Bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies gedeputeerde de heer Bijl (PvdA)


Overeenkomstig artikel 40b van de Provinciewet

December 2017

Functies uit hoofde van de portefeuille
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur

IPO

 • Lid bestuur
 • Agendalid Adviescommissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer
 • Lid Bestuurlijk Platform Zoet Water
 • Voorzitter kerndelegatie Cultuur
 • Lid Commissie Interprovinciaal Werkgeversverband

OV-bureau

 • Lid Algemeen Bestuur

Prolander

 • Voorzitter bestuur

Regiovisie Groningen-Assen

 • Vicevoorzitter stuurgroep
 • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Wonen

RUD

 • Plv. voorzitter
 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur

SNN

 • Plv. lid Algemeen Bestuur
 • Plv. lid Dagelijks Bestuur
 • Lid Bestuurscommissie Economische Zaken

Treasurycommissie

 • Lid

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

 • Lid Noordelijk Overleg Cultuur
 • Lid Stuurgroep Veenhuizen
 • Lid Stuurgroep Noordelijk Archeologisch Depot Nuis
 • UNESCO Werelderfgoed
 • Coördinerend gedeputeerde Nedersaksisch
 • Voorzitter Regiegroep Kennis & Arbeidsmarkt
 • Agendalid Raad van Advies Energy Academy Europe
 • Voorzitter Techniekpact Noord Nederland
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Kaderrichtlijn water:
 • Rijn-Noord (Fryslân en Groningen)
 • Rijn-Oost (Overijssel en Gelderland)
 • Lid Commissie Landelijk Gebied
 • Lid Stuurgroep INTERREG A
 • Lid Comité van Toezicht INTERREG A
 • Aandeelhouderschap GAE
 • Aandeelhouderschap WMD
 • Aandeelhouderschap Enexis
 • Aandeelhouderschap Nederlandse Waterschapsbank
 • Aandeelhouderschap Bank Nederlandse Gemeenten
 • Aandeelhouderschap Publiek Belang Electriciteitsproductie BV
 • Aandeelhouderschap Verkoop Vennootschap
 • Aandeelhouderschap Cross Border Leases Vennootschap
 • Aandeelhouderschap Vordering op Enexis
 • Aandeelhouderschap CSV Amsterdam BV

Functies op persoonlijke titel

Bezoldigd

 • Voorzitter Stichting Nazorg Ouwsterhaule
 • Voorzitter Ledenvereniging Espria
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stenden Hogeschool
 • Voorzitter Raad van Toezicht ZINN
 • Voorzitter Raad van Advies Zorginstituut Nederland

Onbezoldigd

 • Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand Emmen