Bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies gedeputeerde de heer H. Brink (VVD)


Overeenkomstig artikel 40b van de Provinciewet

December 2017

Functies uit hoofde van de portefeuille
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

 • Lid Algemeen Bestuur

IPO

 • Lid Adviescommissie Mobiliteit
 • Lid Adviescommissie Regionale Economie
 • Portefeuillehouder Fiets: lid bestuur Tour de Force “Tourleiding”

OV-bureau

 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur

Regiovisie Groningen-Drenthe

 • Lid stuurgroep
 • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer

SNN

 • Lid Algemeen Bestuur
 • Lid Dagelijks Bestuur
 • Voorzitter Bestuurscommissie Economische Zaken
 • Lid Bestuurscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit

Treasurycommissie

 • Lid

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

 • Voorzitter Trio-overleg Beter Benutten Regio Groningen-Assen
 • Groningen Bereikbaar:
  • Lid Stuurgroepoverleg
  • Onderwijsoverleg
 • Voorzitter Verkeer en Vervoer Beraad Drenthe
 • Lid landsdelige OV & Spoortafels
 • Lid Stuurgroep Stedenkring Zwolle-Emsland
 • Voorzitter Stichting Leerstoel Regionale/Noordelijke Economie
 • Lid bestuur Parkmanagement Organisatie
 • Lid Program Board Vierkant voor Werk
 • Lid Noordelijke Innovation Board
 • Lid Stuurgroep Vechtdallijnen
 • Aandeelhouderschap NOM
 • Aandeelhouderschap MKB-fonds Drenthe
 • TT Convenantpartners

Functies op persoonlijke titel

Bezoldigd

 • Eigenaar en maat in maatschap agrarisch bedrijf

Onbezoldigd

Geen