Cultuur om te delen


Meer inzet op brede betrokkenheid en toegankelijkheid, extra aandacht voor samenwerking en duidelijkheid voor cultuurmakers door structurele middelen voor de Drentse basisinfrastructuur. Dat zijn de belangrijkste ambities van de provinciale Cultuurnota 2021-2024, getiteld ‘Cultuur om te delen’. In de nota staat beschreven hoe de provincie de komende periode omgaat met het cultuuraanbod en - onderwijs, steun voor (locatie)theater, festivals en musea, en behoud van erfgoed. Het college van Gedeputeerde Staten heeft de cultuurplannen vastgesteld en bespreekt deze in september met Provinciale Staten.

Brede toegankelijkheid en samenwerking als accenten

Het college zet het huidige cultuurbeleid in grote lijnen voort, bijvoorbeeld door in te zetten op langdurige in plaats van tijdelijke middelen. Meer nog dan voorheen wil de provincie een laagdrempelig cultuurklimaat realiseren in Drenthe. Het moet interessant zijn voor zowel aanstormend talent als ervaren cultuurmakers, voor jong en oud, voor professionals en amateurs. Iedereen die wil, moet – actief of passief – deel kunnen nemen en ruimte krijgen voor ontwikkeling.

Het tweede accent gaat over meer samenwerking. Binnen Drenthe, maar ook op regionaal en landelijk niveau of met Duitsland. Met gemeenten wordt sterk ingezet op maatwerk, een vervolg op de culturele allianties en impulsen en versterking van het cultuuraanbod in Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen.

Optimistisch, strijdlustig en creatief

Met de nieuwe cultuurnota wil gedeputeerde Cees Bijl, juist nu, zoveel mogelijk rust en duidelijkheid creëren voor de culturele sector. Hij prijst de optimistische, strijdvaardige en creatieve houding van de Drentse cultuurmakers: “De culturele sector in Drenthe is in verschillende opzichten bijzonder. Met een lagere bevolkingsdichtheid, de soms wat bescheiden Drentse volksaard en een kritisch eigen publiek zijn Drentse cultuurmakers wel gewend een stapje extra te zetten. In de afgelopen maanden hebben ze dat nog meer moeten doen en daarvoor hebben we veel waardering.”

‘Cultuur om te delen’ is juist ook bij tegenslagen belangrijk. De samenwerking met partijen uit het culturele veld en medeoverheden was er al, heeft zijn vruchten afgeworpen bij de totstandkoming van de cultuurnota en is in de afgelopen periode geïntensiveerd bij de steunmaatregelen die zijn ingezet voor de culturele sector.

Het is de verwachting dat Provinciale Staten de nieuwe cultuurnota in de vergadering van 30 september zullen vaststellen.