Bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies gedeputeerde de heer H. Brink (VVD)


Overeenkomstig artikel 40b van de Provinciewet

Februari 2019

Functies uit hoofde van de portefeuille
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

 • Lid Algemeen Bestuur

IPO

 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Mobiliteit
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Regionale Economie
 • Portefeuillehouder Fiets: voorzitter Tour de Force “Tourleiding”

OV-bureau

 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur

Regiovisie Groningen-Assen

 • Lid Stuurgroep
 • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Economie

SNN

 • Lid Algemeen Bestuur
 • Lid Dagelijks Bestuur
 • Lid Bestuurscommissie MIRT
 • Lid Bestuurlijk Overleg Spoor
 • Lid Bestuurlijke OV- en Spoortafel Noord-Nederland

Treasurycommissie

 • Lid

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

 • Voorzitter Trio-overleg Beter Benutten Regio Groningen-Assen
 • Groningen Bereikbaar:
  • Lid Stuurgroepoverleg
  • Onderwijsoverleg
 • Voorzitter Verkeer en Vervoer Beraad Drenthe
 • Lid Stuurgroep Stedenkring Zwolle-Emsland
 • Voorzitter Stichting Leerstoel Regionale/Noordelijke Economie
 • Lid Bestuur Parkmanagement Organisatie
 • Lid Program Board Dutch TechZone
 • Lid Economic Board Noord-Nederland
 • Lid Industrietafel Noord-Nederland
 • Lid Stuurgroep Vechtdallijnen
 • Aandeelhouderschap NOM
 • Aandeelhouderschap MKB-fonds Drenthe
 • TT Convenantpartners

Functies op persoonlijke titel

Bezoldigd

 • Eigenaar en maat in maatschap agrarisch bedrijf

Onbezoldigd

Geen