Bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies gedeputeerde de heer H.G. Jumelet (CDA)


Overeenkomstig artikel 40b van de Provinciewet

December 2022

FUNCTIES UIT HOOFDE VAN DE PORTEFEUILLE
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

RUD

 • Plv. lid Algemeen Bestuur

Prolander

 • Lid Bestuur

OV-bureau

 • Lid Algemeen Bestuur

SNN/Noordelijke Samenwerking

 • Lid Noordelijk Overleg Landelijk Gebied

IPO

 • Lid Bestuurscommissie Stikstof
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Kwaliteit Openbaar Bestuur
 • Agendalid Bestuurlijke Adviescommissie Milieu, Toezicht en Handhaving

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

 • Lid Algemeen Bestuur Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

 • Voorzitter Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën

 • Lid Noordelijk Landbouwberaad

 • Lid Overlegorgaan Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa

 • Lid Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek

 • Voorzitter Commissie Landelijk Gebied

 • Lid Comité van Toezicht LEADER+ Noord-Nederland

 • Lid bestuur Stichting Dutch Food Week
 • Lid Maatschappelijke Adviesraad Avebe
 • VDG:

  • Portefeuillehoudersoverleg Bestuur

  • Portefeuillehoudersoverleg Financiën

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Bezoldigd

 • Emeritus predikant Protestantse Kerk Nederland

Onbezoldigd

 • Bestuurslid Comité van aanbeveling Stichting Synagoge Coevorden
 • Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand Emmen