Bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies gedeputeerde de heer H. Kuipers (GroenLinks)


Overeenkomstig artikel 40b van de Provinciewet

Juli 2019

Functies uit hoofde van de portefeuille
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

RUD

 • Vicevoorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
 • Gedeputeerdenoverleg BRZO (Groningen)

Prolander

 • Voorzitter Bestuur

OV-bureau

 • Lid Algemeen Bestuur

SNN/Noordelijke Samenwerking

 • Lid Bestuurlijk Overleg Krimp

Regio Groningen-Assen

 • Vicevoorzitter Stuurgroep
 • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Wonen

IPO

 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Water
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg pijler Wonen
 • Lid Bestuurlijk Overleg pijler Welzijn

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

 • Lid Algemeen Bestuur Fonds nazorg gesloten stortplaatsen
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Kaderrichtlijn water:
  • Rijn-Noord (Fryslân en Groningen)
  • Rijn-Oost (Overijssel en Gelderland)
 • Voorzitter Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland
 • Lid Commissie Landelijk Gebied
 • Binnenstadfonds: de gemeenten Beilen, Assen, Roden en Coevorden
 • VDG:
  • Portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen
  • Portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en Welzijn
 • Lid Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland
 • Lid Stuurgroep DuurSaam Glashelder

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Bezoldigd

Geen

Onbezoldigd

 • Lid bestuur Vereniging Scouting Meppel
 • Lid bestuur GroenLinks afdeling Meppel