Bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies gedeputeerde de heer H. G. Jumelet (CDA)


Overeenkomstig artikel 40b van de Provinciewet

Juli 2017

30 April 2015
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

 • Lid Algemeen Bestuur

IPO

 • Lid Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
 • Lid Adviescommissie Vitaal Platteland
 • Lid kerndelegatie Vitaal Platteland

OV-bureau

 • Plv. lid Algemeen Bestuur

Prolander

 • Lid bestuur

RUD

 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur

SNN

 • Plv. lid Algemeen Bestuur
 • Plv. lid Dagelijks Bestuur

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

 • Voorzitter Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën
 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Agenda voor de Veenkoloniën
 • Lid Noordelijk Landbouwberaad
 • Voorzitter Overlegorgaan Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa
 • Lid Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek
 • Voorzitter Commissie Landelijk Gebied
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Eelder- en Peizerdiep (VIEP)
 • Voorzitter vijf pMJP-gebieden
 • Lid Comité van Toezicht LEADER+ Noord-Nederland
 • Lid Council Drenthe beweegt
 • Voorzitter Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

Functies op persoonlijke titel

Bezoldigd

 • Emeritus predikant Protestantse Kerk Nederland

Onbezoldigd

 • Bestuurslid comité van aanbeveling Stichting Synagoge Coevorden