Bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies gedeputeerde de heer H.G. Jumelet (CDA)


Overeenkomstig artikel 40b van de Provinciewet

Maart 2019

FUNCTIES UIT HOOFDE VAN DE PORTEFEUILLE
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

RUD

 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur

Prolander

 • Lid Bestuur

OV-bureau

 • Plv. lid Algemeen Bestuur

SNN/Noordelijke Samenwerking

 • Lid Noordelijk Overleg Landelijk Gebied
 • Lid Bestuurlijk Overleg Krimp

IPO

 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland
 • Lid Kerndelegatie Vitaal Platteland

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

 • Lid Algemeen Bestuur Fonds nazorg gesloten stortplaatsen
 • Voorzitter Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën
 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Agenda voor de Veenkoloniën
 • Lid Noordelijk Landbouwberaad
 • Voorzitter Overlegorgaan Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa
 • Lid Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek
 • Voorzitter Commissie Landelijk Gebied
 • Lid Comité van Toezicht LEADER+ Noord-Nederland
 • Lid Council Drenthe beweegt
 • Voorzitter Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland
 • VDG:
  • Portefeuillehoudersoverleg Bestuur
  • Portefeuillehoudersoverleg Financiën
  • Portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en Welzijn
  • Portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen
  • Portefeuillehoudersoverleg Sport
  • Werkgroep Omgevingswet

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Bezoldigd

 • Emeritus predikant Protestantse Kerk Nederland

Onbezoldigd

 • Bestuurslid Comité van aanbeveling Stichting Synagoge Coevorden