Energiek Drenthe


Cultuur

 • Culturele publiekstrekkers hebben we mede mogelijk gemaakt, onder andere: viering 200 jaar Drenthe, Pauperparadijs, Roegzand en Into Nature
 • Samen met andere partners hebben we geïnvesteerd in Drents Museum, Gevangenismuseum, Huis van Weldadigheid en Hunebedcentrum om ze nog aantrekkelijker en waardevoller te maken *
 • Met Nederlandse en Vlaamse partners werken we aan de erkenning van de Koloniën van Weldadigheid als UNESCO-Werelderfgoed
 • We zetten in op het borgen van het cultuurhistorisch gebied Veenhuizen door nieuw rentmeesterschap *
 • Door ondertekening van een convenant hebben we samen met het Rijk en andere overheden het Nedersaksisch (o.a. Drents) erkend als een volwaardige taal in Nederland

Landbouw

 • We helpen jonge landbouwers door middel van subsidies om te investeren in hun bedrijf
 • Voor melkveehouders die verduurzamen hebben we een Drentse beloningsregeling vastgesteld
 • Met de Broedplaats Veldleeuwerik hebben we samen met andere partners een praktijkplek gerealiseerd voor het ervaren van duurzame landbouw
 • Op Proefboerderij ’t Kompas in Valthermond werken we samen met marktpartijen aan de verdere ontwikkeling van precisielandbouw met toepassing van 5G
 • Het Landbouwcongres ‘Van boer naar bord en bloemenvaas’ was een groot succes

Natuur

 • Met het unieke Programma Natuurlijk Platteland brengen we balans in het beleven, benutten en  beschermen van natuur met aandacht voor water, landbouw, toerisme en energie voor een leefbaar platteland
 • We zetten in op een voortvarende uitvoering van het Natuurpact: wijzigen van de functie naar natuur, het inrichten en beheren van die gebieden en het op orde brengen van milieuomstandigheden
 • Met een bijdrage uit Europa hebben we samen met andere partners een plan van aanpak gemaakt voor behoud van weide- en akkervogels
 • In Bargerveen en Ruinen zijn schaapskooien geopend
 • Samen met gemeenten en water- schappen hebben we een afspraken- kader soortenrijk ondertekend en zetten we ons in voor vergroting van de biodiversiteit in het landelijk gebied

Dynamisch Drenthe

 • We faciliteren de Drentse Zorgtafel waar we samen met andere deel- nemers inzetten op de thema’s preventie, arbeidsmarkt/werkklimaat en brede herstructurering van de zorg
 • We hebben onderzoeken laten uitvoeren naar (de gevolgen van) overerfbare armoede en laaggeletterdheid
 • We investeren in toegankelijkheid en spreiding van Drentse bibliotheken. De ondersteuning van dorpsinitiatieven hebben we vergemakkelijkt
 • Veel toonaangevende fiets- en sport- evenementen hebben we mede mogelijk gemaakt
 • We zijn partner van Drenthe Beweegt waarin we de kracht van sport en bewegen benutten en we hebben als regio de titel European Community of Sports 2019 behaald
 • We zetten in op het versterken van aangepast sporten en zijn naast de wereldbekerwedstrijden in 2017 en 2018 ook gastheer van het wereldkampioenschap Para-Cycling 2019
 • We hebben bijgedragen aan het eredivisiebestendig maken van het stadion van FC Emmen
 • Samen met gemeenten en andere partners hebben we het convenant Dementievriendelijk Drenthe ondertekend

* = onderdeel van de investeringsagenda.


Energiek Drenthe

Resultaten bestuursperiode 2015-2019 in één oogopslag