) en € 1,3 miljoen (2019). Dit is gecompenseerd door de beschikbaarstelling van € 1 miljoen voor het oplossen van personele knelpunten. Omdat het steeds lastiger wordt om de provinciale ambities te kunnen realiseren met de bestaande personele budgetten komt de uitvoering steeds verder onder druk te staan. De provinciale organisatie loopt tegen haar grenzen aan. In het najaar van 2018 is met behulp van een extern bureau een onderzoek hiertoe opgestart. De uitkomsten daarvan zijn inmiddels beschikbaar en bevestigen het beeld. Voor meer informatie zie het onderzoeksrapport Kiezen of delen. Capaciteitsonderzoek provincie Drenthe (pdf, 615 kB).

Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Het projectplan voor de invoering Wnra is gereed. Deze wet behelst de invoering van de nieuwe Ambtenarenwet 2017: de opvolger van de Ambtenarenwet 1929. Met de invoering van deze nieuwe wet worden ambtenaren onder de werking van het Burgerlijk Wetboek gebracht. De implementatie zal per 1 januari 2020 zijn gerealiseerd.

Voldoen aan quotumregeling banenafspraak

In januari 2019 heeft ons college van Gedeputeerde Staten (GS) het nieuwe beleid quotumregeling banenafspraak vastgesteld (brief 5 februari 2019 (pdf, 127 kB)). We geven hiermee invulling aan de landelijke afspraken over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking vanuit de Participatiewet. In de periode 2019-2023 zet de provincie in op continuering van de huidige aanpak, het realiseren van duurzame arbeidsrelaties en het aan het werk helpen van specifiek hoger opgeleiden met een beperking. We voldoen aan de quotumregeling en zullen het nieuwe beleid implementeren in de organisatie.