Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven


Ambitie

Drenthe heeft en geeft ruimte! Onze provincie biedt een rijk palet aan natuur, landbouw, dorpen, steden, bedrijvigheid en voorzieningen. Het inrichten van onze Drentse leefomgeving doen we samen met partners en inwoners. Met oog voor mens, dier, landschap en cultuurhistorie. Ruimte bieden en richting geven is ons uitgangspunt, in lijn met de Omgevingsvisie Drenthe 2018. Dit in het licht van onafwendbare uitdagingen. Denk aan de gevolgen van de klimaatveranderingen en de overstap naar een duurzame energievoorziening. En tegelijkertijd de noodzaak voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat en versterking van onze biodiversiteit. Dat vraagt balans, keuzes en slimme combinaties.

Rol

 • Monitoren van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen voor beleid
 • Bevorderen van de integraliteit en eigenheid van de stedelijke gebieden
 • Verbinden van gemeentelijk en provinciaal belang
 • Faciliteren van gemeenten, woningcorporaties en andere betrokkenen in hun aanpak om evenwicht tussen vraag en aanbod op de woningmarkt te realiseren.
 • Samenwerken met Provinciale Staten om invulling te geven aan de Omgevingsvisie (als levend document).
natuurafspraken - akkerranden
natuur of water- hunze
vitale dorpen - aa-en-hunze

Ruimte voor landbouw

 • De landbouwsector geven we de ruimte om zich toekomstgericht te ontwikkelen. Vanuit de provincie worden geen extra regels bovenop de landelijke regels opgelegd.
 • We gaan door met het programma Toekomstgerichte Landbouw.
 • De agenda “Boer, burger en biodiversiteit - Investeren in natuurinclusieve landbouw in Drenthe” van de Groenmanifestpartners, betrekken we onder andere bij de Regio Deal Natuurinclusieve

Zorgvuldig omgaan met water

 • We bewaken de kwaliteit van ons grondwater
 • We onderzoeken hoe het gebruik van de ondergrond goed samen kan gaan met een duurzame watervoorzieningen
 • We anticiperen op de veranderingen van het klimaat, bescherming tegen teveel water en maatregelen om droogte te kunnen opvangen. We zetten in op mitigatie en adaptatie
 • We zetten het provinciaal waterplan voort.
 • Onze waterkwaliteit (inclusief drinkwater) dient op hoog peil te blijven. Samen met de waterschappen en water- leidingbedrijven zetten we hierop in.

Toekomstbestendig wonen

 • Voor de vraagstukken op de woningmarkt ontwikkelen we, samen met gemeenten en andere woningmarktpartijen en vanuit een ondersteunende rol, een Drentse woonagenda.
 • We ondersteunen experimenten voor gemeenschappelijk leven en wonen voor ouderen én jongeren.
 • We zetten ons in om jongeren te binden aan Drenthe

Natuur en biodiversiteit

 • We houden ons aan de afspraken met het Rijk voor het Drentse deel van het Natuurpact (Natuurnetwerk Nederland, NNN) dat voorziet in realisatie voor eind We evalueren in 2021 de stand van zaken en kijken dan vooruit.
 • We blijven inzetten op behoud en bescherming van weide- en We evalueren de aanpak en we bezien hoe we daarin het verschil kunnen maken.

Sterke steden en vitale dorpen

 • We ondersteunen de ontwikkeling van sterke binnensteden. We evalueren de Retailagenda en het Binnenstadsfonds en nemen een besluit over hoe het vervolg eruitziet.
 • We ondersteunen de ontwikkeling van vitale dorpen. We zetten in op een goede bereikbaarheid van voorzieningen als zorg, onderwijs, sport, werk en winkels.
 • We zetten het herstructureringsfonds voor heel Drenthe voort om knelpunten in stads- en dorpsvernieuwing op te lossen.

Ruimte voor herbestemming

 • We geven ruimte aan de nieuwe invulling van vrijgekomen bedrijfsgebouwen. Andere bestemmingen staan we toe, passend bij de omgeving
 • We gaan voor kwalitatief sterke vakantieparken. Waar bestaande recreatie- en vakantieparken dat niet kunnen bieden, geven we gemeenten vanuit een positieve grond- houding de ruimte om plannen voor herbestemming voor te leggen.

Bedrijventerreinen

 • We zijn terughoudend in de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen.
 • We stimuleren de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen.

Ondergrond

 • De herziening van de Structuurvisie Ondergrond wordt voortvarend ter hand genomen.

Asbest

 • We zetten de stimuleringsregeling voor asbest- verwijdering voort.