Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten


Ambitie

Drenthe is gastvrij voor bedrijven en geeft iedereen de kans zijn of haar talenten te ontplooien. We streven naar duurzame groei. We willen in de Drentse economie het verschil maken. We maken ons hard voor onderwijs en werkgelegenheid. In Drenthe geven we ruimte en denken we in mogelijkheden!

Rol

 • Ruimte geven aan ondernemers en sociaal ondernemerschap; in Drenthe kan het!
 • Ondersteunen van ontwikkelingen om werkgelegenheid te stimuleren, zoals leertrajecten en actieve participatie in de arbeids- marktregio’s.
 • Faciliteren van goede voorzieningen die mensen en bedrijven aan Drenthe binden.
 • Aanjagen van innovaties en experimenten door inhoudelijke of financiële ondersteuning en het verbinden van partijen.
 • Stimuleren van co-creatie door overheden, onderwijs, bedrijven en instellingen, zoals in het Techniekpact en de Dutch Tech Zone.
 • Lobbyen voor het aantrekken van nieuwe bedrijven, richting het Rijk en door het in de kijker spelen van Drenthe.
 • Stimuleren van vrijetijdseconomie, met extra aandacht voor fietsen en wandelen.
 • Inzetten op de werkgelegenheidsagenda transitie gaswinning (Drenthe 4.0).
onderwijs - vrouw-in-rolstoel

Agribusiness is belangrijk voor Drenthe

 • Land- en tuinbouw heeft een prominente plek op onze agenda. Kansen in de sector en ketensamenwerking, waaronder de verbinding met toeleverende en afnemende bedrijven, stimuleren wij. In het bijzonder hebben we daarbij aandacht voor jonge landbouwers.
 • Drenthe loopt voorop in de landbouw. We faciliteren de transitie naar kringlooplandbouw, precisielandbouw of andere toekomstgerichte vormen van ondernemen.
 • Voor plattelandsontwikkeling blijven we leadersubsidies inzetten.

Arbeidsmarktparticipatie naar landelijk gemiddelde

 • We zetten in op een bestendige arbeidsmarkt met goed opgeleid en voldoende personeel om de (economische) groei en Drentse ambities te realiseren.
 • We werken samen met de drie arbeidsmarktregio’s.
 • We werken aan een betere aansluiting tussen scholen en bedrijven. De provincie ondersteunt; de oplossing hoort vanuit de arbeidsmarktregio’s en de partijen in het veld te Een voorbeeld is het Servicepunt Techniek.
 • In ons arbeidsmarktbeleid willen we aandacht voor de kennisoverdracht van oudere naar jongere werknemers via een gilderegeling. We willen jongeren aan onze provincie binden.

Uitdagend onderwijs

 • Werkzoekenden zijn soms anders opgeleid dan nodig voor de beschikbare vacatures. Deze ‘mismatch’ willen we met gemeenten en de arbeidsmarktregio aanpakken.
 • We stimuleren een zo compleet mogelijk onderwijsaanbod, in elk geval op het gebied van zorg, techniek en ICT.
 • Toerisme, zorg en techniek zien we als belangrijke sectoren voor de werkgelegenheid. Wij stimuleren jongeren om opleidingen te volgen op dit gebied.
 • We stimuleren een leven lang leren voor ondernemers en werknemers.
 • We zetten de Onderwijsmonitor voort.

Drenthe is dé MKB-­provincie

 • We gaan door met het programma Ik Ben Drents Ondernemer, waaronder de Ondernemersfabriek
 • Bij onze eigen inkoop en aanbestedingen geven we Drentse MKB’ers volop de kans om mee te doen.
 • We stimuleren het regionaal/lokaal afnemen van producten die regionaal/lokaal geproduceerd worden.
 • Met het MKB-fonds en de NOM ondersteunen we bedrijven.
 • We vragen ondernemers om ambassadeur van Drenthe te worden en Drenthe samen met ons op de kaart te zetten.

(Inter)nationale kansen benutten

 • Met de Duitslandagenda zetten we in op Duits in het onderwijs en het wegnemen van drempels en belemmeringen in de grensregio.
 • We benutten Europese kansen én middelen voor het realiseren van onze Drentse beleidsdoelstellingen.
 • We werken, daar waar het meerwaarde biedt, samen met de noordelijke provincies en steden, de Regio Groningen- Assen, Regio Zwolle, Twente en Duitsland.
 • We ondersteunen ondernemingen met export door het programma Ik Ben Drents Ondernemer

Innovatie en digitalisering als kans

 • Met een digitaliseringsagenda pakken we technologische vraagstukken als robotisering, 5G, LoRa en Blockchain in samenhang Daarin nemen we ook het toepassen van breedband mee.
 • Het project aanleg breedband wordt afgerond.
 • We maken van Drenthe dé proeftuin voor innovatieve en creatieve ondernemers.
 • We zien circulair en duurzaam als kansen voor economische ontwikkeling.

Vrijetijdseconomie stimuleren

 • Drenthe is dé fiets- en wandelprovincie. Wij zorgen ervoor dat de voorzieningen daarvoor optimaal zijn.
 • We steunen aansprekende culturele voorzieningen en evenementen, met regionaal belang en economische spin-off.
 • We zorgen voor toegankelijke natuur die ruimte biedt voor recreatie
 • De marketing van Drenthe vinden we voor de vrijetijdseconomie van groot belang.
 • Het programma Vitale Vakantieparken zetten we voort.

Innovatieve zorgeconomie

 • We stellen een agenda op voor de zorg, die we zien als belangrijke en kansrijke economische sector in Drenthe.
 • Wij zetten in op een leven lang leren in de zorg.
 • In de herbestemming van panden willen we mogelijk- heden creëren voor zorgvoorzieningen.
 • We stimuleren innovatie in de zorg en medische technologie.
 • We ondersteunen de Health Hub Roden.