Bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies gedeputeerde de heer C. Bijl (PvdA)


Overeenkomstig artikel 40b van de Provinciewet

Februari 2019

Functies uit hoofde van de portefeuille
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur

IPO

 • Lid Bestuur
 • Agendalid Bestuurlijke Adviescommissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer
 • Lid Bestuurlijk Platform Zoet Water
 • Voorzitter Kerndelegatie Cultuur
 • Lid Commissie Interprovinciaal Werkgeversverband

OV-bureau

 • Lid Algemeen Bestuur

Prolander

 • Voorzitter Bestuur

Regiovisie Groningen-Assen

 • Vicevoorzitter Stuurgroep
 • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Wonen

RUD

 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur

SNN

 • Lid Algemeen Bestuur
 • Lid Bestuurscommissie Economische Zaken

Treasurycommissie

 • Lid

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

 • Lid Noordelijk Overleg Cultuur
 • Lid Stuurgroep Veenhuizen
 • Lid Stuurgroep Noordelijk Archeologisch Depot Nuis
 • UNESCO Werelderfgoed
 • Coördinerend gedeputeerde Nedersaksisch
 • Voorzitter Regiegroep Kennis & Arbeidsmarkt
 • Agendalid Raad van Advies Energy Academy Europe
 • Voorzitter Techniekpact Noord Nederland
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Kaderrichtlijn water:

- Rijn-Noord (Fryslân en Groningen)

- Rijn-Oost (Overijssel en Gelderland)

 • Lid Commissie Landelijk Gebied
 • Lid Stuurgroep INTERREG A
 • Lid Comité van Toezicht INTERREG A
 • Aandeelhouderschap GAE
 • Aandeelhouderschap NV Waterbedrijf Drenthe en WMD Drinkwater BV
 • Aandeelhouderschap Enexis
 • Aandeelhouderschap Nederlandse Waterschapsbank
 • Aandeelhouderschap Bank Nederlandse Gemeenten
 • Aandeelhouderschap Publiek Belang Electriciteitsproductie BV
 • Aandeelhouderschap Verkoop Vennootschap
 • Aandeelhouderschap Cross Border Leases Vennootschap
 • Aandeelhouderschap Vordering op Enexis
 • Aandeelhouderschap CSV Amsterdam BV

Functies op persoonlijke titel

Bezoldigd

 • Voorzitter Stichting Nazorg Ouwsterhaule
 • Voorzitter Ledenvereniging Espria
 • Voorzitter Raad van Toezicht NHL Stenden Hogeschool
 • Voorzitter Raad van Toezicht ZINN
 • Voorzitter Raad van Advies Zorginstituut Nederland

Onbezoldigd

 • Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand Emmen