Provinciale bijdrage voor ontwikkeling Het Vledder in Meppel


Gedeputeerde Staten zijn voornemens een subsidie van 500.000 euro beschikbaar te stellen voor de gebiedsontwikkeling van Het Vledder in Meppel. Na een lange stagnatie ligt er een aangepast plan voor dit terrein waarmee een passende invulling is gevonden voor deze locatie tegen het centrum van de stad. Provinciale Staten kunnen nog wensen of bedenkingen indienen op dit voorstel. Daarnaast is er nog een bijdrage beschikbaar gesteld vanuit de BDU Verkeer en Vervoer voor een fietsverbinding door het gebied.

Het Vledder herbergde vroeger de gasfabriek en de markthallen. Een deel van de oude gasfabriek is blijven staan en heeft een nieuwe bestemming gekregen. Het vernieuwde gebiedsplan bevat een mix van woningen, commerciële functies en een hoogwaardige openbare ruimte. Het biedt ruimte aan 54 woningen, waarvan 12 zorgappartementen. Ook wordt een supermarkt van elders in de stad verplaatst naar Het Vledder. De openbare ruimte rondom de bestaande supermarkt op het terrein wordt aangepakt onder verantwoordelijkheid van de gemeente Meppel, wat aansluit bij de wens van de gemeenteraad.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie):

Als GS willen we dit plan voor de herontwikkeling van Het Vledder steunen. Deze gebiedsontwikkeling heeft een geschiedenis, er waren al langere tijd plannen, die door verschillende omstandigheden niet zijn gerealiseerd. We zien in het bijgestelde plan dat het aantal vierkante meters winkelruimte en het aantal woningen is verminderd. Dit plan sluit aan bij de huidige vraag. Het is een fors bedrag waarmee we als GS deze ontwikkeling willen steunen. We doen dit vanuit de Herstructureringsregeling Ruimtelijke Kwaliteit, die echt is bedoeld om gestagneerde gebiedsontwikkelingen weer op gang te brengen en verpaupering binnen de bebouwde kom tegen te gaan. We hebben vertrouwen in de aanpak van de gemeente Meppel, die het plan samen met een projectontwikkelaar, de twee supermarkten en het lokale wijkplatform oppakt.

Fietsverbinding

Ook komt er een fietsverbinding door het gebied, waarvoor een bijdrage uit de BDU Verkeer en Vervoer beschikbaar is gesteld. Gedeputeerde Henk Brink (VVD): “Met deze fietsverbinding krijgen het bedrijventerrein Blankenstein en de woonwijk Oosterboer een betere verbinding met het centrum van Meppel én is er aandacht voor de verkeersveiligheid in het gebied. Een mooi voorbeeld van een integrale aanpak.”