Bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies gedeputeerde de heer H. Kuipers (GroenLinks)


Overeenkomstig artikel 40b van de Provinciewet

December 2022

Functies uit hoofde van de portefeuille
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

RUD

 • Vicevoorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
 • Gedeputeerdenoverleg BRZO (Groningen)

Prolander

 • Voorzitter Bestuur

OV-bureau

 • Lid Algemeen Bestuur

SNN/Noordelijke Samenwerking

 • Lid Bestuurlijk Overleg Krimp

Regio Groningen-Assen

 • Vicevoorzitter Stuurgroep
 • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Wonen

IPO

 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Milieu, Toezicht en Handhaving
 • Lid Bestuurlijk Overleg Kopgroep Veenweide
 • Lid Bestuur Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
 • Lid Stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
 • Lid Bestuurlijk Platform Zoetwater
 • Lid Bestuurlijk Overleg Informatiehuis Water
 • Lid Bestuurlijk Overleg Water

Regio Zuid- en Oost-Drenthe

 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Regio Deal pijler Wonen
 • Lid Bestuurlijk Overleg Regio Deal pijler Welzijn

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

 • Lid Algemeen Bestuur Fonds nazorg gesloten stortplaatsen
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Kaderrichtlijn water:
  • Rijn-Noord (Fryslân en Groningen)
  • Rijn-Oost (Overijssel en Gelderland)
 • Lid Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied
 • Lid Bestuurlijk Overleg Zoetwaterregio Noord-Nederland
 • Vicevoorzitter Commissie Landelijk Gebied
 • VDG:
  • Portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen
  • Portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en Welzijn
 • Lid Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland
 • Lid Stuurgroep DuurSaam Glashelder
 • Lid Stuurgroep Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewinning Drentsche Aa
 • Lid Bestuurlijk Overleg Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Ruimte Regio Zwolle
 • Lid Verbrede IJsselmeergroep
 • Lid Werkregio Fluvius
 • Lid Werkregio Noordelijke Vechtstromen
 • Lid Werkregio Groningen en Noord-Drenthe
 • Lid Onderwijsraad Drenthe

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Bezoldigd

Geen

Onbezoldigd

 • Lid bestuur Vereniging Scouting Meppel
 • Lid bestuur GroenLinks afdeling Meppel