Bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies gedeputeerde de heer H. Brink (VVD)


Overeenkomstig artikel 40b van de Provinciewet

December 2022

Functies uit hoofde van de portefeuille
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

OV-bureau

 • Plv. lid Algemeen Bestuur

SNN/Noordelijke Samenwerking

 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur
 • Lid Regiegroep Noordelijke Samenwerking
 • Lid Bestuurscommissie MIRT
 • Lid Economic Board Noord-Nederland
 • Lid Comité van Toezicht Operationeel Programma EFRO 2021-2027

Regio Groningen-Assen

 • Lid Stuurgroep
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Economie

IPO

 • Plv. lid Bestuur
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Regionale Economie
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen
 • Agendalid Bestuurlijke Adviescommissie Mobiliteit
 • Voorzitter Tourleiding - Tour de Force
 • Lid Kopgroep Omgevingswet

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

 • Aandeelhouderschap NOM
 • Aandeelhouderschap MKB-fonds Drenthe
 • Lid Algemeen Bestuur Fonds nazorg gesloten stortplaatsen
 • Lid Program Board Dutch TechZone
 • Lid Industrietafel Noord-Nederland
 • TT Convenantpartners
 • Lid Subcommissie Noord Nederlands-Duitse Commissie voor Ruimtelijke Ordening
 • Lid Stuurgroep Vitale Vakantieparken
 • Lid Stuurgroep Greenwise Campus
 • Lid Stuurgroep IT Hub Hoogeveen
 • VDG:
  • Portefeuillehoudersoverleg Economie en Industrie
  • Portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen
  • Portefeuillehoudersoverleg Sport

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Bezoldigd

 • Eigenaar en maat in maatschap agrarisch bedrijf

Onbezoldigd

Geen