Bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies gedeputeerde de heer H.G. Jumelet (CDA)


Overeenkomstig artikel 40b van de Provinciewet

Februari 2019

FUNCTIES UIT HOOFDE VAN DE PORTEFEUILLE
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

 • Lid Algemeen Bestuur

IPO

 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland
 • Lid Kerndelegatie Vitaal Platteland

OV-bureau

 • Plv. lid Algemeen Bestuur

Prolander

 • Lid Bestuur

RUD

 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

 • Voorzitter Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën
 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Agenda voor de Veenkoloniën
 • Lid Noordelijk Landbouwberaad
 • Voorzitter Overlegorgaan Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa
 • Lid Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek
 • Voorzitter Commissie Landelijk Gebied
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Eelder- en Peizerdiep (VIEP)
 • Voorzitter vijf pMJP-gebieden
 • Lid Comité van Toezicht LEADER+ Noord-Nederland
 • Lid Council Drenthe beweegt
 • Voorzitter Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

Functies op persoonlijke titel

Bezoldigd

 • Emeritus predikant Protestantse Kerk Nederland

Onbezoldigd

 • Bestuurslid Comité van aanbeveling Stichting Synagoge Coevorden