Bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies gedeputeerde de heer C. Bijl (PvdA)


Overeenkomstig artikel 40b van de Provinciewet

Maart 2019

Functies uit hoofde van de portefeuille
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

RUD

 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur

Prolander

 • Voorzitter Bestuur

OV-bureau

 • Lid Algemeen Bestuur

SNN/Noordelijke Samenwerking

 • Lid Algemeen Bestuur
 • Lid Bestuurlijk Overleg Onderwijs en Arbeidsmarkt
 • Lid Noordelijk Overleg Cultuur

Regio Groningen-Assen

 • Vicevoorzitter Stuurgroep
 • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Wonen

IPO

 • Lid Bestuur
 • Agendalid Bestuurlijke Adviescommissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer
 • Lid Bestuurlijk Platform Zoet Water
 • Voorzitter Kerndelegatie Cultuur

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

 • Aandeelhouderschap GAE
 • Aandeelhouderschap NV Waterbedrijf Drenthe en WMD Drinkwater BV
 • Aandeelhouderschap Enexis
 • Aandeelhouderschap Nederlandse Waterschapsbank
 • Aandeelhouderschap Bank Nederlandse Gemeenten
 • Aandeelhouderschap Publiek Belang Electriciteitsproductie BV
 • Aandeelhouderschap Verkoop Vennootschap
 • Aandeelhouderschap Cross Border Leases Vennootschap
 • Aandeelhouderschap Vordering op Enexis
 • Aandeelhouderschap CSV Amsterdam BV
 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Fonds nazorg gesloten stortplaatsen
 • Lid Treasurycommissie
 • Lid Stuurgroep Veenhuizen
 • Lid Stuurgroep Noordelijk Archeologisch Depot Nuis
 • UNESCO Werelderfgoed
 • Coördinerend gedeputeerde Nedersaksisch
 • Voorzitter Regiegroep Kennis & Arbeidsmarkt
 • Agendalid Raad van Advies Energy Academy Europe
 • Voorzitter Techniekpact Noord Nederland
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Kaderrichtlijn water:
  • Rijn-Noord (Fryslân en Groningen)
  • Rijn-Oost (Overijssel en Gelderland)
 • Lid Commissie Landelijk Gebied
 • Lid Stuurgroep INTERREG A
 • Lid Comité van Toezicht INTERREG A
 • VDG:
  • Portefeuillehoudersoverleg Onderwijs en Cultuur
  • Portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen
  • Werkgroep Omgevingswet

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Bezoldigd

 • Voorzitter Stichting Nazorg Ouwsterhaule
 • Voorzitter Ledenvereniging Espria
 • Voorzitter Raad van Toezicht NHL Stenden Hogeschool
 • Voorzitter Raad van Toezicht ZINN
 • Voorzitter Raad van Advies Zorginstituut Nederland

Onbezoldigd

 • Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand Emmen
 • Lid bestuur Stichting Steunfonds Stenden
 • Voorzitter a.i. Raad van Commissarissen FC Emmen (tot 1 juli 2019)